Математика9. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Основни комбинаторни понятия. Начален преговор
 • 2
  Триъгълник и трапец. Начален преговор
 • 3
  Квадратен корен. Начален преговор
 • 4
  Квадратни уравнения, биквадратни уравнения. Начален преговор
 • 5
  Формулите на Виет. Начален преговор
 • 6
  Ъгли в окръжност. Начален преговор
 • 7
  Вписани и описани многоъгълници. Начален преговор
 • 8
  Рационални изрази. Начален преговор

Втори раздел

Класическа вероятност

 • 9
  Достоверно, случайно и невъзможно събитие
 • 10
  Класическа вероятност. Опити. Случайни събития
 • 11
  Важни основни задачи върху вероятности
 • 12
  По-трудни задачи върху вероятности

Трети раздел

Функции

 • 13
  Правоъгълна координатна система
 • 14
  Линейна функция. Графика на функцията y = ax + b
 • 15
  Права пропорционалност. Графика и определение
 • 16
  Обратна пропорционалност. Графика и определение
 • 17
  Взаимно положение на графики на линейни функции
 • 18
  Важни задачи. Взаимно положение на графики на линейни функции
 • 19
  Графика на модулна функция y = |ax+b|
 • 20
  Задачи за графика на модулна функция y = |ax+b|
 • 21
  Графики на функции, разделени на интервали
 • 22
  Квадратна функция
 • 23
  Квадратна функция. Всичко най-важно
 • 24
  Графика на функцията y = ax2. Парабола
 • 25
  Графика на квадратна функция
 • 26
  Графика на квадратна функция. Параболата е обърната нагоре и върхът лежи на Оx
 • 27
  Графика на квадратна функция. Параболата е обърната нагоре и не пресича Ох
 • 28
  Графика на квадратна функция. Параболата е обърната надолу
 • 29
  Графика на функцията y = ax2. Парабола обърната надолу
 • 30
  Важни задачи с графика на квадратна функция
 • 31
  Графично решаване на уравнения с графиките на квадратна функция
 • 32
  Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция
 • 33
  Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в интервал
 • 34
  Упражнение с графиките на квадратни и линейни функции
 • 35
  Трудна задача с графиките на квадратна и линейна функция

Четвърти раздел

Системи линейни уравнения с две неизвестни

 • 36
  Линейно уравнение с две неизвестни
 • 37
  Системи линейни уравнения с две неизвестни от първа степен
 • 38
  Графично решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни
 • 39
  Решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни чрез заместване
 • 40
  Решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни чрез събиране
 • 41
  Важни задачи! Системи линейни уравнения с две неизвестни
 • 42
  Системи линейни уравнения с три неизвестни
 • 43
  Параметрични системи уравнения с две неизвестни

Пети раздел

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

 • 44
  Системи уравнения от първа и втора степен. Всичко важно
 • 45
  Системи от втора степен, съдържащи линейно уравнение
 • 46
  Системи с две уравнения от втора степен
 • 47
  Системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез заместване
 • 48
  Системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез полагане
 • 49
  Трудни задачи. Системи с две уравнения от втора степен
 • 50
  Системи дробни уравнения
 • 51
  Важни задачи от ДЗИ. Системи уравнения от втора степен
 • 52
  Контролна работа на системи уравнения от втора степен с две неизвестни

Шести раздел

Подобни триъгълници

 • 53
  Пропорционални отсечки
 • 54
  Теорема на Талес
 • 55
  Теорема на Талес. Задачи
 • 56
  Приложения на теорема на Талес. Задачи
 • 57
  Вътрешна ъглополовяща на триъгълник
 • 58
  Външна ъглополовяща на триъгълник
 • 59
  Подобни фигури. Подобни триъгълници
 • 60
  Първи признак за подобност на триъгълници
 • 61
  Първи признак за подобност на триъгълници. Задачи
 • 62
  Елементи на подобни триъгълници
 • 63
  Елементи на подобни триъгълници. По-трудни задачи
 • 64
  Втори признак за подобност на триъгълници
 • 65
  Трети признак за подобност на триъгълници
 • 66
  Подобие на правоъгълни триъгълници
 • 67
  Подобни триъгълници в окръжност
 • 68
  Подобни триъгълници в окръжност. По-трудни задачи
 • 69
  Лица на подобни триъгълници
 • 70
  Лица на подобни триъгълници. Важни задачи
 • 71
  Обобщение. Подобни триъгълници. Общи важни задачи
 • 72
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Подобни триъгълници

Седми раздел

Рационални неравенства

 • 73
  Представяне решенията на линейни неравенства с интервали и графика
 • 74
  Сечение на числови интервали
 • 75
  Обединение на числови интервали
 • 76
  Модулни неравенства от вида |ax+b|>c
 • 77
  Модулни неравенства от вида |ax+b| < c
 • 78
  Системи линейни неравенства с едно неизвестно
 • 79
  Неравенства от вида g(x)f(x) >0
 • 80
  Неравенства от вида f(x)g(x) <0
 • 81
  Системи от три линейни неравенства с едно неизвестно
 • 82
  Най-важните задачи върху системи линейни неравенства. Част 1
 • 83
  Най-важните задачи. Системи линейни неравенства. Част 2
 • 84
  Квадратни неравенства. Важен увод
 • 85
  Квадратни неравенства. Важни задачи
 • 86
  Метод на интервалите за решаване на квадратни неравенства и неравенства от по-висока степен
 • 87
  Метод на интервалите. Част 2. Важни задачи
 • 88
  Решаване на биквадратни неравенства с метода на интервалите
 • 89
  Приложения на квадратни неравенства. Важни задачи
 • 90
  Дробни рационални неравенства

Осми раздел

Метрични зависимости между отсечки

 • 91
  Правоъгълен триъгълник. Всичко важно и задачи
 • 92
  Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник
 • 93
  Важни задачи. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник
 • 94
  Питагорова теорема. Всичко важно
 • 95
  Питагорова теорема. Важни задачи
 • 96
  Решаване на равнобедрен и равностранен триъгълник
 • 97
  Приложение на Питагорова теорема в задачи с хорди в окръжност
 • 98
  Приложения на Питагорова теорема в равнобедрен трапец
 • 99
  Важни задачи. Питагорова теорема в равнобедрен трапец

Девети раздел

Рационални изрази. Рационални уравнения

 • 100
  Всичко важно за цели изрази
 • 101
  Намиране на числена стойност на израз
 • 102
  Всичко важно за дефиниционно множество на израз
 • 103
  Всичко важно за тъждествата
 • 104
  Основно свойство на рационалните дроби. Рационални дроби
 • 105
  Задачи върху основно свойство на рационалните дроби
 • 106
  Рационални дроби. Привеждане към общ знаменател
 • 107
  Всичко важно за събиране и изваждане на рационални дроби
 • 108
  Събиране и изваждане на рационални изрази. По-трудни задачи
 • 109
  Всичко важно за умножение на рационални дроби
 • 110
  Всичко за деление на рационални дроби
 • 111
  Рационални дроби. Степенуване
 • 112
  Задачи за преобразуване на рационални изрази
 • 113
  Рационални изрази. Важни задачи от ДЗИ
 • 114
  Квадратен тричлен
 • 115
  Разлагане на квадратен тричлен
 • 116
  Разлагане на квадратен тричлен. Важни задачи
 • 117
  Формули на Виет
 • 118
  Намиране на корените на квадратно уравнение с формулите на Виет
 • 119
  Определяне знаците на корените чрез формулите на Виет
 • 120
  Формули на Виет. Съставяне на квадратно уравнение по дадени корени
 • 121
  Пресмятане на стойност на израз с корените на квадратно уравнение
 • 122
  Приложение на формулите на Виет в параметрични уравнения
 • 123
  Всичко важно за уравнения от по-висока степен, които се решават с разлагане
 • 124
  Биквадратни уравнения. Важни задачи
 • 125
  Важни задачи за дробни уравнения
 • 126
  Дробни уравнения. Трудни задачи
 • 127
  Текстови задачи за моделиране с рационални уравнения
 • 128
  Матури. Формулите на Виет. Важни задачи от ДЗИ
 • 129
  Формули на Виет. Важни задачи от олимпиади

Десети раздел

Тригонометрични функции на остър ъгъл

 • 130
  Синус на остър ъгъл
 • 131
  Синус на остър ъгъл. Важни задачи
 • 132
  Косинус на остър ъгъл
 • 133
  Косинус на остър ъгъл. Важни задачи
 • 134
  Зависимости между синус и косинус
 • 135
  Зависимости между синус и косинус. Важни задачи
 • 136
  Тангенс и котангенс на остър ъгъл
 • 137
  Тангенс и котангенс на остър ъгъл. Важни задачи
 • 138
  Тригонометрични функции. Важни задачи с преобразуване
 • 139
  Решаване на правоъгълен триъгълник
 • 140
  Тригонометрични функции. Важни задачи с фигури

Единайсети раздел

Ирационални изрази

 • 141
  Ирационални изрази. Всичко най-важно
 • 142
  Важни задачи от ДЗИ. Ирационални изрази
 • 143
  Рационализиране на знаменател на дроб и ирационални изрази

Дванайсети раздел

Ирационални уравнения

 • 144
  Ирационални уравнения с един квадратен корен
 • 145
  Ирационални уравнения с два квадратни корена
 • 146
  Ирационални уравнения. Трудни задачи и особени случаи
 • 147
  Решаване на ирационални уравнения чрез полагане
 • 148
  Важни задачи от ДЗИ. Ирационални уравнения
Върни се горе
feedback
feedback