Немски езикНиво A2

Първи раздел

Произношение и правопис

 • 1
  Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz.
 • 2
  Как пишем - dass или das?
 • 3
  Как пишем? Deutsch oder deutsch?

Втори раздел

Глаголи и времена

 • 4
  Сегашно време. Описание на настояще и бъдеще
 • 5
  Неправилни глаголи в сегашно време
 • 6
  Спрежение в сегашно време на lesen и sehen
 • 7
  Глаголи с промяна на коренната гласна e в i. Упражнение
 • 8
  Глаголи с промяна на коренната гласна a и au - упражнения
 • 9
  Глаголът wissen
 • 10
  Глаголът nehmen в сегашно време
 • 11
  Глаголите essen, fressen, vergessen, messen
 • 12
  Глаголът einladen
 • 13
  Глаголът anfangen
 • 14
  Глаголът съм (sein)
 • 15
  Глаголът съм (sein) в минало време (Präteritum)
 • 16
  Глаголът имам (haben) в сегашно време (Präsens)
 • 17
  Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen
 • 18
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 1
 • 19
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 2
 • 20
  Трите форми на глаголните двойки
 • 21
  Трите глаголни форми
 • 22
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 1
 • 23
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 2
 • 24
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 1
 • 25
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 2
 • 26
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 3
 • 27
  Partizip Perfekt / Partizip II на смесените глаголи
 • 28
  Миналото време Perfekt. Уводен урок
 • 29
  Perfekt. Словоред на съобщително и въпросително изречение
 • 30
  Das Präteritum - уводен урок
 • 31
  Das Präteritum - слаби /правилни/ глаголи
 • 32
  Das Präteritum - модални глаголи
 • 33
  Das Präteritum - смесени глаголи
 • 34
  Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 1
 • 35
  Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 2
 • 36
  Das Präteritum. Starke Verben. Teil 1
 • 37
  Das Präteritum. Starke Verben. Teil 2
 • 38
  Präteritum von haben, sein und werden
 • 39
  Infinitiv mit zu
 • 40
  Infinitiv mit zu - изрази със съществителни имена
 • 41
  Infinitiv mit zu - изрази с прилагателни имена и причастия
 • 42
  Infinitiv mit zu - глаголи
 • 43
  Infinitiv mit oder ohne zu?
 • 44
  Passiv und Aktiv
 • 45
  Passiv Präsens, Präteritum und Perfekt
 • 46
  Passiv mit Modalverb (Präsens und Präteritum)
 • 47
  Какво се случва в изречението в Passiv?
 • 48
  Модалният глагол sollen. Част 2
 • 49
  Глаголът lassen. Ситуации и примерни изречения.
 • 50
  Хайде да...! Нека да...! Глаголът lassen
 • 51
  Глаголите brauchen, brechen, brennen, bringen
 • 52
  Глаголи с предлози. Част 1
 • 53
  Глаголи с предлози. Част 2
 • 54
  70 глагола с предлози. Списък с предлози, падеж и превод. Идеи за учене.
 • 55
  Задачи за глаголи с предлози
 • 56
  Глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen
 • 57
  Формите sollte, könnte, würde

Трети раздел

Съществителни имена

 • 58
  Съществителни имена от женски род - част 1
 • 59
  Съществителни имена от женски род - част 2
 • 60
  Съществителни имена от женски род - част 3
 • 61
  Обобщение - съществителни имена от женски род
 • 62
  Сложни съществителни имена. Част 1
 • 63
  Сложни съществителни имена. Част 2

Четвърти раздел

Местоимения

 • 64
  Лични местоимения в дателен падеж
 • 65
  Притежателни местоимения в дателен падеж
 • 66
  Неопределителното местоимение man
 • 67
  Особености на местоимението man
 • 68
  Притежателни местоимения в Genitiv
 • 69
  Показателното местоимение der, die, das
 • 70
  Неопределителните местоимения einer, eines, keiner, keines
 • 71
  Показателното местоимение dieser, dieses, diese
 • 72
  Неопределителните местоимения jeder, jede, jedes, alle
 • 73
  Неопределителните местоимения jemand и niemand
 • 74
  Неопределителните местоимения ein paar, ein bisschen, ein wenig
 • 75
  Реципрочни местоимения и глаголи
 • 76
  Неопределителните местоимения etwas, nichts, alles, viel, wenig
 • 77
  Въпросителното местоимение welcher, welche, welches
 • 78
  Въпросителното местоимение was für ein

Пети раздел

Прилагателни имена и наречия

 • 79
  Наречия - всичко, което трябва да знаем
 • 80
  Наречия за време: Temporaladverbien
 • 81
  Степенуване на gern, bald, oft, wenig, viel, sehr
 • 82
  Oben-über, unten-unter, hinten-hinter, vorn-vor
 • 83
  Adjektivendungen im Singular nach der, dieser, welcher, jeder
 • 84
  Adjektivendungen im Singular nach ein, kein, mein
 • 85
  Adjektivendungen im Singular ohne Artikel
 • 86
  Adjektive im Plural
 • 87
  Особености на склонението на прилагателните имена
 • 88
  Представката un-

Шести раздел

Предлози

 • 89
  Предлози. Градове и държави. Част 2
 • 90
  Предлози. Градове и държави. Упражнение
 • 91
  Предлози с Dativ. Част 1
 • 92
  Предлози с Dativ. Част 2
 • 93
  Предлози с Dativ. Задачи
 • 94
  Къде отиваш?
 • 95
  Wechselpräpositionen. Част 1: Значение
 • 96
  Wechselpräpositionen. Част 2: Akkusativ oder Dativ?
 • 97
  Wechselpräpositionen. Обобщителни задачи.

Седми раздел

Падежи

 • 98
  Genitiv - уводен урок
 • 99
  Окончанията за Genitiv -es и -s
 • 100
  Genitiv - имена на държави, градове и хора
 • 101
  Genitiv - задачи
 • 102
  Непряко допълнение - чести грешки и въпроси
 • 103
  Глаголите gefallen и schmecken. Част 2
 • 104
  Глаголите gefallen и schmecken - как да избегнем типичните грешки?

Осми раздел

Лексика

 • 105
  Време и час
 • 106
  Das Wetter
 • 107
  Mein Zimmer: Как да опишем стаята си?
 • 108
  Feste feiern. Да празнуваме.
 • 109
  Как да напишем картичка за рожден ден на немски език?
 • 110
  11. ноември - празникът на свети Мартин
 • 111
  Der Nikolaus und der Nikolaustag
 • 112
  Как да напишем картичка за Коледа и Нова година?
 • 113
  Weihnachten. Drei Texte
 • 114
  Wer bringt die Geschenke? Nikolaus, Christkind, Weihnachtsmann
 • 115
  Advent, Heiligabend, Weihnachten, Silvester
 • 116
  Любовта
 • 117
  Der Valentinstag
 • 118
  Сватбата. Die Hochzeit.
 • 119
  Лесни поговорки (A-K)
 • 120
  Лесни поговорки (L-Z)
 • 121
  Посоките на света
 • 122
  Преглед при лекаря. Записване на час за лекар.
 • 123
  Частите на тялото
 • 124
  В аптеката. Лекарства.
 • 125
  Диктовка. На лекар.
 • 126
  Боли ме, имам болки. Schmerzen haben und wehtun.
 • 127
  Лекари специалисти и болести

Девети раздел

Изречения и съюзи

 • 128
  Съюзите aber, denn, und, sondern, oder (aduso)
 • 129
  Изречение за причина със съюза denn
 • 130
  Изречение за причина със съюза denn - упражнения
 • 131
  Изречение за причина със съюза weil
 • 132
  Изречение за причина със съюза weil. Упражнение
 • 133
  Съюзите weil и denn - упражнения
 • 134
  deshalb (затова)
 • 135
  Подчинено изречение със съюза dass
 • 136
  Относителни изречения. Относителни местоимения в Nom. и Akk.
 • 137
  Изречения с wenn, falls, sonst
 • 138
  Кога се употребяват als, wenn и wann?
 • 139
  Indirekter Fragesatz
Върни се горе
feedback
feedback