География9. клас

Първи раздел

Природна структура и ресурси на Земята

 • 1
  Развитие на географската наука. Периодизация
 • 2
  Развитие на географската наука. Периодизация. Съвремие
 • 3
  Развитие на географската наука. Структура и задачи на географията
 • 4
  Развитие на географската наука. Методи в географските изследвания
 • 5
  Геосферен строеж на земята
 • 6
  Литосфера
 • 7
  Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Тектонски движения и литосферни плочи
 • 8
  Формиране на релефа. Вътрешни релефообразуващи процеси. Вулканизъм и земетресения
 • 9
  Изветряне, денудация. Външни релефообразуващи процеси
 • 10
  Форми на релефа. Изветряне, денудация. Външни релефообразуващи процеси
 • 11
  Дейност на вятъра и форми на релефа. Еолични форми. Външни релефообразуващи процеси
 • 12
  Дюни. Пустини. Дейност на вятъра и форми на релефа. Транспортна дейност
 • 13
  Дейност на течащата вода. Ерозия. Външни релефообразуващи процеси
 • 14
  Водопади. Форми на релефа. Дейност на течащата вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 15
  Наносни конуси. Форми на релефа. Делта. Дейност на течащата вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 16
  Карстови процеси. Химично действие на водата. Външни релефообразуващи процеси
 • 17
  Пещерни форми. Химично действие на водата. Външни релефообразуващи процеси
 • 18
  Действие на ледниците. Външни релефообразуващи процеси
 • 19
  Действие на ледниците. Релефни форми. Външни релефообразуващи процеси
 • 20
  Действие на океанската и морска вода. Абразия. Вълни. Външни релефообразуващи процеси
 • 21
  Залив. Провлак. Химична абразия. Действие на океанската и морска вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 22
  Типове брегова линия. Действие на океанската и морска вода. Външни релефообразуващи процеси
 • 23
  Атмосфера
 • 24
  Структура на атмосферата. Атмосфера
 • 25
  Процеси в атмосферата. Атмосфера
 • 26
  Обмен на влага. Облачност. Валежи. Атмосфера. Процеси в атмосферата
 • 27
  Обмен на въздух. Вятър. Атмосферни фронтове. Атмосфера. Процеси в атмосферата
 • 28
  Обмен на въздух. Циклони и антициклони. Атмосфера. Процеси в атмосферата
 • 29
  Време и климат. Климатообразуващи фактори
 • 30
  Климатични пояси. Време и климат
 • 31
  Климатология и метеорология. Време и климат
 • 32
  Хидросфера
 • 33
  Педосфера
 • 34
  Биосфера
 • 35
  Природни компоненти
 • 36
  Природни комплекси
 • 37
  Видове природни комплекси
 • 38
  Геосистеми. Зоналност. Природни комплекси. Видове
 • 39
  Ландшафт. Природни компоненти. Природни комплекси
 • 40
  Природни зони на земята. Природни пояси
 • 41
  Фактори за формиране. Природни зони на земята
 • 42
  Екваториални гори. Природни зони на Земята. Природни особености и растителен свят
 • 43
  Животински свят. Екваториални гори. Екологични проблеми. Природни зони на Земята
 • 44
  Савани. Природни особености. Природни зони на Земята
 • 45
  Растителен свят. Савани. Природни зони на Земята
 • 46
  Животински свят. Савани. Природни зони на Земята
 • 47
  Пустини и полупустини. Природни зони на Земята
 • 48
  Тропични пустини. Пустини и полупустини. Природни зони на Земята
 • 49
  Пустини и полупустини в умерения пояс. Природни зони на Земята
 • 50
  Природни условия и растителен свят. Твърдолистни и вечнозелени гори и храсти. Природни зони на Земята
 • 51
  Животински свят. Твърдолистни и вечнозелени гори и храсти. Природни зони на Земята
 • 52
  Степи и лесостепи. Природни особености и растителен свят. Природни зони на Земята
 • 53
  Животински свят. Степи и лесостепи. Природни зони на Земята
 • 54
  Широколистни и смесени гори. Природни особености и растителен свят. Природни зони на Земята
 • 55
  Животински свят в широколистните и смесените гори. Природни зони на Земята
 • 56
  Природно-ресурсен потенциал
 • 57
  Гориво-енергийни ресурси
 • 58
  Минерални ресурси
 • 59
  Възобновяеми ресурси
 • 60
  Природни рискове от ендогенни процеси
 • 61
  Природни рискове от екзогенни процеси

Втори раздел

География на обществото

 • 62
  Брой, гъстота и движение на населението
 • 63
  Естествено движение на населението
 • 64
  Механично движение на населението
 • 65
  Демографски проблем и демографска политика
 • 66
  Структури на населението. Расова, полова, възрастова, етническа
 • 67
  Eзикова, религиозна, по местоживеене, заетост. Структури на населението
 • 68
  География на селищата по света
 • 69
  Класификация на селищата
 • 70
  Урбанизация. Същност и история на урбанизацията
 • 71
  Политическа география. Геополитика и геостратегия
 • 72
  Типове урбанизация. Урбанизация
 • 73
  Държава. Същност и функции на държавата
 • 74
  Държавни органи и видове географско положение. Държава
 • 75
  Съвременна политическа карта на света
 • 76
  Глобализация
 • 77
  Стопанство
 • 78
  Класифициране на страните според географското им положение
 • 79
  Световно стопанство. Същност и развитие
 • 80
  Отраслова и териториална структура на стопанството. Стопанство
 • 81
  Фактори, сектори и показатели на световното стопанство
 • 82
  Национално и световно стопанство
 • 83
  Класифициране на страните по политически признаци
 • 84
  Първичен сектор на стопанството. Земеделие. Част 1
 • 85
  Класифициране на страните по икономически признаци и политически модел
 • 86
  География на растениевъдството в света. Същност. Зърнопроизводство
 • 87
  Технически култури, зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство. География на растениевъдството в света
 • 88
  География на животновъдството, лова и риболова
 • 89
  Развитие на земеделието
 • 90
  Подотрасли на земеделието. Растениевъдство и животновъдство
 • 91
  Добив на полезни изкопаеми, дърводобив, лов и риболов
 • 92
  Вторичен сектор. Енергетика
 • 93
  Металургия. Вторичен сектор
 • 94
  Машиностроене. Вторичен сектор
 • 95
  Химическа промишленост. Вторичен сектор
 • 96
  Лека и хранително-вкусова промишленост. Вторичен сектор
 • 97
  Третичен сектор. Транспорт
 • 98
  Видове транспорт. Третичен сектор
 • 99
  Туризъм и търговия. Третичен сектор

Трети раздел

География на континентите и страните

 • 100
  Географски региони на света
 • 101
  Западноевропейски регион
 • 102
  Германия
 • 103
  Великобритания
 • 104
  Източноевропейски регион
 • 105
  Русия
 • 106
  Балкански страни
 • 107
  Източна Азия
 • 108
  Китай
 • 109
  Япония
 • 110
  Югоизточна и Южна Азия
 • 111
  Индия
 • 112
  Югозападна и Централна Азия
 • 113
  Саудитска Арабия и Казахстан
 • 114
  Северноамерикански регион
 • 115
  САЩ
 • 116
  Латиноамерикански регион
 • 117
  Бразилия
 • 118
  Географски региони в Африка. ЮАР
 • 119
  Австралия и Океания
feedback
feedback