Български езикИзпити след 7. клас

Първи раздел

Изпитни задачи от НВО

Втори раздел

Текстът в общуването

Трети раздел

Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст

Четвърти раздел

Звукови промени в думата

Пети раздел

Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

Шести раздел

Думата като лексикално средство

Седми раздел

Причастия. Деепричастие

Осми раздел

Местоимение

Девети раздел

Еднородни части и обособени части в простото изречение

Десети раздел

Време на глагола

Единайсети раздел

Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми

Дванайсети раздел

Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение

Тринайсети раздел

Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Четиринайсети раздел

Неизменяеми части на речта

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се