Български език7. клас

Първи раздел

Преговор

 • 1
  Сложно съчинено изречение. Видове
 • 2
  Пунктуация на съчинителни съюзи в просто и сложно изречение

Втори раздел

Текстът в медийното и в естетическото общуване

 • 3
  Текстът в масовата комуникация. Информационна бележка
 • 4
  Репортаж, интервю
 • 5
  Извличане и анализ на информация от медиен текст
 • 6
  Художествен текст

Трети раздел

Лексикология и фонетика

 • 7
  Думата като лексикално средство в текста
 • 8
  Думата в речниковия състав на езика

Четвърти раздел

Морфология

 • 9
  Наклонение на глагола. Изявително наклонение
 • 10
  Повелително наклонение
 • 11
  Условно наклонение
 • 12
  Преизказни глаголни форми
 • 13
  Глаголни времена. Урок за преговор и практическа работа
 • 14
  Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

Пети раздел

Синтаксис

 • 15
  Съставно сказуемо
 • 16
  Обособени части в простото изречение. Обособено определение
 • 17
  Сложно съставно изречение
 • 18
  Сложно смесено изречение
 • 19
  Пряко, полупряко и непряко предаване на чужда реч

Шести раздел

Национално външно оценяване

 • 20
  Трансформиране на пряка реч в непряка
 • 21
  Попълване на таблица
 • 22
  Функция на запетаята
 • 23
  Употреба на кавички
 • 24
  Трансформиране на синтактични конструкции
 • 25
  Синтактични предизвикателства
 • 26
  Грешка при цитиране
 • 27
  Редактиране на текст
Върни се горе
feedback
feedback