Математика7. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Окръжност и кръг. Начален преговор
 • 2
  Многоъгълник. Правилен многоъглник. Начален преговор
 • 3
  Призма и пирамида. Начален преговор
 • 4
  Прав кръгов цилиндър. Начален преговор
 • 5
  Прав кръгов конус. Начален преговор
 • 6
  Сфера и кълбо. Начален преговор
 • 7
  Събиране и изваждане на рационални числа. Начален преговор
 • 8
  Умножение и деление на рационални числа. Начален преговор
 • 9
  Степенуване. Начален преговор
 • 10
  Пропорции. Начален преговор
 • 11
  Елементи от вероятности и статистика. Начален преговор
 • 12
  Входно ниво. Част 1. Математика 7 клас
 • 13
  Входно ниво. Част 2. Математика 7 клас
 • 14
  Входно ниво. Част 3. Математика 7 клас

Втори раздел

Цели изрази

 • 15
  Рационален израз. Променливи и постоянни величини
 • 16
  Числена стойност на израз. Допустими стойности
 • 17
  Едночлен. Нормален вид на едночлена
 • 18
  Едночлен. Нормален вид на едночлен. Важни задачи
 • 19
  Подобни едночлени. Противоположни едночлени
 • 20
  Събиране и изваждане на едночлени
 • 21
  Умножение, степенуване и деление на едночлени
 • 22
  Умножение, степенуване и деление на едночлени. Важни задачи
 • 23
  Многочлен. Нормален вид на многочлен
 • 24
  Многочлен. Степен и коефициенти на многочлен
 • 25
  Събиране и изваждане на многочлени
 • 26
  Умножение и деление на многочлен с едночлен
 • 27
  Умножение на многочлен с многочлен
 • 28
  Умножение на многочлен с многочлен. По-трудни задачи
 • 29
  Тъждествени изрази
 • 30
  Тъждествени изрази. Важни задачи
 • 31
  Тъждествата сбор и разлика на квадрат (a±b)2=a2±2ab+b2
 • 32
  Tъждествата сбор и разлика на квадрат (a±b)2=a2±2ab+b2. Важни задачи
 • 33
  Тъждеството сбор по разлика (a + b)(a - b) = a2 - b2
 • 34
  Тъждеството сбор по разлика (a + b)(a - b) = a2 - b2. Важни задачи
 • 35
  Тъждествата сбор и разлика на куб (a±b)33±3a2b+3ab2±b3
 • 36
  Тъждествата сбор и разлика на куб (a±b)33±3a2b+3ab2±b3. Важни задачи
 • 37
  Тъждествата (а±b)(a2∓ab+b2) = a3 ± b3
 • 38
  Тъждествата (a±b)(a2∓ab+b2)=a3±b3. Важни задачи
 • 39
  Обобщение. Формули за съкратено умножение
 • 40
  Формули за съкратено умножение. Задачи от изпити и състезания
 • 41
  Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител
 • 42
  Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител. Важни задачи
 • 43
  Разлагане чрез формулата a2±2ab+b2 = (a±b)2
 • 44
  Разлагане чрез формулата a2 - b2 = (a + b)(a - b)
 • 45
  Разлагане чрез формулата а3±3a2b+3ab2±b3=(a±b)3
 • 46
  Разлагане чрез формулата a3 ± b3 = (а±b)(a2 ∓ ab +b2)
 • 47
  Разлагане на многочлен на множители чрез групиране
 • 48
  Разлагане на многочлен на множители чрез групиране. По-трудни задачи
 • 49
  Разлагане на квадратен тричлен чрез групиране
 • 50
  Разлагане на квадратен тричлен чрез отделяне на точен квадрат
 • 51
  Разлагане на множители чрез комбинирано използване на методи
 • 52
  Тъждествено преобразуване на изрази. Важни задачи от раздела. Приложения
 • 53
  Задачи от олимпиади и изпити. Тъждествено преобразуване на изрази

Трети раздел

Уравнения

 • 54
  Линейни уравнения с едно неизвестно
 • 55
  Линейни уравнения. Еквивалентни уравнения
 • 56
  Еквивалентни уравнения. Важни задачи
 • 57
  Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0
 • 58
  Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0. По-трудни задачи
 • 59
  Уравнението |ах + b| = c. Модулно уравнение
 • 60
  Уравнението |ах + b| = c. Модулно уравнение. Важни задачи
 • 61
  Уравнения, свеждащи се до линейни
 • 62
  Линейно параметрично уравнение
 • 63
  Линейнo параметричнo уравнениe. Задачи
 • 64
  Моделиране с линейни уравнения
 • 65
  Задачи от движение. Насрещни движения
 • 66
  Задачи от движение. Еднопосочни движения
 • 67
  По течение, срещу течение. Важни формули за движение по вода и въздух
 • 68
  Задачи от движение. Движения по вода и въздух
 • 69
  Задачи от работа. Пресмятане с части от цяло
 • 70
  Задачи от работа. Пресмятане с количества
 • 71
  Задачи от капитал. Определяне на новата сума
 • 72
  Задачи от капитал. Определяне на депозита
 • 73
  Задачи от капитал. Определяне на лихвен процент
 • 74
  Задачи от смеси, сплави и разтвори. Намиране на масата на съставните вещества
 • 75
  Задачи от смеси, сплави и разтвори. Намиране на концентрация на вещество
 • 76
  Задачи от смеси, сплави и разтвори. Задачи с отношения и части
 • 77
  Текстови задачи от изпити. Външно оценяване 2011/2012

Четвърти раздел

Основни геометрични фигури

 • 78
  Въведение в геометрията. Точка, права и отсечка
 • 79
  Лъч
 • 80
  Полуравнина
 • 81
  Ъгъл. Измерване на ъгли. Ъглополовяща
 • 82
  Сравняване на ъгли
 • 83
  Събиране и изваждане на ъгли
 • 84
  Изваждане на ъгли
 • 85
  Съседни ъгли
 • 86
  Съседни ъгли. Основни задачи
 • 87
  Противоположни ъгли. Връхни ъгли
 • 88
  Перпендикулярни прави
 • 89
  Ъгли, получени при пресичане на две прави с трета
 • 90
  Признаци за успоредност на прави
 • 91
  Кръстни и съответни ъгли. Основни задачи
 • 92
  Признаци за успоредност на прави. Важни задачи
 • 93
  Обобщение и задачи за ъгли и успоредни прави
 • 94
  Триъгълник. Видове триъгълници според страните и ъглите
 • 95
  Височини в триъгълник
 • 96
  Медиани в триъгълник
 • 97
  Ъглополовящи в триъгълник
 • 98
  Сбор на ъглите в триъгълник
 • 99
  Сбор на ъглите в триъгълник. Основни задачи
 • 100
  Външен ъгъл на триъгълник
 • 101
  Външен ъгъл на триъгълник. Основни и важни задачи
 • 102
  Ъгли в триъгълник. По-трудни задачи
 • 103
  Пробно контролно. Част 1. Основни геометрични фигури
 • 104
  Пробно контролно. Част 2. Основни геометрични фигури

Пети раздел

Еднакви триъгълници

 • 105
  Еднакви триъгълници. Всичко основно
 • 106
  Първи признак за еднаквост на триъгълници
 • 107
  Първи признак за еднаквост на триъгълници. Задачи
 • 108
  Втори признак за еднаквост на триъгълници
 • 109
  Втори признак за еднаквост на триъгълници. Задачи
 • 110
  Равнобедрен триъгълник. Важни задачи
 • 111
  Равностранен триъгълник. Важни задачи
 • 112
  Симетрала на отсечка
 • 113
  Симетрала на отсечка. Важни задачи
 • 114
  Трети признак за еднаквост на триъгълници
 • 115
  Перпендикуляр от точка към права
 • 116
  Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса
 • 117
  Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса. Важни задачи
 • 118
  Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник
 • 119
  Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници
 • 120
  Ъглополовяща на ъгъл
 • 121
  Ъглополовяща на ъгъл. Важни задачи
 • 122
  Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник
 • 123
  Еднаквост на правоъгълни триъгълници. Задачи

Шести раздел

Неравенства

 • 124
  Числови неравенства
 • 125
  Числови неравенства. Свойства
 • 126
  Линейни неравенства с едно неизвестно
 • 127
  Еквивалентни неравенства
 • 128
  Еквивалентни неравенства. Важни задачи
 • 129
  Представяне решенията на линейни неравенства с интервали и графика
 • 130
  Представяне решенията на линейни неравенства с интервали и графика. Важни задачи
 • 131
  Неравенства, свеждащи се до линейни
 • 132
  Неравенства, свеждащи се до линейни. Важни задачи
 • 133
  Приложение на линейни неравенства
 • 134
  Текстови задачи с линейни неравенства
 • 135
  Задачи от изпити с неравенства
 • 136
  Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
 • 137
  Неравенство на триъгълника
 • 138
  Неравенство на триъгълника. Важни задачи
 • 139
  Числови неравенства.Свойства. Част 2
 • 140
  Линейно неравенство с едно неизвестно. Решаване на задачи
 • 141
  Неравенство с едно неизвестно. Неравенства първи и втори вид
 • 142
  Неравенство с едно неизвестно. Неравенства трети и четвърти вид
 • 143
  Решаване на линейни неравенства при а=0.
 • 144
  Решаване на линейни неравенства при а=0. Решаване на задачи
 • 145
  Параметрични неравенства
 • 146
  Параметрични неравенства. Решаване на задачи

Седми раздел

Елементи от вероятности и статистика

 • 147
  Кръгова диаграма. Построяване и интерпретиране

Осми раздел

Успоредник

 • 148
  Успоредник. Свойства и признаци за успоредник
 • 149
  Успоредник. Свойства на страните
 • 150
  Успоредник. Свойства на страните. Важни задачи
 • 151
  Успоредник. Свойства на ъглите
 • 152
  Успоредник. Свойства на ъглите. Важни задачи
 • 153
  Успоредник. Свойства на диагоналите
 • 154
  Успоредник. Свойства на диагоналите. Важни задачи
 • 155
  Правоъгълник. Свойства и признаци
 • 156
  Правоъгълник. Важни задачи
 • 157
  Ромб. Свойства и признаци на ромб
 • 158
  Ромб. Важни задачи
 • 159
  Ромб. Част 2
 • 160
  Квадрат. Свойства и признаци за квадрат
 • 161
  Квадрат. Важни задачи

Девети раздел

Построения с линия и пергел

 • 162
  Основни построения с линия и пергел
 • 163
  Построяване на триъгълник

Десети раздел

Национално външно оценяване

 • 164
  Национално външно оценяване. НВО. Матура 2017 г. Първи модул
 • 165
  Национално външно оценяване. НВО. Матура 2017 г. Втори модул
 • 166
  Национално външно оценяване по математика за 7. клас (2016). Първи модул
 • 167
  Национално външно оценяване по математика за 7. клас (2016). Втори модул
 • 168
  Национално външно оценяване. НВО. Матура 2015 г. Първи модул
 • 169
  Национално външно оценяване. НВО. Матура 2015 г. Втори модул
Върни се горе
feedback
feedback