Биология7. клас

Първи раздел

Увод

 • 1
  Защо Биологията е страхотна
 • 2
  Mногообразие и класификация на организмите

Втори раздел

Царство Монера (предядрени едноклетъчни организми)

 • 3
  Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми
 • 4
  Бактерии

Трети раздел

Царство Протиста (същинскоядрени едноклетъчни организми)

 • 5
  Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми
 • 6
  Тип Кореноножки
 • 7
  Тип Камшичести
 • 8
  Тип Ресничести
 • 9
  Колониални едноклетъчни организми

Четвърти раздел

Царство Растения

 • 10
  Обща характеристика на растенията
 • 11
  Талусни растения. Водорасли
 • 12
  Растителни тъкани. Образувателна и основна тъкан
 • 13
  Покривна, проводяща и механична тъкан
 • 14
  Растителни органи. Вегетативни органи. Корен и стъбло
 • 15
  Лист
 • 16
  Размножителни органи при растенията
 • 17
  Видоизменени растителни органи
 • 18
  Кормусни растения. Отдел мъхови
 • 19
  Отдел Папратови
 • 20
  Отдел Семенни. Подотдел Голосеменни
 • 21
  Многообразие на голосеменните растения
 • 22
  Подотдел Покритосеменни (Цветни) растения
 • 23
  Многообразие на покритосеменните (Цветни) растения. Част 1
 • 24
  Част 2. Многообразие на покритосеменните (Цветни) растения

Пети раздел

Царство Гъби

 • 25
  Обща характеристика на гъбите
 • 26
  Многообразие на гъбите

Шести раздел

Царство животни

 • 27
  Обща характеристика на животните
 • 28
  Тип Мешести
 • 29
  Многообразие на мешестите
 • 30
  Тип плоски червеи
 • 31
  Тип кръгли червеи
 • 32
  Тип прешленести червеи
 • 33
  Многообразие на червеите. Част 1
 • 34
  Част 2. Многообразие на червеите. Вътрешни паразити
 • 35
  Тип членестоноги
 • 36
  Клас ракообразни
 • 37
  Клас паякообразни
 • 38
  Клас насекоми
 • 39
  Многообразие на Членестоногите. Част 1
 • 40
  Част 2. Многообразие на членестоногите
 • 41
  Тип Мекотели
 • 42
  Многообразие на мекотелите

Седми раздел

Царство Животни. Тип Хордови

 • 43
  Безгръбначни животни
 • 44
  Хордови животни
 • 45
  Обща характеристика на надклас Риби.
 • 46
  Многообразие на рибите
 • 47
  Обща характеристика на клас Земноводни. Част 1
 • 48
  Обща характеристика на клас Земноводни. (част 2)
 • 49
  Многообразие на земноводните
 • 50
  Обща характеристика на клас Влечуги. (част 1): Произход и опорно-двигателна система.
 • 51
  Обща характеристика на клас Влечуги. (част 2): Вътрешно устройство.
 • 52
  Многообразие на влечугите
 • 53
  Обща характеристика на клас Птици. (част 1): Произход и опорно-двигателна система.
 • 54
  Обща характеристика на клас Птици. (част 2): Вътрешно устройство.
 • 55
  Многообразие на птиците
 • 56
  Обща характеристика на клас Бозайници. (част 1): Произход и опорно-двигателна система.
 • 57
  Обща характеристика на клас Бозайници. (част 2): Вътрешно устройство.
 • 58
  Многообразие на бозайниците. (част 1)
 • 59
  Многообразие на бозайниците. (част 2). Многообразие на плацентните бозайници.
 • 60
  Място на човека в клас Бозайници

Осми раздел

Роля на организмите в природата и значението им за човека

 • 61
  Роля на живите организми в кръговрата на веществата
 • 62
  Взаимоотношения между организмите в природата
 • 63
  Роля на едноклетъчните организми в природата
 • 64
  Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми. Част 1
 • 65
  Част 2. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми
 • 66
  Паразитни растения и растения-хищници
 • 67
  Роля на растенията в природата и значението им за човека
 • 68
  Паразитни гъби. Заболявания на човека, причинени от паразитни гъби. Хигиенни норми. Биология 7. клас
 • 69
  Безгръбначни животни паразити. Заболявания на човека, причинени от безгръбначни паразити. Хигиенни норми
 • 70
  Биоразнообразие в България
 • 71
  Роля на човека за опазване на биоразнообразието
 • 72
  Защитени природни обекти в България
Върни се горе
feedback
feedback