Първи раздел

Неравномерно движение

 • 1
  Отправно тяло
 • 2
  Движение
 • 3
  Средна скорост
 • 4
  Моментна скорост
 • 5
  Ускорение
 • 6
  Равноускорително движение
 • 7
  Равнозакъснително движение
 • 8
  Свободно падане
 • 9
  Равнопроменливи движения (решаване на задачи 1)
 • 10
  Равнопроменливи движения (решаване на задачи 2)

Втори раздел

Принципи на механиката

 • 11
  Първи принцип на механиката
 • 12
  Втори принцип на механиката
 • 13
  Трети принцип на механиката
 • 14
  Сила на тежестта и тегло на телата
 • 15
  Сили на триене и сили на съпротивление
 • 16
  Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 1)
 • 17
  Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 2)

Трети раздел

Механична работа и енергия

 • 18
  Работа
 • 19
  Мощност
 • 20
  Кинетична енергия
 • 21
  Потенциална енергия
 • 22
  Закон за запазване на механичната енергия
 • 23
  Закон за запазване на механичната енергия (решаване на задачи част 1)
 • 24
  Закон за запазване на механичната енергия (решаване на задачи част 2)

Четвърти раздел

Прости механизми

 • 25
  Равновесие на телата
 • 26
  Лост
 • 27
  Макара
 • 28
  Наклонена равнина
 • 29
  Прости механизми (решаване на задачи част 1)
 • 30
  Прости механизми (решаване на задачи част 2)

Пети раздел

Механика на течности и газове

 • 31
  Закон на Паскал
 • 32
  Хидравлични машини
 • 33
  Хидростатично налягане
 • 34
  Скачени съдове
 • 35
  Манометри и барометри
 • 36
  Плаване на телата
 • 37
  Закон на Архимед
 • 38
  Механика на течности и газове (решаване на задачи част 1)
 • 39
  Механика на течности и газове (решаване на задачи част 2)

Шести раздел

Топлинно движение

 • 40
  Топлинно равновесие
 • 41
  Температура
 • 42
  Вътрешна енергия
 • 43
  Топлообмен
 • 44
  Топлинен баланс
 • 45
  Работа на външна сила

Седми раздел

Топлообмен. Преходи между състоянията на веществата

 • 46
  Топене и втвърдяване
 • 47
  Специфична топлина на топене
 • 48
  Изпарение и кипене
 • 49
  Специфична топлина на изпарение. Кондензация
 • 50
  Преходи между състоянията на веществата (решаване на задачи част 1)
 • 51
  Преходи между състоянията на веществата (решаване на задачи част2)

Осми раздел

Първи принцип на термодинамиката

 • 52
  Първи принцип на термодинамиката
 • 53
  Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част1)
 • 54
  Запазване на енергията при топлинните процеси (решаване на задачи част2)

Девети раздел

Процеси с идеален газ

 • 55
  Идеален газ
 • 56
  Изопроцеси при идеален газ
 • 57
  Вътрешна енергия на идеален газ
 • 58
  Приложение на първия принцип на термодинамиката при идеален газ
 • 59
  Уравнение на състоянието на идеален газ
 • 60
  Идеален газ (решаване на задачи част 1)
 • 61
  Идеален газ (решаване на задачи част 2)
 • 62
  Идеален газ (решаване на задачи част 3)

Десети раздел

Топлинни машини

 • 63
  Топлинни машини
 • 64
  Коефициент на полезно действие
 • 65
  Двигатели с вътрешно горене
 • 66
  Идеална топлинна машина
 • 67
  Топлинни машини (решаване на задачи)
Върни се горе
feedback
feedback