Немски езикНиво A1

Първи раздел

Произношение и правопис

 • 1
  Немската азбука
 • 2
  Дифтонгите eu, äu, au
 • 3
  Дифтонгите ei, ai, ey, ay
 • 4
  Дифтонгите ei, ai и дългата гласна ie
 • 5
  Дълги и кратки гласни - част 1
 • 6
  Дълги и кратки гласни - част 2
 • 7
  Как четем sp, st, sch?
 • 8
  Как четем sp, st, sch? Упражнение
 • 9
  Как произнасяме S?
 • 10
  Кога пишем s, ss и ß?
 • 11
  Кога пишем и как произнасяме W, F и V?
 • 12
  ich-Laut und ach-Laut. Част 1
 • 13
  ich-Laut und ach-Laut. Част 2
 • 14
  ich-Laut und ach-Laut. Част 3
 • 15
  Как четем Ch- в началото на думата?
 • 16
  Как пишем /ks/ ?

Втори раздел

Глаголи и времена

 • 17
  Правилни глаголи в сегашно време
 • 18
  Правилни глаголи в сегашно време, чийто корен завършва на t, d, m, n
 • 19
  Правилни глаголи в сегашно време, чийто корен завършва на s, ß, z, x
 • 20
  Правилни глаголи в сегашно време - Задачи
 • 21
  Спрежение на глаголите stehen, gehen, verstehen в сегашно време
 • 22
  Неправилни глаголи в сегашно време
 • 23
  Спрежение в сегашно време на lesen и sehen
 • 24
  Глаголи с промяна на коренната гласна e в i. Упражнение
 • 25
  Глаголи с промяна на коренната гласна а и au - упражнения
 • 26
  Глаголът wissen
 • 27
  Глаголът nehmеn в сегашно време
 • 28
  Глаголите essen, fressen, vergessen, messen
 • 29
  Глаголът einladen
 • 30
  Глаголът anfangen
 • 31
  Глаголът съм (sein)
 • 32
  Глаголът съм (sein) в минало време (Präteritum)
 • 33
  Глаголът имам (haben) в сегашно време (Präsens)
 • 34
  Глаголът haben в минало време.
 • 35
  haben и sein в сегашно и минало време - упражнения
 • 36
  Смислови, спомагателни и модални глаголи
 • 37
  Модалният глагол können
 • 38
  Модалният глагол können - Задачи
 • 39
  Модалният глагол möchten
 • 40
  Модалният глагол möchten - Задачи
 • 41
  Модалният глагол wollen
 • 42
  Модалният глагол dürfen
 • 43
  Модалният глагол müssen - част 1
 • 44
  Модалният глагол müssen - част 2
 • 45
  Модалният глагол sollen (Част 1)
 • 46
  Модалният глагол sollen. Част 2
 • 47
  Модалният глагол sollen - Задачи
 • 48
  Глаголи с делима представка - част 1
 • 49
  Глаголи с делима представка - част 2
 • 50
  Делими и неделими глаголни представки
 • 51
  hätte gern
 • 52
  Глаголът werden в сегашно време - част 1
 • 53
  Глаголът werden в сегашно време - част 2
 • 54
  Трите глаголни форми
 • 55
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 1
 • 56
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 2
 • 57
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 1
 • 58
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 2
 • 59
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 3
 • 60
  Partizip Perfekt / Partizip II на смесените глаголи
 • 61
  Миналото време Perfekt. Уводен урок
 • 62
  Perfekt. Словоред на съобщително и въпросително изречение
 • 63
  Perfekt със спомагателния глагол sein - част 1
 • 64
  Perfekt със спомагателния глагол sein - част 2
 • 65
  Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (1)
 • 66
  Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (2)
 • 67
  Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (3)
 • 68
  Perfekt със спомагателния глагол haben - част 1
 • 69
  Perfekt със спомагателния глагол haben - част 2
 • 70
  Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (1)
 • 71
  Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (2)
 • 72
  Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (3)
 • 73
  Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen
 • 74
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 1
 • 75
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 2
 • 76
  Заповедни изречения (ihr, Sie)
 • 77
  Заповедни изречения (du)
 • 78
  Оставям и оставам. Глаголите lassen и bleiben.

Трети раздел

Съществителни имена

 • 79
  Съществително име - част 1
 • 80
  Съществително име - част 2
 • 81
  Как записваме рода и множественото число на съществителните имена?
 • 82
  Сложни съществителни имена. Част 1
 • 83
  Сложни съществителни имена. Част 2

Четвърти раздел

Местоимения

 • 84
  Лични местоимения в именителен падеж
 • 85
  Лични местоимения в именителен падеж - упражнения
 • 86
  Лични местоимения във винителен падеж
 • 87
  Лични местоимения във винителен падеж - упражнения
 • 88
  Лични местоимения в дателен падеж
 • 89
  Притежателни местоимения в именителен падеж
 • 90
  Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 1
 • 91
  Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 2
 • 92
  Местоимения, които бъркаме
 • 93
  Притежателни местоимения - поправка на грешки
 • 94
  Притежателни местоимения във винителен падеж (Akkusativ)
 • 95
  Притежателни местоимения във винителен падеж (Akkusativ) - упражнения
 • 96
  Възвратни местоимения във винителен падеж - част 1
 • 97
  Възвратни местоимения във винителен падеж - част 2
 • 98
  Възвратни местоимения в дателен падеж
 • 99
  Възвратни местоимения във винителен и дателен падеж
 • 100
  Отрицанието kein, keine - част 1
 • 101
  Отрицанието kein, keine - част 2
 • 102
  Отрицанието kein, keine - упражнения 1
 • 103
  Отрицанието kein, keine - упражнения 2
 • 104
  viel или viele

Пети раздел

Прилагателни имена и наречия

 • 105
  Антоними
 • 106
  Степенуване на прилагателните имена
 • 107
  Неправилно степенуване на прилагателните имена
 • 108
  Степенуване на прилагателните имена - съставяне на изречения

Шести раздел

Предлози

 • 109
  Месторабота
 • 110
  Предлози - градове и държави (част 1)
 • 111
  Предлозите für и ohne
 • 112
  zu Hause и nach Hause
 • 113
  Предлогът mit

Седми раздел

Падежи

 • 114
  Падежи - увод
 • 115
  Именителен падеж
 • 116
  Именителен падеж упражнения
 • 117
  Въпросите към подлога wer и was
 • 118
  Пряко допълнение (Akkusativobjekt)
 • 119
  Пряко допълнение (Akkusativobjekt) - упражнения
 • 120
  Die Fragen wer? wen? was?
 • 121
  Преходни /транзитивни/ глаголи
 • 122
  Дателен падеж (Dativ) - увод
 • 123
  Дателен падеж - определителен член
 • 124
  Дателен падеж - неопределителен член
 • 125
  Непряко допълнение (Dativobjekt) - част 1
 • 126
  Непряко допълнение (Dativobjekt) - част 2
 • 127
  Глаголите gefallen и schmecken - част 1
 • 128
  Глаголите gefallen и schmecken. Част 2

Осми раздел

Лексика

 • 129
  Как да се представим неофициално?
 • 130
  Как да се представим официално?
 • 131
  Телефон, адрес, електронен адрес на немски език
 • 132
  Как да представим някого?
 • 133
  Как да попълним формуляр на немски език?
 • 134
  Здравей! Довиждане!
 • 135
  Представяне и поздрави - упражнения
 • 136
  Как си? Как сте?
 • 137
  Какво да направим, когато не разбираме нещо на немски език?
 • 138
  Как благодарим на немски език?
 • 139
  Как да опишем дома си на немски език
 • 140
  Стаи и помещения у дома на немски език
 • 141
  Семейството и неговите членове
 • 142
  Числата от 0 до 20
 • 143
  Числата от 20 до 100
 • 144
  Числата от 0 до 100: Упражнения
 • 145
  Числата от 100 до 1 000 000 - част 1
 • 146
  Числата от 100 до 1 000 000 - част 2
 • 147
  Редни числителни имена - част 1
 • 148
  Редни числителни имена - част 2 (дати, етажи)
 • 149
  Как четем годините? - Част 1
 • 150
  Как четем годините? - Част 2
 • 151
  Дните на седмицата - част 1
 • 152
  Дните на седмицата. Част 2
 • 153
  Сезони и месеци
 • 154
  Обобщителен урок - дни, месеци, сезони, години
 • 155
  Плодовете
 • 156
  Зеленчуците
 • 157
  Напитките
 • 158
  Храните. Част 1
 • 159
  Храните. Част 2
 • 160
  Да сложим масата. Прибори, посуда, аксесоари.
 • 161
  Закуска, обяд, вечеря. Къде се храним?
 • 162
  Хранителни навици. Какво обичаш да ядеш на закуска?
 • 163
  Вкусът
 • 164
  Диктовка. Храни, напитки, плодове и зеленчуци
 • 165
  Опаковки и количества на немски език
 • 166
  Парите в немския език
 • 167
  Цени, намаления, разговор в магазина на немски език
 • 168
  Магазините на немски език
 • 169
  Как да се ориентираме в мола на немски език?
 • 170
  Сградите в града на немски език
 • 171
  Часовникът - част 1
 • 172
  Часовникът - част 2
 • 173
  Часовникът - упражнения (1)
 • 174
  Часовникът - упражнения (2)
 • 175
  Как се уговаряме на немски език?
 • 176
  Как се извиняваме и как изразяваме съжаление и разочарование на немски език
 • 177
  Как да попитаме за пътя и как да опишем пътя на немски език. Част 1
 • 178
  Допълнителни знания. Как да попитаме за пътя и как да опишем пътя на немски език. Част 2
 • 179
  Как да изразим одобрение и неодобрение на немски език
 • 180
  Имена на градове и столици
 • 181
  Имената на страните - част 1
 • 182
  Имената на страните - част 2
 • 183
  Езиците - част 1
 • 184
  Езиците - част 2
 • 185
  Езиците - част 3 (упражнения)
 • 186
  Професии - част 1
 • 187
  Професии - част 2
 • 188
  Професии - част 3
 • 189
  Arbeit und Beruf. Изразни средства
 • 190
  Кратки думи
 • 191
  Цветовете
 • 192
  Значение на глаголите
 • 193
  Превозните средства и транспортът на немски език
 • 194
  Как да си купим билет за влак на немски език?
 • 195
  Eine Urlaubskarte schreiben. Как да напишем картичка на немски език?
 • 196
  Пътешествия и приготовления за път на немски език
 • 197
  Моето ежедневие на немски език
 • 198
  Хоби и свободно време. Важни думи и изрази на немски език
 • 199
  Как да напишем писмо за хобито и свободното време на немски език?
 • 200
  Домашните животни на немски език
 • 201
  Обяви за жилище и наем - съкращения
 • 202
  В хотела. Резервация, информация и оплаквания на немски език
 • 203
  Описание на външния вид на немски език

Девети раздел

Изречения и съюзи

 • 204
  Съобщително изречение
 • 205
  Въпросително изречение без въпросителна дума
 • 206
  Въпросително изречение с въпросителна дума
 • 207
  Въпросителни изречения - упражнения
 • 208
  Въпросителни изречения с wo, wohin, woher
 • 209
  Въпросителни изречения с wo, wohin, woher - част 2

Десети раздел

Практически умения

 • 210
  Упражнения с картинки - част 1
 • 211
  Упражнения с картинки - част 2
 • 212
  Упражнения с картинки - част 3
Върни се горе
feedback
feedback