Английски език начално ниво6. клас

Първи раздел

Преговор. Revision

Втори раздел

Present Simple. Too and Enough. As … as

Трети раздел

Present Continuous. Present continuous for future. Suggestions

Четвърти раздел

Present Simple and Present Continuous

Пети раздел

Past Simple. Reflexive pronouns. A lot of, a few, a little

Шести раздел

Defining relative clauses. Степенуване на прилагателни. Предлози

Седми раздел

Past Continuous. Must, have to, be allowed to

Осми раздел

Past Simple and Past Continuous

Девети раздел

Used to. Dynamic and stative verbs

Десети раздел

Could. Was/were able to

Единайсети раздел

Бъдеще с going to. May, Might

Дванайсети раздел

Question tags. Should

Тринайсети раздел

Бъдеще с will. Zero article, a/an, the

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се