Химия9. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 2
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Въглерод и неговите неорганични съединения

 • 3
  Обща характеристика на елементите от ІV А група
 • 4
  Прости вещества на въглерода
 • 5
  Въглерод
 • 6
  Оксиди на въглерода
 • 7
  Въглеродна киселина
 • 8
  Соли на въглеродната киселина. Kарбонати и хидрогенкарбонати
 • 9
  Кръговрат на въглерода в природата
 • 10
  ІV А група. Упражнение. Част 1
 • 11
  ІV А група. Упражнение. Част 2

Трети раздел

Величини и зависимости

 • 12
  Количество вещество и молна маса
 • 13
  Задачи върху количество вещество и молна маса
 • 14
  Количество вещество и молен обем
 • 15
  Задачи върху количество вещество и молен обем
 • 16
  Молни отношения по химични формули
 • 17
  Молни отношения по химично уравнение
 • 18
  Изчисления с използване на молни отношения. Част 1
 • 19
  Изчисления с използване на молни отношения. Част 2
 • 20
  Моларна и масова концентрация. Задачи

Четвърти раздел

Органична химия. Състав и структура на органичните съединения

 • 21
  Въведение в органичната химия
 • 22
  Структурна теория
 • 23
  Въглеродни вериги. Видове формули в органичната химия
 • 24
  Въглеродни вериги. Упражнение. Част 1
 • 25
  Въглеродни вериги. Упражнение. Част 2
 • 26
  Видове формули в органичната химия. Упражнение. Част 3
 • 27
  Видове формули в органичната химия. Упражнение. Част 4

Пети раздел

Въглеводороди

 • 28
  Въглеводороди. Въведение
 • 29
  Наситени въглеводороди. Метан. Разпространение, състав, строеж
 • 30
  Метан. Химични свойства и употреба
 • 31
  Алкани. Хомоложен ред, наименования, получаване
 • 32
  Алкани. Свойства и употреба
 • 33
  Алкани. Изомерия. Наименуване на алкани с разклонени вериги
 • 34
  Наименуване на алкани. Упражнение. Част 1
 • 35
  Наименуване на алкани. Упражнение. Част 2
 • 36
  Свойства и получаване на алкани. Упражнение. Първи преход.
 • 37
  Ненаситени въглеводороди. Етен. Получаване, строеж, физични свойства
 • 38
  Етен. Химични свойства и употреба
 • 39
  Алкени. Получаване, хомоложен ред, физични свойства
 • 40
  Алкени. Изомерия
 • 41
  Алкени. Химични свойства
 • 42
  Алкени. Контролна работа
 • 43
  Алкини. Получаване. Хомоложен ред. Физични свойства.
 • 44
  Алкини. Изомерия
 • 45
  Алкини. Химични свойства и употреба
 • 46
  Ненаситени въглеводороди. Задачи. Част 1
 • 47
  Ненаситени въглеводороди. Упражнение. Част 2
 • 48
  Ароматни въглеводороди. Бензен. Състав и строеж. Физични свойства
 • 49
  Бензен. Химични свойства
 • 50
  Алкилбензени. Хомоложен ред. Получаване. Изомерия
 • 51
  Алкилбензени. Химични свойства. Употреба
 • 52
  Въглеводороди. Обобщение. Част 1
 • 53
  Въглеводороди. Обобщение. Част 2. Преход
 • 54
  Природни източници на въглеводороди. Част 1
 • 55
  Природни източници на въглеводороди. Част 2

Шести раздел

Производни на въглеводородите

 • 56
  Хидроксилни производни на въглеводородите. Алканоли
 • 57
  Алканоли. Хомоложен ред и наименования. Изомерия
 • 58
  Етанол. Състав и строеж. Физични свойства. Алкохолен градус
 • 59
  Етанол. Химични свойства, получаване, употреба. Метилов алкохол
 • 60
  Многовалентни алкохоли. Глицерол и гликол
 • 61
  Глицерол и гликол. Химични свойства
 • 62
  Фенол
 • 63
  Карбонилни съединения
 • 64
  Алканали
 • 65
  Алканони
 • 66
  Карбоксилни киселини
 • 67
  Оцетна (етанова) киселина
 • 68
  Ароматни карбоксилни киселини. Бензоена (бензенкарбоксилна) киселина
 • 69
  Хидроксикарбоксилни киселини
 • 70
  Салицилова киселина
 • 71
  Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 1
 • 72
  Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 2
 • 73
  Връзка между въглеводород и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 3
 • 74
  Азотсъдържащи производни. Мастни първични амини
 • 75
  Анилин
 • 76
  Аминокарбоксилни киселини (аминокиселини). Състав, строеж, физични свойства
 • 77
  Аминокиселини. Химични свойства. Получаване, значение, употреба

Седми раздел

Органични вещества в природата и в практиката

 • 78
  Мазнини. Състав и строеж
 • 79
  Мазнини. Свойства
 • 80
  Добиване на мазнини
 • 81
  Значение на мазнините
 • 82
  Сапуни
 • 83
  Синтетични миещи вещества
 • 84
  Въглехидрати
 • 85
  Глюкоза. Състав и строеж
 • 86
  Свойства и употреба на глюкоза. Монозахариди
 • 87
  Захароза. Част 1
 • 88
  Захароза. Част 2. Дизахариди
 • 89
  Полизахариди. Нишесте
 • 90
  Полизахариди. Целулоза
 • 91
  Белтъци. Състав и строеж
 • 92
  Белтъци. Свойства и получаване. Част 1
 • 93
  Белтъци. Свойства и получаване. Част 2
 • 94
  Наркотици - част 1 - Видове и действие

Осми раздел

Стара програма 9. клас

 • 95
  Строеж на атома. Атомно ядро с Мария Илиева
 • 96
  Строеж на атома. Електронна обвивка. Част 1
 • 97
  Строеж на атома и периодичната система
 • 98
  Всичко важно за химичната връзка
 • 99
  Всичко важно за ковалентна химична връзка
 • 100
  Всичко важно за характеристика на ковалентната връзка
 • 101
  Всичко важно за йонна химична връзка
 • 102
  Всичко важно за метална химична връзка
 • 103
  Всичко важно за химичните връзки. Задачи
 • 104
  Валентност
 • 105
  Степен на окисление
 • 106
  Окислително-редукционни процеси. Задачи
 • 107
  Междумолекулни взаимодействия
 • 108
  Всичко важно за кристални вещества. Строеж
 • 109
  Всичко важно за строеж на веществото. Упражнение. Част 1
 • 110
  Всичко важно за строеж на веществото. Упражнение. Част 2
 • 111
  Всичко важно за обща характеристика на елементите от V А група
 • 112
  Всичко важно за азот
 • 113
  Всичко важно за азотни оксиди
 • 114
  Всичко важно за азотна киселина
 • 115
  Амоняк
 • 116
  Всичко важно за азотсъдържащи соли
 • 117
  Всичко важно за кръговрат на азота в природата
 • 118
  Минерални торове
 • 119
  Упражнение върху V А група
 • 120
  Полимери
 • 121
  Полимери. Методи за получаване
 • 122
  Пластмаси. Състав и получаване
 • 123
  Пластмаси. Основни представители. Част 1
 • 124
  Каучук. Естествен и синтетичен
 • 125
  Химични влакна
 • 126
  Пластмасите, човекът и природната среда. Част 1
 • 127
  Пробно контролно. Ненаситени въглеводороди и арени - част 2
Върни се горе
feedback
feedback