Физика9. клас

Първи раздел

Електростатика

 • 1
  Закон на Кулон
 • 2
  Закон на Кулон. Задачи
 • 3
  Електрично поле
 • 4
  Точков заряд и силови линии
 • 5
  Електрично поле. Решаване на задачи
 • 6
  Интензитет на електрично поле. Решаване на задачи
 • 7
  Потенциал на електричното поле
 • 8
  Движение на заредени частици
 • 9
  Електроннолъчеви технологии
 • 10
  Запазване на енергията. Решаване на задачи
 • 11
  Електронволт. Решаване на задачи
 • 12
  Проводници в електростатично поле
 • 13
  Диелектрици
 • 14
  Кондензатори
 • 15
  Кондензатори (решаване на задачи)

Втори раздел

Електричен ток

 • 16
  Закон на Ом
 • 17
  Специфично съпротивление
 • 18
  Свързване на консуматори
 • 19
  Свързване на консуматори (решаване на задачи)
 • 20
  Електроизмервателни уреди (решаване на задачи)
 • 21
  Работа и мощност на постоянния ток
 • 22
  Електрична енергия и мощност (решаване на задачи)
 • 23
  Електродвижещо напрежение
 • 24
  Електрически вериги (решаване на задачи)
 • 25
  Ток в метали
 • 26
  Електричен ток в електролити
 • 27
  Ток в газове
 • 28
  Ток в полупроводници
 • 29
  Полупроводникови прибори

Трети раздел

Електромагнитно взаимодействие

 • 30
  Магнитно поле
 • 31
  Движение на заредени частици в магнитно поле
 • 32
  Правило на дясната ръка
 • 33
  Закон на Ампер
 • 34
  Принцип на действие на електромотора
 • 35
  Магнитни сили (решаване на задачи)
 • 36
  Магнитно поле на електричен ток
 • 37
  Магнитни свойства на веществата
 • 38
  Електромагнитна индукция
 • 39
  Променлив ток
 • 40
  Величини при променлив ток
 • 41
  Трансформатори
 • 42
  Трансформатори (решаване на задачи)

Четвърти раздел

Механични трептения и вълни

 • 43
  Трептене
 • 44
  Хармонично трептене
 • 45
  Прости трептящи системи
 • 46
  Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 1)
 • 47
  Величини при хармоничното трептене (решаване на задачи 2)
 • 48
  Енергия на хармоничното трептене
 • 49
  Резонанс
 • 50
  Механични вълни
 • 51
  Интерференция и отражение на вълните
 • 52
  Видове механични вълни
 • 53
  Звук
 • 54
  Ултразвук и инфразвук

Пети раздел

Електромагнитни вълни

 • 55
  Свойства на електромагнитните вълни
 • 56
  Спектър на електромагнитните вълни
 • 57
  Радиопредаване и радиоприемане
 • 58
  Телевизия
 • 59
  Микровълни
Върни се горе
feedback
feedback