Български езикМатури след 12. клас

Първи раздел

Решени изпити

Втори раздел

Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация

Трети раздел

Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста

Четвърти раздел

Функции на езиковите средства за изграждане на текста

Пети раздел

Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

Шести раздел

Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации

Седми раздел

Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила

Осми раздел

Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила

Девети раздел

Създаване на аргументативен текст

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се