Английски език начално ниво4. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

 • 1
  Подготовка за входно ниво - Местоимения. Глаголът СЪМ
 • 2
  Подготовка за входно ниво - Have got. There is и There are
 • 3
  Подготовка за входно ниво - Present Simple и Present Continuous

Втори раздел

Основни знания

 • 4
  A и An. Неопределителен член
 • 5
  Множествено число -S или -ES. Числата 1-12
 • 6
  Множествено число с -IES. Част 1. Числата от 13 до 99
 • 7
  Множествено число с -IES. Част 2. Думи с неправилно множествено число. Числа над 100
 • 8
  The. Определителен член
 • 9
  Изречения с This, That, These, Those. Част 1
 • 10
  Изречения с This, That, These, Those. Част 2

Трети раздел

Местоимения

 • 11
  Personal pronouns. Лични местоимения
 • 12
  Притежателни местоимения
 • 13
  Изразяване на притежание със 'S
 • 14
  Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns
 • 15
  Object pronouns. Лични местоимения в ролята на допълнение

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

 • 16
  Глаголът СЪМ. Am, is, are
 • 17
  Глаголът НЕ СЪМ. Am not, is not, are not
 • 18
  Глаголът СЪМ. Въпроси

Пети раздел

Предлози

 • 19
  Предлозите in, on, near, under, behind

Шести раздел

There is, There are

 • 20
  There is и There are. Част 1
 • 21
  There isn't и There aren't. Част 2
 • 22
  There is и There are. Въпроси. Част 3

Седми раздел

Have got

 • 23
  Have got
 • 24
  Haven't got
 • 25
  Have got. Въпроси

Осми раздел

Модални глаголи

 • 26
  Can и Can't
 • 27
  Must и Mustn't

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

 • 28
  Present Continuous. Как да си сглобим изречение
 • 29
  Present continuous. Отрицателни изречения
 • 30
  Present continuous. Въпросителни изречения
 • 31
  Present continuous. Упражнение

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

 • 32
  Present simple. Как да си сглобим изречение
 • 33
  Present simple. Изречения с капани
 • 34
  Present simple. НЕизречения. Отрицателни изречения
 • 35
  Present simple. Въпросителни изречения
 • 36
  Present simple. Упражнение. Част 1
 • 37
  Present simple. Упражнение. Част 2
 • 38
  Най-важното за Сегашно просто. Present simple

Единайсети раздел

Past Simple – Минало просто

 • 39
  Глаголът СЪМ в минало време - Was и Were
 • 40
  Past Simple. Минало просто с правилни глаголи
 • 41
  Past Simple. Минало просто с НЕправилни глаголи
 • 42
  Past Simple VS Present Simple. Минало просто срещу Сегашно просто

Дванайсети раздел

Полезни

 • 43
  Броими и НЕброими съществителни. Упражнения
 • 44
  Some, any, a, an. Упражнения
 • 45
  A lot of, a little, a few. How much? How many? Упражнения
 • 46
  The Clock. Часовникът

Тринайсети раздел

Will

 • 47
  Will. Изразяване на бъдещи действия

Четиринайсети раздел

Въпросителни изречения

 • 48
  Въпроси и отговори
 • 49
  Въпросителни изречения с What, Where, Why, How, Who, Which, Whose
feedback
feedback