Английски език начално ниво7. клас

Първи раздел

Future. Present tenses. Suggestions

 • 1
  Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 1
 • 2
  Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 2. Упражнения. Exercises
 • 3
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време
 • 4
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1
 • 5
  Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 2
 • 6
  Suggestions. Предложения. Let's, why don't we, what about

Втори раздел

Non-defining relative clauses. Polite questions

 • 7
  Non-defining relative clauses. Подчинени определителни изречения
 • 8
  Polite questions. Indirect questions. Непреки въпроси

Трети раздел

Past tenses

 • 9
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Словоред. Употреба. Word order. Use
 • 10
  Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises
 • 11
  Used to. Част 1
 • 12
  Used to. Упражнения. Част 2

Четвърти раздел

Present Perfect. Ever, never

 • 13
  Present Perfect. Сегашно перфектно
 • 14
  Present Perfect. Сегашно перфектно. Past participle - трета форма на глагола
 • 15
  Present Perfect. Сегашно перфектно. Ever, never

Пети раздел

Present Perfect and Past Simple

 • 16
  Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 1
 • 17
  Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 2. Exercises. Упражнения

Шести раздел

Should. Ought to

 • 18
  Ought to. Модален глагол за съвет и препоръка

Седми раздел

Present Perfect. Just, yet, already. Must, have to, be allowed to.

 • 19
  Present Perfect. Сегашно перфектно. Just, yet, already
 • 20
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1
 • 21
  Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Exercises. Упражнения. Част 2

Осми раздел

Gerund and infinitive

 • 22
  Gerund. Full infinitive and bare infinitive. Герундий. Инфинитив с to и без to

Девети раздел

Present Perfect. For, since

 • 23
  Present Perfect. Сегашно перфектно. For, since

Десети раздел

Infinitive of purpose. If + imperative

 • 24
  Infinitive of purpose. Инфинитив за цел
 • 25
  Условни изречения if + imperative

Единайсети раздел

Present and past passive

 • 26
  Present and past passive. Страдателен залог в сегашно и минало време. Част 1
 • 27
  Present and past passive. Страдателен залог в сегашно и минало време. Част 2. Exercises. Упражнения
Върни се горе
feedback
feedback