Френски езикНиво A1

Първи раздел

Произношение и правопис

 • 1
  Френската азбука
 • 2
  Букви и звукове. Съгласни - особености
 • 3
  Букви и звукове. Съчетания на гласни.
 • 4
  Букви и звукове. Носовите гласни.
 • 5
  Произношение и правопис – комбинациите (IL/L) и (TI) пред гласна
 • 6
  Произношение и правопис. Случаят "Е"
 • 7
  Произношение и правопис. Ударенията. Les accents.
 • 8
  "Е" и ударенията. "E" et les accents.
 • 9
  Les mots. Думите

Втори раздел

Съществителни имена

 • 10
  Съществително име. Род и число. Les substantifs, Genre et nombre.
 • 11
  Членни форми - определителен член. L'article défini
 • 12
  Определителният член и предлозите „à“ и „de“. L'article contracté
 • 13
  Неопределителен член. Les articles indéfinis.

Трети раздел

Глаголи

 • 14
  C'est... Ce sont... Това е... Това са...
 • 15
  Лични местоимения. Pronoms personnels
 • 16
  Le verbe ETRE. Глаголът СЪМ
 • 17
  Le verbe AVOIR.
 • 18
  Пряко допълнение и отрицателна форма на глагола (ИМАМ)
 • 19
  Сегашно време на глаголите от първа група. Les verbes du 1er groupe. HABITER, PARLER, AIMER.
 • 20
  Глаголите ALLER и FAIRE
 • 21
  Възвратните глаголи. Les verbes pronominaux
 • 22
  Глаголите от 2-ра група. Les verbes du 2ème groupe.
 • 23
  Глаголи от 3-та група. 1 част: с инфинитив на -IR
 • 24
  Глаголи от 3-та група. 2 част: с инфинитив на -RE
 • 25
  Глаголи от 3-та група. 3 част: с инфинитив -OIR(E)
 • 26
  Инверсия на подлога. L'inversion du sujet.
 • 27
  Модални глаголи. Verbes modaux.
 • 28
  Глаголни конструкции с инфинитив. Verbes avec infinitif
 • 29
  Participe passé. Минало причастие.
 • 30
  Минало време - Passé composé - 1
 • 31
  Минало време. Passé composé - 2
 • 32
  Минало време. Passé composé - 3
 • 33
  Времената в сегашна актуалност. Les temps du présent.
 • 34
  Imparfait. Минало несвършено време
 • 35
  Imparfait vs PC. Минало несвършено vs минало свършено време
 • 36
  Бъдеще време. Le futur simple.

Четвърти раздел

Прилагателни имена

 • 37
  Прилагателните имена. Les adjectifs. 1-ва част
 • 38
  Прилагателните имена. Les adjectifs. 2-ра част
 • 39
  Прилагателните имена. 3-та част. Pluriel des adjectifs.
 • 40
  Показателни (прилагателни). Les adjectifs démonstratifs.
 • 41
  Les (adjectifs) possessifs. Притежателни (прилагателни)

Пети раздел

Видове изречения

 • 42
  Въпросително изречение. 1 част: La question générale
 • 43
  Въпросително изречение. 2 част: La question partielle.
 • 44
  Заповедно изречение. Impératif
 • 45
  Относителни местоимения. Pronoms relatifs QUI, QUE, OU

Шести раздел

Местоимения

 • 46
  Les pronoms COD. Местоимения за пряко допълнение.
 • 47
  Les pronoms COI. Местоимения за непряко допълнение.

Седми раздел

Тематична лексика

 • 48
  Les chiffres et les nombres. Цифри и числа.
 • 49
  Le calendrier et l’horloge. Календарът и часовникът.
 • 50
  Les transports
 • 51
  Жилище и дом. Le logement, la maison.
feedback
feedback