Английски език начално ниво5. клас

Първи раздел

Транскрипция. Съществително име

Втори раздел

Местоимения. Глаголът Съм

Трети раздел

Прости изречения. Изразяване на притежание. Some, any, much, many

Четвърти раздел

Have got. Степенуване на прилагателни

Пети раздел

Present Simple. Наречия за начин

Шести раздел

Наречия за честота в Present Simple. Допълнение

Седми раздел

Модални глаголи - Can. Заповедни изречения. Предлози

Осми раздел

Present Continuous. Модални глаголи - Must

Девети раздел

Past Simple

Десети раздел

Past Continuous

Единайсети раздел

Бъдеще време с going to и will. Модални глаголи - May

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се