Английски език начално ниво4. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

Втори раздел

Основни знания

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

Пети раздел

Предлози

Шести раздел

There is, There are

Седми раздел

Have got

Осми раздел

Модални глаголи

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

Единайсети раздел

Past Simple – Минало просто

Дванайсети раздел

Полезни

Тринайсети раздел

The Future. Изразяване на бъдещи действия

Четиринайсети раздел

Въпросителни изречения

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се