Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Четене и писане на естествени числа. Начален преговор
 • 2
  Сравняване на естествени числа. Изобразяване върху числов лъч. Начален преговор
 • 3
  Събиране и изваждане на естествени числа. Начален преговор
 • 4
  Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител. Начален преговор
 • 5
  Умножение на естествени числа. Начален преговор
 • 6
  Деление на естествени числа. Начален преговор
 • 7
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител. Начален преговор
 • 8
  Обобщение на началния преговор
 • 9
  Входно ниво 5. клас математика. Част 1
 • 10
  Входно ниво 5. клас математика. Част 2

Втори раздел

Делимост

 • 11
  Деление с остатък
 • 12
  Кратно и делител на естествено число
 • 13
  Прости и съставни числа
 • 14
  Делимост на сбор
 • 15
  Делимост на произведение
 • 16
  Признак за делимост на 2, 5 и 10
 • 17
  Признаци за делимост на 2, 5 и 10. Важни задачи
 • 18
  Признак за делимост на 4, 25 и 100
 • 19
  Признаци за делимост на 4, 25 и 100. Важни задачи
 • 20
  Признаци за делимост на 3 и 9
 • 21
  Признаци за делимост на 3 и 9. Важни задачи
 • 22
  Признаци за делимост. Супер обобщение и решени важни задачи
 • 23
  Представяне на естествени числа като произведение от прости множители
 • 24
  Степен. Всичко важно и основно
 • 25
  Общ делител (ОД) и най-голям общ делител (НОД) на естествени числа
 • 26
  Намиране на общ делител (ОД) и най-голям общ делител (НОД) чрез разлагане на прости множители
 • 27
  Общо кратно (ОК) и най-малко общо кратно (НОК) на естествени числа
 • 28
  Най-малко общо кратно (НОК). Решени важни задачи
 • 29
  Контролна работа. Делимост

Трети раздел

Обикновени дроби

 • 30
  Правилни и неправилни дроби. Обикновени дроби
 • 31
  Обикновени дроби. Важни задачи
 • 32
  Разширяване на дроби. Основно свойство на дробите
 • 33
  Съкращаване на дроби. Основно свойство на дробите
 • 34
  Привеждане на дроби към общ знаменател
 • 35
  Привеждане на дроби към общ и най-малък общ знаменател. Важни задачи
 • 36
  Сравняване на дроби
 • 37
  Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч
 • 38
  Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели
 • 39
  Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели
 • 40
  Смесени числа
 • 41
  Събиране на дроби с различни знаменатели
 • 42
  Изваждане на дроби с различни знаменатели
 • 43
  Разместително и съдружително свойство на събирането на обикновени дроби
 • 44
  Събиране и изваждане на обикновени дроби. Важни задачи
 • 45
  Обикновени дроби. Неизвестни събираемо, умаляемо, умалител
 • 46
  Пресмятане на числови изрази
 • 47
  Умножение на обикновени дроби
 • 48
  Умножение на смесени числа
 • 49
  Свойства при умножение на обикновени дроби
 • 50
  Разместително, съдружително, разпределително свойство при умножение. Важни задачи
 • 51
  Деление на обикновени дроби
 • 52
  Деление на дроби. Решени важни задачи
 • 53
  Действия с дроби. Намиране на неизвестно число
 • 54
  Действия с дроби. Пресмятане на числови изрази
 • 55
  Част от число. Част от цяло
 • 56
  Част от число. Основни задачи
 • 57
  Важни текстови задачи с въвеждане на части от числото 1

Четвърти раздел

Десетични дроби

 • 58
  Десетични дроби. Четене и записване
 • 59
  Десетични дроби. Четене и записване. Важни задачи
 • 60
  Сравняване на десетични дроби
 • 61
  Сравняване на десетични дроби. Важни задачи
 • 62
  Изобразяване на десетични дроби върху числов лъч
 • 63
  Закръгляне на десетична дроб. Оценка на резултат
 • 64
  Събиране на десетични дроби
 • 65
  Събиране на десетични дроби. Важни задачи
 • 66
  Свойства на действие събиране на десетични дроби
 • 67
  Свойства на действие събиране на десетични дроби. Важни задачи
 • 68
  Изваждане на десетични дроби
 • 69
  Изваждане на десетични дроби. Важни задачи
 • 70
  Събиране и изваждане на десетични дроби. Ред на действия
 • 71
  Събиране и изваждане на десетични дроби. Текстови задачи
 • 72
  Намиране на неизвестни събираемо, умаляемо, умалител
 • 73
  Умножение на десетични дроби с естествено число
 • 74
  Умножение на десетични дроби с естествено число. Важни задачи
 • 75
  Умножение на десетични дроби с десетични дроби
 • 76
  Умножение на десетични дроби с десетични дроби. Важни задачи
 • 77
  Разместително и съдружително свойство на умножение на десетични дроби
 • 78
  Разместително и съдружително свойство на умножение на десетични дроби. Важни задачи
 • 79
  Деление на десетични дроби с естествено число
 • 80
  Деление на десетични дроби с естествено число. Важни задачи
 • 81
  Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000
 • 82
  Преминаване от една мерна единица в друга
 • 83
  Преминаване от една мерна единица в друга. Текстови задачи
 • 84
  Деление на десетична дроб с десетична дроб
 • 85
  Деление на десетична дроб с десетична дроб. Важни задачи
 • 86
  Разпределително свойство на умножението с десетични дроби
 • 87
  Разпределително свойство на умножението с десетични дроби. Важни задачи
 • 88
  Разпределително свойство на делението с десетични дроби
 • 89
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител при десетични дроби
 • 90
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител при десетични дроби. Важни задачи
 • 91
  Използване на калкулатор и десетични дроби. Приложение
 • 92
  Текстови задачи от движение. Всичко важно
 • 93
  Задачи от движение с автомобили. Част 1
 • 94
  Задачи от движение с автомобили. Част 2
 • 95
  Важни задачи за движение по течение на река и въздушно течение
 • 96
  Подбрани задачи за движение по течение на река или въздушно течение. Част 1
 • 97
  Трудни задачи за движение по течение на река и въздушно течение. Част 2
 • 98
  Превръщане на обикновени дроби в десетични дроби
 • 99
  Превръщане на десетични дроби в обикновени дроби
 • 100
  Събиране и изваждане на обикновени и десетични дроби
 • 101
  Крайна десетична дроб. Безкрайна периодична десетична дроб
 • 102
  Процент. Какво е процент? Определение
 • 103
  Основни задачи с процент. Увеличение, намаление, лихвен процент
 • 104
  Проста лихва. Основни задачи
 • 105
  Процент. Какво е ДДС? Как решаваме задачи с ДДС?
 • 106
  Процент. Контролна работа. Част 1
 • 107
  Процент. Контролна работа. Част 2
 • 108
  Процент. Контролна работа. Част 3
 • 109
  Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици
 • 110
  Представяне на данни. Работа с диаграми

Пети раздел

Основни геометрични фигури

 • 111
  Основни геометрични фигури. Точка, права, отсечка, лъч
 • 112
  Основни геометрични фигури. Ъгъл
 • 113
  Перпендикулярни прави
 • 114
  Разстояние от точка до права
 • 115
  Успоредни прави
 • 116
  Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи на триъгълник
 • 117
  Триъгълник. Важни задачи
 • 118
  Височини в триъгълник. Остроъгълен, правоъгълен, тъпоъгълен триъгълник
 • 119
  Лице на равнинна фигура. Мерни единици за лице
 • 120
  Мерни единици за лице. Важни задачи
 • 121
  Лице на правоъгълен триъгълник
 • 122
  Лице на правоъгълен триъгълник. Важни задачи
 • 123
  Лице на триъгълник. Формули за лице
 • 124
  Лице на триъгълник. Задачи за намиране на лице
 • 125
  Лице на триъгълник. Задачи за намиране на страна и височина
 • 126
  Успоредни прави. Важни задачи
 • 127
  Успоредник. Ромб
 • 128
  Успоредник. Ромб. Важни задачи. Част 1
 • 129
  Успоредник. Ромб. Важни задачи. Част 2
 • 130
  Чертане на височини в успоредник и ромб
 • 131
  Лице на успоредник и ромб
 • 132
  Лице на успоредник и ромб. Важни задачи
 • 133
  Трапец. Oпределение и видове трапеци
 • 134
  Равнобедрен и правоъгълен трапец. Важни задачи
 • 135
  Лице на трапец
 • 136
  Лице на трапец. Важни задачи
 • 137
  Лице на произволни равнинни фигури
 • 138
  Основни геометрични фигури. Обобщение
 • 139
  Основни геометрични фигури. Важни задачи
 • 140
  Определяне положението на точка върху квадратна мрежа

Шести раздел

Геометрични тела

 • 141
  Куб. Елементи на куб. Развивка на куб
 • 142
  Куб. Елементи на куб. Развивка на куб. Важни задачи
 • 143
  Лице на повърхнина на куб
 • 144
  Обем на куб
 • 145
  Мерни единици за обем
 • 146
  Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка
 • 147
  Правоъгълен паралелепипед. Решаване на важни задачи
 • 148
  Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед
 • 149
  Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи
 • 150
  Обем на правоъгълен паралелепипед
 • 151
  Обем на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи
 • 152
  Повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи
 • 153
  Обобщение. Повърхнина и обем на геометрични тела
 • 154
  Контролна работа. Геометрични фигури и тела

Седми раздел

Годишен преговор

 • 155
  Делимост. Годишен преговор
 • 156
  Обикновени дроби. Годишен преговор
 • 157
  Десетични дроби. Годишен преговор
 • 158
  Намиране на неизвестно делимо, делител, множител с десетични дроби. Годишен преговор
 • 159
  Проценти. Годишен преговор
 • 160
  Геометрични фигури. Годишен преговор
 • 161
  Геометрични тела. Годишен преговор
 • 162
  Изходно ниво 5. клас математика. Вариант 1
 • 163
  Изходно ниво 5. клас математика. Вариант 2
Върни се горе
feedback
feedback