Английски език начално ниво5. клас

Първи раздел

Транскрипция. Съществително име

 • 1
  Фонетична транскрипция на английския език. English transcription
 • 2
  Съществително име. Определителен и неопределителен член. Noun. Definite and indefinite articles
 • 3
  Съществително име. Множествено число. Noun. Plural forms

Втори раздел

Местоимения. Глаголът Съм

 • 4
  Лични местоимения. Глаголът СЪМ. Упражнения. Subject pronouns. The verb To Be. Exercises
 • 5
  Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns.

Трети раздел

Прости изречения. Изразяване на притежание. Some, any, much, many

 • 6
  Притежателна форма с 'S и OF. Possessive 'S and possessives with OF.
 • 7
  Изречения с It's, There is и There are. Предлози за място. Prepositions of place.
 • 8
  Some и Any. Much и Many.

Четвърти раздел

Have got. Степенуване на прилагателни

 • 9
  Сегашно време на глагола Have got (имам, притежавам)
 • 10
  Проект по английски с Have got
 • 11
  Степенуване на прилагателни имена. Едносрични и двусрични прилагателни. Част 1
 • 12
  Сравнение на прилагателни имена. Двусрични и многосрични прилагателни. Част 2

Пети раздел

Present Simple. Наречия за начин

 • 13
  Present Simple. Сегашно просто. Употреба. Спомагателен глагол do. Положителни изречения. Част 1
 • 14
  Present Simple. Сегашно просто. Отрицателни и въпросителни изречения. Маркери за време. Част 2
 • 15
  Present Simple. Сегашно просто. Правописни правила. Упражнения
 • 16
  The Clock. Как да кажем колко е часът на английски
 • 17
  Have to. Задължение и необходимост
 • 18
  Adverbs of manner. Comparison of adverbs. Наречия за начин. Сравнение на наречия

Шести раздел

Наречия за честота в Present Simple. Допълнение

 • 19
  Frequency adverbs in Present Simple. Наречия за честота в Сегашно просто
 • 20
  Object. Object pronouns. Допълнение. Лични местоимения в ролята на допълнение

Седми раздел

Модални глаголи - Can. Заповедни изречения. Предлози

 • 21
  Can and Can't. Модални глаголи за способност, молба и разрешение
 • 22
  Imperatives. Заповедни изречения. Повелително наклонение
 • 23
  Prepositions of movement. Предлози за движение

Осми раздел

Present Continuous. Модални глаголи - Must

 • 24
  Present Continuous. Сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 25
  Present Continuous. Сегашно продължително. Правописни правила. Упражнения
 • 26
  Конструкцията like verb+ing
 • 27
  Must. Модален глагол за задължение и забрана

Девети раздел

Past Simple

 • 28
  Was, were. Глаголът СЪМ в минало време
 • 29
  Past Simple. Минало просто. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 30
  Past Simple. Минало просто. Правилни глаголи. Правописни правила. Regular verbs. Spelling rules
 • 31
  Past Simple. Минало просто. Неправилни глаголи. Irregular verbs

Десети раздел

Past Continuous

 • 32
  Past Continuous. Минало продължително. Част 1. Употреба. Словоред
 • 33
  Past Continuous. Минало продължително. Част 2. Правописни правила. Маркери за време
 • 34
  Past Continuous. Минало продължително. Упражнения. Exercises
 • 35
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Словоред. Употреба. Word order. Use
 • 36
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises

Единайсети раздел

Бъдеще време с going to и will. Модални глаголи - May

 • 37
  Future with going to. Бъдеще с going to
 • 38
  Future with will. Бъдеще с will
 • 39
  May. Модален глагол за вероятност и позволение
Върни се горе
feedback
feedback