География10. клас

Първи раздел

Географско положение и граници на България

 • 1
  Промени в границите на България
 • 2
  Граници на България. Северна и източна граница
 • 3
  Граници на България. Южна и Западна
 • 4
  Географско положение на България

Втори раздел

Природа на България

 • 5
  Съвременен релеф на България
 • 6
  Релеф на България. Ендогенни процеси
 • 7
  Релеф на България. Екзогенни процеси - част 1
 • 8
  Релеф на България. Екзогенни процеси - част 2
 • 9
  Релеф на България. Екзогенни процеси - част 3
 • 10
  Релеф на България. Геоморфоложки области
 • 11
  Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива
 • 12
  Полезни изкопаеми. Рудни полезни изкопаеми
 • 13
  Полезни изкопаеми. Нерудни полезни изкопаеми
 • 14
  Полезни изкопаеми. Закономерност в образуването и природноресурсен потенциал
 • 15
  Климат на България. Климатични фактори
 • 16
  Климат на България. Климатични елементи - част 1
 • 17
  Климат на България. Климатични елементи - част 2
 • 18
  Климат на България. Климатични области
 • 19
  Води на България. Фактори за формиране и разпространение
 • 20
  Води на България. Повърхностни води
 • 21
  Води на България. Подземни води и използване на водните ресурси
 • 22
  Почви на България - почвообразуващи фактори
 • 23
  Почви на България - Видове почви част 1
 • 24
  Почви на България - Видове почви част 2
 • 25
  Растителен и животински свят част 1
 • 26
  Растителен и животински свят част 2

Трети раздел

Природногеографски области в България

 • 27
  Дунавска равнина - част 1
 • 28
  Дунавска равнина - част 2
 • 29
  Дунавска равнина - част 3
 • 30
  Предбалкан - част 1
 • 31
  Предбалкан - част 2
 • 32
  Главна Старопланинска верига - част 1
 • 33
  Главна Старопланинска верига - част 2
 • 34
  Задбалкански котловини - част 1
 • 35
  Задбалкански котловини - част 2
 • 36
  Средногорие - част 1
 • 37
  Средногорие - част 2
 • 38
  Краище - част 1
 • 39
  Краище - част 2
 • 40
  Тракийско-Странджанска област. Част 1
 • 41
  Тракийско-Странджанска област. Част 2
 • 42
  Тракийско-Странджанска област - част 3
 • 43
  Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 1
 • 44
  Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 2
 • 45
  Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 3
 • 46
  Рила - част 1
 • 47
  Рила - част 2
 • 48
  Рила - част 3
 • 49
  Пирин - част 1
 • 50
  Пирин - част 2
 • 51
  Пирин - част 3
 • 52
  Родопи - Географски особености и развитие на релефа
 • 53
  Родопи - Полезни изкопаеми, климат и води
 • 54
  Родопи - Почвена покривка, растителен и животински свят
 • 55
  Родопи - Стопанско използване и опазване на природните ресурси
 • 56
  Черно море - географско положение, граници, големина, произход и развитие и релеф на морската котловина
 • 57
  Черно море - Хидроложки особености и организмов свят
 • 58
  Българско черноморско крайбрежие - Географско положение и геоложки строеж
 • 59
  Българско черноморско крайбрежие - Полезни изкопаеми и климат
 • 60
  Българско черноморско крайбрежие - Води, растителен и животински свят
 • 61
  Българско черноморско крайбрежие - Стопанско значение и използване на природните ресурси

Четвърти раздел

Население, селища и държавно устройство на България

 • 62
  Етнокултурен облик на българския народ - населението като фактор за развитието на стопанството
 • 63
  Етнокултурен облик на българския народ - формиране на българската народност и нация, етнически взаимоотношения
 • 64
  Брой, гъстота и разпределение на населението
 • 65
  Естествено движение на населението - раждаемост
 • 66
  Естествено движение на населението - смъртност, Средната продължителност на живота и естествен прираст
 • 67
  Механично движение на населението - част 1
 • 68
  Механично движение на населението - част 2 - вътрешни миграции и съвременни демографски процеси и проблеми
 • 69
  Структура на населението – полова и възрастова структура
 • 70
  Структура на населението – трудови възможности, селищна, брачна и образователна структура
 • 71
  Структура на населението – етническа и религиозна структура
 • 72
  Селища в България – същност, фактори за възникване и развитие
 • 73
  Селища в България - Критерии за класификация на селищата. Села
 • 74
  Селища в България – Градове, урбанизация, агломерации и проблеми
 • 75
  Държавно и административно устройство на България – Основни исторически етапи, държавен глава, законодателна власт
 • 76
  Държавно и административно устройство на България – Изпълнителна власт, съдебна власт, политическо устройство и избори
 • 77
  Държавно и административно устройство на България – Административно – териториално устройство на страната

Пети раздел

Стопанство на България

 • 78
  Национално стопанство – същност, структура и особености на стопанската дейност в България
 • 79
  Национално стопанство – преструктуриране и значение. Секторна и отраслова структура на стопанството в България
 • 80
  Национално стопанство – Показатели за анализиране и оценяване на развитието на стопанството
 • 81
  Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Природно-географски фактори
 • 82
  Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Oбществено-икономически, научно-технически, демографски и екологични
 • 83
  Развитието на българското стопанство. Доосвобожденски и следосвобожденски период.
 • 84
  Развитие на българското стопанство от края на Втората световна война до 1989 г. и периода на прехода
 • 85
  Първичен сектор на стопанството в България. Земеделие
 • 86
  Растениевъдство в България
 • 87
  Зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство
 • 88
  Животновъдство в България
 • 89
  Животновъдство в България. Отраслова структура
 • 90
  Вторичен сектор на националното стопанство. Енергетика.
 • 91
  Енергетика в България. Добив на енергоизточници.
 • 92
  Енергетика в България. Преработване, доставяне и потребление на електроенергията.
 • 93
  География на химическата промишленост в България.
 • 94
  География на химическата промишленост в България. История и отраслова структура.
 • 95
  География на химическата промишленост в България. Отраслова структура.
 • 96
  Лека промишленост - особености, значение и фактори за развитие
 • 97
  Лека промишленост - отраслова структура
 • 98
  Хранително-вкусова промишленост в България – особености, значение и фактори за развитие
 • 99
  Хранително-вкусова промишленост в България – отраслова структура
 • 100
  География на транспорта в България
 • 101
  География на транспорта в България – сухоземен транспорт
 • 102
  География на транспорта в България – воден и въздушен транспорт
 • 103
  География на туризма в България – особености, значение и фактори за развитие
 • 104
  География на туризма в България – туристически ресурси
 • 105
  География на туризма в България – историческо развитие и видове туризъм

Шести раздел

География на регионите

 • 106
  Югозападен район - географско положение и природна среда
 • 107
  Югозападен район – стопанство
 • 108
  Югозападен район - административно-териториално устройство и градове
 • 109
  Южен централен регион – географско положение и природна среда
 • 110
  Южен централен район – население и стопанство. Първичен сектор
 • 111
  Южен централен район – население и стопанство. Вторичен и третичен сектор
 • 112
  Южен централен регион – административно-териториално устройство и градове - част 1
 • 113
  Южен централен регион – административно-териториално устройство и градове - част 2
 • 114
  Югоизточен район - географско положение и природна среда
 • 115
  Югоизточен регион – население и стопанство. Първичен сектор
 • 116
  Югоизточен регион – население и стопанство. Вторичен и третичен сектор
 • 117
  Югоизточен регион - административно-териториално устройство и градове – част 1
 • 118
  Югоизточен регион. Административно-териториално устройство и градове. Част 2
 • 119
  Североизточен регион – географско положение и природна среда
 • 120
  Североизточен район – население и стопанство
 • 121
  Североизточен регион – административно устройство и градове. Област Варна и Добрич.
 • 122
  Североизточен регион – административно устройство и градове. Област Шумен и Търговище.
 • 123
  Северен централен регион – географско положение и природна среда
 • 124
  Северен централен регион – население и стопанство
 • 125
  Северен централен регион – административно-териториално устройство и градове. Областите Русе и Велико Търново
 • 126
  Северен централен регион – административно-териториално устройство и градове. Областите Габрово, Силистра и Разград
 • 127
  Северозападен регион - географско положение и природна среда
 • 128
  Северозападен регион - население
 • 129
  Северозападен регион – структура на стопанството
 • 130
  Северозападен регион - административно-териториално устройство и градове. Областите Троян и Ловеч
 • 131
  Северозападен регион - административно-териториално устройство и градове. Областите Враца, Монтана и Видин
feedback
feedback