Български езикИзпити след 7. клас

Първи раздел

Решени изпити

Втори раздел

Изпитни задачи от НВО

Трети раздел

Текстът в общуването

Четвърти раздел

Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст

Пети раздел

Звукови промени в думата

Шести раздел

Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

Седми раздел

Думата като лексикално средство

Осми раздел

Причастия. Деепричастие

Девети раздел

Местоимение

Десети раздел

Еднородни части и обособени части в простото изречение

Единайсети раздел

Време на глагола

Дванайсети раздел

Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми

Тринайсети раздел

Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение

Четиринайсети раздел

Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Петнайсети раздел

Неизменяеми части на речта

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се