Човекът и природата6. клас

Първи раздел

Физични явления

 • 1
  Видове движения. Всичко най-важно
 • 2
  Видове движения
 • 3
  Скорост с Александър Сано
 • 4
  Скорост
 • 5
  Как решаваме задачи за скорост, път и време на движение?
 • 6
  Скорост, път и време на движение. Решаване на задачи
 • 7
  Безопасност на движението по пътищата
 • 8
  Безопасност на движението по пътищата
 • 9
  Какво е сила? Видове сили. Всичко най-важно
 • 10
  Сили
 • 11
  Сила на тежестта
 • 12
  Сили на триене
 • 13
  Действие на силите
 • 14
  Прости механизми. Лост и макара
 • 15
  Предимства при използване на лост и макара. Лабораторно упражнение
 • 16
  Натиск и налягане
 • 17
  Налягане на газове и течности
 • 18
  Плътност. Плаване на телата
 • 19
  Плътност, маса и обем на телата. Решаване на задачи
 • 20
  Определяне на плътност. Лабораторно упражнение
 • 21
  Движение и сили. Обобщение
 • 22
  Електрични заряди и строеж на атома
 • 23
  Наелектризиране на телата
 • 24
  Електричен ток и електрическа верига
 • 25
  Проводници и изолатори
 • 26
  Преобразуване на електричната енергия
 • 27
  Свързване на електрически вериги. Лабораторно упражнение
 • 28
  Последователно и успоредно свързване на консуматори
 • 29
  Постоянни магнити
 • 30
  Електромагнити
 • 31
  Физични явления. Обобщение. Част 1
 • 32
  Физични явления. Обобщение. Част 2
 • 33
  Физични явления. Тест. Част 1
 • 34
  Тест. Физични явления. Част 2

Втори раздел

Вещества и техните свойства

 • 35
  Градивни частици на веществата
 • 36
  Химичен елемент. Прости и сложни вещества
 • 37
  Състав на веществата
 • 38
  Строеж на веществата
 • 39
  Състав и строеж на веществата. Упражнение. Част 1
 • 40
  Състав и строеж на веществата. Упражнение. Част 2
 • 41
  Физични свойства на веществата
 • 42
  Химични промени на веществата
 • 43
  Условия за протичане на химичните реакции
 • 44
  Признаци за протичане на химичните реакции
 • 45
  Химични свойства на веществата
 • 46
  Закон за запазване масата на веществата
 • 47
  Кислород. Взаимодействия с прости вещества
 • 48
  Значение и употреба на кислорода. Горене
 • 49
  Химично съединяване. Оксиди
 • 50
  Получаване на кислород. Химично разлагане
 • 51
  Получаване на кислород и изследване на неговите свойства
 • 52
  Водород. Получаване и физични свойства на водорода
 • 53
  Химични свойства на водорода
 • 54
  Видове химични реакции. Упражнение
 • 55
  Видове химични реакции. Обобщение
 • 56
  Вещества и химични реакции. Упражнение. Част 1
 • 57
  Вещества и химични реакции. Упражнение. Част 2
 • 58
  Желязо. Свойства на желязото
 • 59
  Получаване и употреба на желязото
 • 60
  Правила за работа в химичната лаборатория
 • 61
  Горене и горива
 • 62
  Течни и газообразни горива
 • 63
  Топлина при химичните реакции
 • 64
  Скорост при химичните реакции
 • 65
  Веществата в природата и в практиката
 • 66
  Химични реакции в природата и практиката
 • 67
  Опазване на околната среда. Опазване на въздуха
 • 68
  Опазване на околната среда. Опазване на водата и почвата
 • 69
  Вещества и техните свойства. Тест. Част 1
 • 70
  Вещества и техните свойства. Тест. Част 2

Трети раздел

Структура и жизнени процеси на организмите

 • 71
  Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система
 • 72
  Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система
 • 73
  Дразнимост при животните. Нервна система
 • 74
  Движения при животните. Опорно-двигателна система
 • 75
  Дразнимост и движения при растенията
 • 76
  Същност и значение на размножаването. Видове размножаване
 • 77
  Размножаване на растенията
 • 78
  Размножаване на животните
 • 79
  Растеж и развитие на растенията
 • 80
  Растеж и развитие на животните
 • 81
  Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми ( Обобщение) - Част 1
 • 82
  Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми ( Обобщение) - Част 2
 • 83
  Кръвоносна система и кръвообращение на човека
 • 84
  Здравни познания и хигиена на кръвоносната система
 • 85
  Нервна система на човека
 • 86
  Здравни познания и хигиена на нервната система
 • 87
  Опорно-двигателна система на човека
 • 88
  Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система
 • 89
  Полова система на човека
 • 90
  Растеж и развитие на човека
 • 91
  Здравни познания и хигиена на половата система
 • 92
  Човекът - част от природата
 • 93
  Как да живеем в хармония с природата около нас
 • 94
  Структура и жизнени процеси при човека ( Обобщение ) - Част 1
 • 95
  Структура и жизнени процеси при човека ( Обобщение ) - Част 2
 • 96
  Тест - Структура и жизнени процеси при организмите
feedback
feedback