Български език за българи в чужбина3. клас

Първи раздел

Звукове и букви

 • 1
  Изговор и правопис на гласни звукове. А, ъ, о, у, е, и
 • 2
  Изговор и правопис на съгласни звукове. Звучни и беззвучни съгласни
 • 3
  Изговор и правопис на струпани съгласни звукове

Втори раздел

Видове изречения

 • 4
  Възклицателни изречения
 • 5
  Подбудителни изречения
 • 6
  Употреба на видове изречения при общуване
 • 7
  Редактиране на текст

Трети раздел

Думи в речта

 • 8
  Думи в речта. Съществително име, прилагателно име, глагол
 • 9
  Предлози в българския език. В, пред, зад, край, на, до, над, под.
 • 10
  Предлози в българския език. От, за, към, през, върху, срещу, между, с.
 • 11
  Предлози в българския език. Кога използваме с, със, в, във
 • 12
  Корен на думите. Сродни думи
 • 13
  Представки в думите. Образуване на нови думи
 • 14
  Наставки в думите. Образуване на нови думи
 • 15
  Правопис при образуване на думите
 • 16
  Членуване на съществителни имена
 • 17
  Определителен член за съществителни имена. Проверка
 • 18
  Лични местоимения
 • 19
  Лице и число на глагол

Четвърти раздел

Глаголни времена

 • 20
  Сегашно време на глагола
 • 21
  Употреба на сегашно време в текст
 • 22
  Минало свършено време на глагола
 • 23
  Употреба на минало свършено време на глагола в текст
 • 24
  Бъдеще време на глагола
 • 25
  Употреба на бъдеще време в текст
 • 26
  Употреба на глаголните времена
 • 27
  Прилагателни имена. Правопис
 • 28
  Частиците за степенуване "по" и "най"
feedback
feedback