Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Химични елементи. Начален преговор
 • 2
  Периодична система. Начален преговор
 • 3
  Свойства на металите и неметалите. Преговор. Част 1
 • 4
  Свойства на металите и неметалите. Преговор. Част 2
 • 5
  Свойства на съединенията на металите и неметалите. Преговор
 • 6
  Подготовка за входно ниво. Част 1
 • 7
  Подготовка за входно ниво. Част 2

Втори раздел

Строеж на веществото

 • 8
  Атомно ядро с Мария Илиева
 • 9
  Електронна обвивка
 • 10
  Връзка между строеж на атома и място на елемента в Периодичната таблица
 • 11
  Химична връзка
 • 12
  Ковалентна химична връзка
 • 13
  Характеристики на ковалентната връзка
 • 14
  Йонна химична връзка
 • 15
  Метална химична връзка
 • 16
  Химични връзки. Задачи
 • 17
  Полярни и неполярни молекули
 • 18
  Кристални вещества. Строеж
 • 19
  Видове кристални вещества според градивните частици
 • 20
  Аморфно състояние на веществата
 • 21
  Строеж на веществото. Упражнение. Част 1
 • 22
  Строеж на веществото. Упражнение. Част 2

Трети раздел

Свойства на металите и техните съединения

 • 23
  IIА група на Периодичната система - предположения и прогнози
 • 24
  IIA група. Прости вещества
 • 25
  Калциев оксид. Калциев дихидроксид.
 • 26
  Значение на елементите от IIA група. Всичко най-важно
 • 27
  Елементи от II А група. Обобщение
 • 28
  Съединения на елементите от II А група. Обобщение
 • 29
  ІІІ А група на Периодичната система. Алуминий
 • 30
  Съединения на алуминия
 • 31
  Метали от II А и III А група. Безценен тест
 • 32
  Метали от II А и III А група. Безценен тест. Продължение
 • 33
  Метали и съединенията им. Обобщение. Част 1
 • 34
  Метали и съединенията им. Обобщение. Част 2

Четвърти раздел

Свойства на неметалите и техните съединения

 • 35
  VI А група на Периодичната таблица. Предположения и прогнози
 • 36
  Сяра. Прости вещества на елементите от VIA група
 • 37
  Оксиди на сярата. Серен диоксид и серен триоксид
 • 38
  Концентрирана сярна киселина
 • 39
  Разредена сярна киселина
 • 40
  Кръговрат на сярата в природата
 • 41
  VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 1
 • 42
  VI А група. Елементи и съединения. Обобщение. Част 2
 • 43
  Обща характеристика на елементите от V А група
 • 44
  Азот
 • 45
  Съединения на азота. Амоняк
 • 46
  Азотни оксиди
 • 47
  Азотна киселина
 • 48
  Азотсъдържащи соли
 • 49
  Кръговрат на азота в природата
 • 50
  Фосфор и съединенията му. Кръговрат на фосфора в природата.
 • 51
  Упражнение върху V А група
 • 52
  Значение на неметалите
 • 53
  Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 1
 • 54
  Неметали и съединенията им. Обобщение. Част 2

Пети раздел

Опазване на околната среда

 • 55
  Глобални екологични проблеми

Шести раздел

Вещества, изучени в 8. клас

 • 56
  Парад на веществата от 8. клас

Седми раздел

Стара програма химия 8. клас

 • 57
  Химични процеси в разтвори. Водни разтвори на киселини
 • 58
  Водни разтвори на основи
 • 59
  Водни разтвори на соли
 • 60
  Водни разтвори на киселини, основи и соли. Упражнение
 • 61
  Задачи върху водни разтвори на киселини, основи и соли
 • 62
  Активност на металите
 • 63
  Ред на относителната активност на металите
 • 64
  Окислително - редукционни процеси
 • 65
  Задачи върху окислително-редукционни процеси
 • 66
  Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити
 • 67
  Степен на окисление
 • 68
  Извеждане на емпирична формула на химично съединение
 • 69
  Органични вещества. Въглеводороди. Алкани - състав и строеж
 • 70
  Алкани - свойства и употреба
 • 71
  Ненаситени въглеводороди
 • 72
  Горива. Видове - твърди, течни и газообразни
 • 73
  Горива. Критерии за оценка и влияние върху околната среда
 • 74
  Кислородсъдържащи органични вещества
 • 75
  Физиологично действие на алкохоли - метанол и етанол
 • 76
  Многовалентни алкохоли, алдехиди и кетони
 • 77
  Органични киселини. Свойства
 • 78
  Органични киселини. Приложение
 • 79
  Полимери. Пластмаси
 • 80
  Влакна
 • 81
  Въглехидрати. Прости захари (монозахариди)
 • 82
  Въглехидрати. Дизахариди и полизахариди
 • 83
  Белтъци
 • 84
  Мазнини
 • 85
  Органични вещества и околната среда
Върни се горе
feedback
feedback