Английски език начално ниво6. клас

Първи раздел

Преговор. Revision

 • 1
  Съществително име. Определителен и неопределителен член. Noun. Definite and indefinite articles
 • 2
  Съществително име. Множествено число. Noun. Plural forms
 • 3
  Лични местоимения. Глаголът СЪМ. Упражнения. Subject pronouns. The verb To Be. Exercises
 • 4
  Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns
 • 5
  Притежателна форма с 'S и OF. Possessive 'S and possessives with OF
 • 6
  Изречения с It's, There is и There are. Предлози за място. Prepositions of place
 • 7
  Some и Any. Much и Many
 • 8
  Сегашно време на глагола Have got (имам, притежавам)

Втори раздел

Present Simple. Too and Enough. As … as

 • 9
  Present Simple. Сегашно просто. Употреба. Спомагателен глагол do. Положителни изречения. Част 1
 • 10
  Present Simple. Сегашно просто. Отрицателни и въпросителни изречения. Маркери за време. Част 2
 • 11
  Present Simple. Сегашно просто. Правописни правила. Упражнения
 • 12
  Too and Enough. Упражнения. Exercises
 • 13
  Comparison with as ... as. Сравнение с as ... as. Упражнения. Exercises
 • 14
  Frequency adverbs in Present Simple. Наречия за честота в Сегашно просто

Трети раздел

Present Continuous. Present continuous for future. Suggestions

 • 15
  Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 16
  Present Continuous. Сегашно продължително. Правописни правила. Упражнения
 • 17
  Present Continuous for Future. Сегашно продължително за бъдещи планове и уговорки
 • 18
  Suggestions. Предложения. Let’s, why don’t we, what about

Четвърти раздел

Present Simple and Present Continuous

 • 19
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 20
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1
 • 21
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 2

Пети раздел

Past Simple. Reflexive pronouns. A lot of, a few, a little

 • 22
  Past Simple. Минало просто. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 23
  Past Simple. Минало просто. Правилни глаголи. Правописни правила. Regular verbs. Spelling rules
 • 24
  Past Simple. Минало просто. Неправилни глаголи. Irregular verbs
 • 25
  Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 1
 • 26
  Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 2. Упражнения. Exercises
 • 27
  A lot of, a little, a few. Част 1
 • 28
  A lot of, a little, a few. Част 2
 • 29
  Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 1
 • 30
  Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 2. Упражнения
 • 31
  Adverbs of manner. Comparison of adverbs. Наречия за начин. Сравнение на наречия

Шести раздел

Defining relative clauses. Степенуване на прилагателни. Предлози

 • 32
  Defining relative clauses. Подчинени определителни изречения. Част 1
 • 33
  Defining relative clauses. Подчинени определителни изречения. Част 2. Exercises. Упражнения
 • 34
  Конструкцията like verb+ing
 • 35
  Степенуване на прилагателни имена. Едносрични и двусрични прилагателни. Част 1
 • 36
  Сравнение на прилагателни имена. Двусрични и многосрични прилагателни. Част 2
 • 37
  Prepositions of movement. Предлози за движение

Седми раздел

Past Continuous. Must, have to, be allowed to

 • 38
  Past Continuous. Минало продължително. Част 1. Употреба. Словоред
 • 39
  Past Continuous. Минало продължително. Част 2. Правописни правила. Маркери за време
 • 40
  Past Continuous. Минало продължително. Упражнения. Exercises
 • 41
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1
 • 42
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Exercises. Упражнения. Част 2

Осми раздел

Past Simple and Past Continuous

 • 43
   Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Словоред. Употреба. Word order. Use
 • 44
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises

Девети раздел

Used to. Dynamic and stative verbs

 • 45
  Dynamic and stative verbs. Глаголи, описващи действие или състояние
 • 46
  Used to. Част 1
 • 47
  Used to. Упражнения. Част 2

Десети раздел

Could. Was/were able to

 • 48
  Can, could, be able to. Изразяване на способност в сегашно и минало време

Единайсети раздел

Бъдеще с going to. May, Might

 • 49
  Future with going to. Бъдеще с going to
 • 50
  May. Модален глагол за вероятност и позволение

Дванайсети раздел

Question tags. Should

 • 51
  Should. Модален глагол за съвет и препоръка
 • 52
  Question tags. Въпроси с нали. Част 1
 • 53
  Question tags. Въпроси с нали. Част 2. Упражнения. Exercises

Тринайсети раздел

Бъдеще с will. Zero article, a/an, the

 • 54
  Future with will. Бъдеще с will
 • 55
  Zero article, a/an, the. Членуване на съществителни имена. Част 1
 • 56
  Zero article, a/an, the. Членуване на съществителни имена. Част 2. Упражнения
feedback
feedback