Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Делимост. Начален преговор
 • 2
  Обикновени дроби. Начален преговор
 • 3
  Десетични дроби. Начален преговор
 • 4
  Намиране на неизвестно делимо, делител, множител с десетични дроби. Начален преговор
 • 5
  Проценти. Начален преговор
 • 6
  Геометрични фигури. Начален преговор
 • 7
  Геометрични тела. Начален преговор
 • 8
  Входно ниво 6. клас математика. Вариант 1
 • 9
  Входно ниво 6. клас математика. Вариант 2

Втори раздел

Геометрични фигури и тела

 • 10
  Окръжност. Елементи на окръжност
 • 11
  Окръжност. Елементи на окръжност. Задачи
 • 12
  Дължина на окръжност
 • 13
  Дължина на окръжност. Важни задачи. Част 1
 • 14
  Дължина на окръжност. Важни задачи. Част 2
 • 15
  Кръг. Лице на кръг
 • 16
  Кръг. Лице на кръг. Важни задачи
 • 17
  Многоъгълник. Правилен многоъгълник
 • 18
  Многоъгълник. Правилен многоъгълник. Задачи
 • 19
  Лице на правилен многоъгълник
 • 20
  Лице на правилен многоъгълник. Задачи
 • 21
  Лице на многоъгълник
 • 22
  Призма. Правилна призма
 • 23
  Призма. Правилна призма. Важни задачи
 • 24
  Лице на повърхнина на права призма. Развивка на призма
 • 25
  Лице на повърхнина на права призма. Важни задачи
 • 26
  Обем на права правилна призма
 • 27
  Обем на призма. Важни задачи
 • 28
  Преминаване от една мерна единица в друга
 • 29
  Пирамида. Правилна пирамида
 • 30
  Лице на повърхнина на правилна пирамида
 • 31
  Лице на повърхнина на правилна пирамида. Задачи
 • 32
  Обем на пирамида
 • 33
  Обем на пирамида. Важни задачи
 • 34
  Ръбести тела. Трудни задачи от олимпиади
 • 35
  Прав кръгов цилиндър
 • 36
  Прав кръгов цилиндър. Важни задачи
 • 37
  Лице на повърхнина на цилиндър
 • 38
  Лице на повърхнина на цилиндър. Важни задачи
 • 39
  Обем на цилиндър
 • 40
  Обем на цилиндър. По-трудни и важни задачи
 • 41
  Прав кръгов конус
 • 42
  Лице на повърхнина на прав кръгов конус
 • 43
  Обем на конус
 • 44
  Обем на конус. Важни задачи
 • 45
  Сфера. Лице на повърхнина на сфера
 • 46
  Сфера. Лице на сфера. Важни задачи
 • 47
  Кълбо. Обем на кълбо
 • 48
  Кълбо. Важни задачи
 • 49
  Геометрични тела. Задачи от състезания

Трети раздел

Рационални числа

 • 50
  Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа
 • 51
  Изобразяване на рационални числа върху числова ос
 • 52
  Изобразяване на рационални числа върху числова ос. Задачи
 • 53
  Противоположни числа
 • 54
  Абсолютна стойност. Модул на рационално число
 • 55
  Модул на рационално число. Важни задачи
 • 56
  Сравняване на рационални числа
 • 57
  Сравняване на рационални числа. Важни задачи
 • 58
  Събиране на рационални числа с еднакви знаци
 • 59
  Събиране на рационални числа с еднакви знаци. Важни задачи
 • 60
  Събиране на рационални числа с различни знаци
 • 61
  Събиране на рационални числа с различни знаци. Важни задачи
 • 62
  Свойства на събиране на рационални числа
 • 63
  Разместително и съдружително свойство. Задачи
 • 64
  Изваждане на рационални числа
 • 65
  Изваждане на рационални числа. Важни задачи
 • 66
  Алгебричен сбор. Обобщение и задачи
 • 67
  Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
 • 68
  Умножение на рационални числа
 • 69
  Свойства на умножение на рационални числа
 • 70
  Разкриване на скоби
 • 71
  Разкриване на скоби. По-трудни задачи
 • 72
  Деление на рационални числа
 • 73
  Свойства на деление на рационални числа
 • 74
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител
 • 75
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител. Важни задачи
 • 76
  Декартова координатна система. Координати на точка
 • 77
  Декартова координатна система. Важни задачи
 • 78
  Построяване на точка по дадени координати
 • 79
  Построяване на симетрични точки по дадени точки

Четвърти раздел

Степенуване

 • 80
  Действие степенуване с естествен степенен показател
 • 81
  Действие степенуване. Важни задачи
 • 82
  Десетична бройна система
 • 83
  Степенуване. Числови изрази, съдържащи степени
 • 84
  Степенуване. Намиране на неизвестни компоненти
 • 85
  Умножение на степени с равни основи
 • 86
  Умножение на степени с равни основи. Важни задачи
 • 87
  Деление на степени с равни основи
 • 88
  Деление на степени с равни основи. Важни задачи
 • 89
  Числена стойност на изрази със степени
 • 90
  Числена стойност на изрази със степени. Важни задачи
 • 91
  Степенуване на произведение
 • 92
  Степенуване на произведение. По-трудни задачи
 • 93
  Степенуване на частно
 • 94
  Степенуване на частно. По-трудни задачи
 • 95
  Степенуване на степен
 • 96
  Степенуване на степен. По-трудни задачи
 • 97
  Степенуване на рационални числа
 • 98
  Степенуване на рационални числа. По-трудни задачи
 • 99
  Степен с нулев показател и степен с цял показател
 • 100
  Степен с нулев показател и степен с цял показател. Важни задачи
 • 101
  Стандартен запис на число
 • 102
  Стандартен запис на число. Задачи
 • 103
  Питагорова теорема. Приложение на степените

Пети раздел

Уравнения

 • 104
  Числови равенства. Свойства
 • 105
  Уравнение от вида ax + b = 0
 • 106
  Правила за решаване на уравнение
 • 107
  По-трудни задачи с уравнения
 • 108
  Моделиране с уравнения от вида ax + b = 0
 • 109
  Моделиране с уравнения от вида ax + b = 0. Важни задачи

Шести раздел

Пропорции

 • 110
  Отношение. Пропорция
 • 111
  Отношение. Пропорция. Важни задачи
 • 112
  Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност
 • 113
  Основно свойство на пропорциите. Просто тройно правило
 • 114
  Свойства на пропорциите. Формули и задачи
 • 115
  Приложение на пропорциите. Разделяне на части
 • 116
  Текстови задачи за намиране на четвърта пропорция
 • 117
  Приложение на пропорциите в геометрични задачи
 • 118
  Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Част 1
 • 119
  Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Част 2

Седми раздел

Елементи от вероятности и статистика

 • 120
  Множества и операции с тях
 • 121
  Действия с множества и подмножества
 • 122
  Множества и подмножества. Сечения и обединения
 • 123
  Случайно, достоверно и невъзможно събитие
 • 124
  Вероятност на случайно събитие. Отношение на възможности
 • 125
  Описание на данни. Средноаритметично
 • 126
  Организиране и представяне на данни. Табличен метод
 • 127
  Организиране и представяне на данни. Графично представяне

Осми раздел

Годишен преговор

 • 128
  Окръжност и кръг. Годишен преговор
 • 129
  Многоъгълник. Правилен многоъглник. Годишен преговор
 • 130
  Призма и пирамида. Годишен преговор
 • 131
  Прав кръгов цилиндър. Годишен преговор
 • 132
  Прав кръгов конус. Годишен преговор
 • 133
  Сфера и кълбо. Годишен преговор
 • 134
  Събиране и изваждане на рационални числа. Годишен преговор
 • 135
  Умножение и деление на рационални числа. Годишен преговор
 • 136
  Степенуване. Годишен преговор
 • 137
  Пропорции. Годишен преговор
 • 138
  Елементи от вероятности и статистика. Годишен преговор
Върни се горе
feedback
feedback