Немски езикНиво B1

Първи раздел

Глаголи и времена

 • 1
  Кои глаголи (не) образуват persönliches Passiv?
 • 2
  Unpersönliches Passiv
 • 3
  "ES" im Passivsatz
 • 4
  Aktiv und Passiv, man und es
 • 5
  Задачи: man und es
 • 6
  Трите форми на глаголите. Част 1
 • 7
  Трите форми на глаголите. Част 2
 • 8
  Трите форми на глаголите. Част 3
 • 9
  Das Verb lassen mit Modalverb. Präsens und Präteritum.
 • 10
  Futur I. Бъдеще време
 • 11
  Plusquamperfekt
 • 12
  Глаголи с наставката -ieren
 • 13
  Наклонение. Indikativ, Imperativ, Konjunktiv
 • 14
  Der Konjunktiv. Уводен урок
 • 15
  Konjunktiv Präteritum. Силни, слаби и смесени глаголи
 • 16
  Konjunktiv Praeteritum. Модални глаголи
 • 17
  Würde-Form
 • 18
  Konjunktiv Plusquamperfekt
 • 19
  Konjunktiv Plusquamperfekt. Модални глаголи
 • 20
  Konjunktiv. Как да съставим учтиви молби и въпроси?
 • 21
  Konjunktiv. Изречение за нереално условие
 • 22
  Konjunktiv. Изречение за нереално желание
 • 23
  Konjunktiv. Изречение за нереално сравнение
 • 24
  Partizip I (Partizip Präsens)
 • 25
  Partizip I oder Partizip II?
 • 26
  Причастията като прилагателни имена
 • 27
  Причастията като съществителни имена. Част 1
 • 28
  Причастията като съществителни имена. Част 2
 • 29
  Спрежение на raten, braten, geraten, beraten, verraten
 • 30
  Значение и примери: braten, raten, geraten, beraten, verraten
 • 31
  Глаголите erlauben, verbieten, dürfen. Разлики и прилики.
 • 32
  Глаголите bitten, bieten, anbieten
 • 33
  Глаголът "предлагам" - anbieten или vorschlagen
 • 34
  Глаголът brauchen като смислов и модален глагол

Втори раздел

Съществителни имена

 • 35
  Съществителни имена с наставката -ung
 • 36
  Умалителната наставка -chen
 • 37
  Съществителни имена с предлози
 • 38
  Съществителни имена от n-Deklination. Teil 1
 • 39
  Съществителни имена от n-Deklination. Teil 2
 • 40
  Изключенията на n-Deklination
 • 41
  Съществителни имена от мъжки род. Как да ги разпознаваме? Част 1
 • 42
  Съществителни имена от мъжки род. Как да ги разпознаваме? Част 2
 • 43
  От кой род са съществителните имена с окончания -el и -en?
 • 44
  От кой род са съществителните имена с окончание -er?
 • 45
  Съществителни имена от среден род. Как да ги разпознаваме? Част 1
 • 46
  Съществителни имена от среден род. Как да ги разпознаваме? Част 2

Трети раздел

Местоимения

 • 47
  Важни изрази с местоимението ES

Четвърти раздел

Прилагателни имена и наречия

 • 48
  Наставката -ig
 • 49
  Наставката -lich
 • 50
  Коя е правилната наставка: -ig или -lich?
 • 51
  täglich - tägig, jährlich - jährig, wöchentlich - wöchig
 • 52
  Прилагателни имена с наставката -isch
 • 53
  Adjektive auf -bar
 • 54
  Adjektive auf -los
 • 55
  Съществителни имена, образувани от прилагателни имена
 • 56
  Съществителни имена, образувани от прилагателни имена. Задачи
 • 57
  Der Deutsche, die Deutsche, ein Deutscher, eine Deutsche
 • 58
  Прилагателни имена след das, alles, etwas, nichts
 • 59
  Прилагателни имена с предлози

Пети раздел

Предлози

 • 60
  Предлози. Градове и държави. Част 2
 • 61
  Предлози. Градове и държави. Упражнение
 • 62
  Предлози с Akkusativ: für, ohne, um, durch, gegen, bis
 • 63
  Предлози с имена на празници. Как да кажа на немски за и на рожден ден?
 • 64
  Предлози с Genitiv
 • 65
  Предлози с Genitiv. Задачи
 • 66
  Предлозите außerhalb, innerhalb, unterhalb, oberhalb
 • 67
  Предлозите ab, außer, nahe, gegenüber с Dativ

Шести раздел

Лексика

 • 68
  Поговорки
 • 69
  Предлози с Akkusativ - интересни изрази и поговорки
 • 70
  Глаголите lernen и studieren
 • 71
  Глаголите befehlen, empfehlen, stehlen, fehlen
 • 72
  Съкращения
 • 73
  Das Wetter. Допълнителни знания
 • 74
  Ръката и пръстите на ръката. Наименования и изрази.
 • 75
  Интересни изрази с частите на тялото
 • 76
  Храната. Интересни изрази
 • 77
  Как ядем? Плюскам, тъпча се, преяждам, сърбам, хрускам, мляскам

Седми раздел

Ситуации от ежедневието

 • 78
  Как да напишем извинителна бележка на детето си?

Осми раздел

Изречения и съюзи

 • 79
  deshalb
 • 80
  Изречение за причина със съюза weil. Упражнение
 • 81
  Trotzdem
 • 82
  Съюзът obwohl
 • 83
  Задачи: obwohl и trotzdem
 • 84
  Задачи: deshalb и trotzdem
 • 85
  Относителни изречения. Относителни местоимения в Dat. и Gen.
 • 86
  Zweitelige Konjunktionen
 • 87
  Finalsatz: um ...zu, damit
 • 88
  Изречения с ohne dass, ohne zu, anstatt dass, anstatt zu
 • 89
  Изречения с indem, durch, dadurch
 • 90
  Изречения за време. Уводен урок
 • 91
  Изречения с während и solange. Предлогът während
 • 92
  Изречения с nachdem
 • 93
  Изречения с nachdem, nach, danach, dann
 • 94
  Изречения със seitdem, seit, seither
 • 95
  Изречения с bevor, ehe, vor, davor, vorher, zuvor
 • 96
  Изречения с bis, bis zu, bis dahin
 • 97
  Изречения за време. Важни задачи
feedback
feedback