Първи раздел

Българският език

 • 1
  Език, текст, общуване. Книжовен език
 • 2
  Книжовен език

Втори раздел

Функционални стилове

 • 3
  Комуникативният акт и текстът
 • 4
  Съдържанието на текста и езиковото му изразяване
 • 5
  Функционални стилове на българския книжовен език
 • 6
  Разговорен стил
 • 7
  Култура на общуването
 • 8
  Художествен стил

Трети раздел

Думите в текста

 • 9
  Лексикални особености на думата в текста
 • 10
  Лексикална съчетаемост на думите
 • 11
  Фразеологично словосъчетание

Четвърти раздел

Думите като части на речта

 • 12
  Речев етикет в електронното общуване
 • 13
  Части на речта. Глагол. Урок за преговор
 • 14
  Залог на глагола
 • 15
  Вид и време на глагола

Пети раздел

Изречението и неговият състав

 • 16
  Сложно изречение. Сложно съставно изречение
 • 17
  Граници на подчиненото изречение
 • 18
  Сложно съставно с подчинено определително изречение
 • 19
  Сложно съставно с подчинено допълнително изречение
 • 20
  Сложно съставно с подчинено подложно изречение
 • 21
  Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение
 • 22
  Публично изказване
 • 23
  Есе
 • 24
  Електронно писмо
Върни се горе
feedback
feedback