Английски език начално ниво3. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

 • 1
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 2
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Основни знания

 • 3
  A и An. Неопределителен член
 • 4
  Множествено число -S или -ES. Числата 1-12
 • 5
  Множествено число с -IES. Част 1. Числата от 13 до 99
 • 6
  Множествено число с -IES. Част 2. Думи с неправилно множествено число. Числа над 100
 • 7
  The. Определителен член
 • 8
  Изречения с This is, It's, These are, They're
 • 9
  Изречения с This, That, These, Those. Част 1
 • 10
  Изречения с This, That, These, Those. Част 2

Трети раздел

Местоимения

 • 11
  Personal pronouns. Лични местоимения
 • 12
  Притежателни местоимения
 • 13
  Изразяване на притежание с 'S
 • 14
  Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

 • 15
  Глаголът СЪМ. Am, is, are
 • 16
  Глаголът НЕ СЪМ. Am not, is not, are not
 • 17
  Глаголът СЪМ. Въпроси

Пети раздел

Предлози

 • 18
  Предлозите in, on, near, under, behind

Шести раздел

There is, There are

 • 19
  There is и There are. Част 1
 • 20
  There isn't и There aren't. Част 2
 • 21
  There is и There are. Въпроси. Част 3

Седми раздел

Have got

 • 22
  Have got
 • 23
  Haven't got
 • 24
  Have got. Въпроси

Осми раздел

Модални глаголи

 • 25
  Can и Can't
 • 26
  Must и Mustn't

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

 • 27
  Present Continuous. Как да си сглобим изречение
 • 28
  Present continuous. Отрицателни изречения
 • 29
  Present continuous. Въпросителни изречения
 • 30
  Present continuous. Упражнение

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

 • 31
  Present simple. Как да си сглобим изречение
 • 32
  Present simple. Изречения с капани
 • 33
  Present simple. НЕизречения. Отрицателни изречения
 • 34
  Present simple. Въпросителни изречения
 • 35
  Present simple. Упражнение. Част 1
 • 36
  Present simple. Упражнение. Част 2
 • 37
  Най-важното за Сегашно просто. Present simple

Единайсети раздел

Полезни

 • 38
  Some и Any
 • 39
  The Clock. Часовникът

Дванайсети раздел

Въпроси

 • 40
  Въпроси и отговори
feedback
feedback