Първи раздел

Гласните и съгласните звукове в българския език

 • 1
  Какво научих в 1. клас. Преговор
 • 2
  Общуване. Видове общуване
 • 3
  Българската азбука. Азбучен ред
 • 4
  Ударение. Ударена и неударена сричка
 • 5
  Гласни звукове. Тесни и широки
 • 6
  Правопис на гласните звукове в думите
 • 7
  Пренасяне на части от думата на нов ред
 • 8
  Правопис на кратки думи
 • 9
  Трудните звукове и букви
 • 10
  Съгласни звукове. Звучни и беззвучни
 • 11
  Звучни съгласни пред беззвучни съгласни. Правопис
 • 12
  Правопис на звучни съгласни звукове в края на думата
 • 13
  Гласни звукове и техните букви. Обобщение
 • 14
  Съгласни звукове и техните букви. Обобщение

Втори раздел

Думата като част на речта

 • 15
  Глагол
 • 16
  Число на глагола
 • 17
  Изговор и правопис на глаголите
 • 18
  Глагол. Обобщение
 • 19
  Съществително име
 • 20
  Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена
 • 21
  Род на съществителното име
 • 22
  Число на съществителното име
 • 23
  Умалителни съществителни имена
 • 24
  Правопис на съществителните имена
 • 25
  Прилагателно име
 • 26
  Род на прилагателното име
 • 27
  Число на прилагателното име
 • 28
  Съгласуване на прилагателно със съществително име по род и число
 • 29
  Изговор и правопис на прилагателните имена
 • 30
  Употреба на глаголи, съществителни имена, прилагателни имена
 • 31
  Части на речта. Обобщение

Трети раздел

Думата като речникова единица

 • 32
  Значение на думата
 • 33
  Мога да използвам правописен и тълковен речник

Четвърти раздел

Изречението като езикова единица

 • 34
  Словосъчетание
 • 35
  Изречение. Съобщително изречение
 • 36
  Въпросително изречение. Образуване на въпросително изречение
 • 37
  Преобразуване на съобщително във въпросително и на въпросително в съобщително изречение
 • 38
  Употреба на съобщителни и въпросителни изречения. Словоред
 • 39
  Изречение. Обобщение
 • 40
  Изречения.Четене с разбиране

Пети раздел

Текст и общуване

 • 41
  Устно общуване. Правила за речева учтивост
 • 42
  Пиша поздравителна картичка
 • 43
  Изразявам съгласие или несъгласие
 • 44
  Поставям заглавие на собствен и на чужд текст
 • 45
  Описание на предмет
 • 46
  Описание на животно
 • 47
  Описание на растение
 • 48
  Съчинявам приказка по дадено начало
 • 49
  Съчинявам приказка по аналогия
 • 50
  Съчинявам приказка по предложен герой
 • 51
  Умея да преразказвам народна приказка
 • 52
  Преразказ на разказ
 • 53
  Умея да съставям кратки съобщения

Шести раздел

Литературни и фолклорни текстове

 • 54
  Басня
 • 55
  Епизод. Литературен герой
 • 56
  Народна песен. Повторение. Изброяване

Седми раздел

Читателски опит

 • 57
  Да си направим театър
 • 58
  Заглавие на книга. Да си направим читателски дневник
 • 59
  Знам за българския език. Годишен преговор

Осми раздел

Стара програма български език 2. клас

 • 60
  Звукосъчетание и буква. Я
 • 61
  Звукосъчетание и буква. Ю
 • 62
  Звукосъчетание и буква. Щ
 • 63
  Звуков и буквен анализ на думи
Върни се горе
feedback
feedback