Френски езикНиво B1

Първи раздел

Съществителни имена

Втори раздел

Глаголи

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Минало време

Пети раздел

Инфинитив

Шести раздел

Подчинително наклонение

Седми раздел

Залог на глагола

Осми раздел

Лексика

Девети раздел

Причастия

Десети раздел

Изявително наклонение

Единайсети раздел

Предлози

Дванайсети раздел

Неопределителни прилагателни и местоимения

Тринайсети раздел

Изразяване на логически връзки

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се