Математика2. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Числата от 0 до 20
 • 2
  Числата от 0 до 100
 • 3
  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване
 • 4
  Събиране и изваждане до 20 с преминаване
 • 5
  Числата от 0 до 20. Задачи
 • 6
  Триъгълник. Квадрат. Правоъгълник. Кръг. Отсечка
 • 7
  Мерни единици. Килограм, сантиметър, час, стотинка, лев
 • 8
  Числата 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
 • 9
  Сравняване на числата 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
 • 10
  Събиране и изваждане до 100

Втори раздел

Числата 21, 22, 23, ...99, 100

 • 11
  Числата от 21 до 100
 • 12
  Числата от 21 до 100. Важни задачи
 • 13
  Редица на числата от 21 до 100. Четене, писане и броене
 • 14
  Представяне на числата от 21 до 100 като сбор на десетици и единици
 • 15
  Сравняване на числата до 100
 • 16
  Дециметър
 • 17
  Метър
 • 18
  Мерните единици сантиметър, дециметър, метър
 • 19
  Числото 100

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

 • 20
  Разместително свойство на събирането
 • 21
  Съдружително свойство на събирането. Сбор на три числа
 • 22
  Скоби
 • 23
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено без преминаване от вида (24 + 3)
 • 24
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено без преминаване от вида (24 - 3)
 • 25
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено без преминаване от вида (23 + 10) и (24 + 32)
 • 26
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено без преминаване от вида (54 - 20) и (58 - 23)
 • 27
  Намиране на неизвестно събираемо
 • 28
  Неизвестно събираемо. По-трудни задачи
 • 29
  Обиколка на триъгълник
 • 30
  Обиколка на правоъгълник
 • 31
  Обиколка на квадрат
 • 32
  Измерване и сравняване страните на триъгълник, квадрат и правоъгълник
 • 33
  Текстови задачи за събиране и изваждане до 100 без преминаване
 • 34
  Събиране и изваждане на двуцифрени числа. Текстови задачи

Четвърти раздел

Таблично умножение и деление

 • 35
  Умножение. Пъти по и пъти повече от
 • 36
  Действие умножение. Множители, произведение
 • 37
  Разместително свойство на умножението
 • 38
  Умножение с числото 2
 • 39
  Умножение с числото 3
 • 40
  Умножение с числото 1
 • 41
  Действие деление. Делимо, делител, частно
 • 42
  Деление с числото 2. Четни и нечетни числа
 • 43
  Деление с числото 3
 • 44
  Обиколка на равностранен триъгълник
 • 45
  Деление с числото 1
 • 46
  Умножение и деление с числата 1, 2 и 3. Обобщение и тест
 • 47
  Умножение с числото 4
 • 48
  Деление с числото 4
 • 49
  Намиране на обиколка на правоъгълник чрез умножение
 • 50
  Намиране на обиколка на квадрат чрез умножение
 • 51
  Умножение с числото 5
 • 52
  Деление с числото 5
 • 53
  Намиране на неизвестен множител
 • 54
  Съдружително свойство на умножението
 • 55
  Ред на действията
 • 56
  Умножение и деление с числата 1, 2, 3, 4 и 5. Обобщение и тест
 • 57
  Час. Минута
 • 58
  Час. Минута. Важни задачи
 • 59
  Денонощие
 • 60
  Умножение с числото 6
 • 61
  Деление с числото 6
 • 62
  Умножение с числото 7
 • 63
  Деление с числото 7
 • 64
  Седмица. Месец. Година
 • 65
  Умножение с числото 8
 • 66
  Деление с числото 8
 • 67
  Умножение с числото 9
 • 68
  Деление с числото 9
 • 69
  Умножение с числото 10
 • 70
  Деление с числото 10
 • 71
  Умножение с числото 0
 • 72
  Деление на числото 0 с друго число
 • 73
  Умножение и деление с 4,5 и 6. Текстови задачи
 • 74
  Умножение и деление със 7, 8 и 9. Текстови задачи
 • 75
  Обобщение и тест. Таблично умножение и деление

Пети раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

 • 76
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено число с преминаване от вида (26 + 4)
 • 77
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число с преминаване от вида (30 - 7)
 • 78
  Събиране на двуцифрено число с едноцифрено с преминаване от вида (37 + 5)
 • 79
  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (34 - 6)
 • 80
  Обобщение. Събиране и изваждане на двуцифрено число с едноцифрено число. Важни задачи
 • 81
  Видове триъгълници според страните им
 • 82
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено с преминаване от вида (27 + 13)
 • 83
  Събиране на двуцифрено число с двуцифрено с преминаване от вида (27 + 15)
 • 84
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (40 - 13)
 • 85
  Изваждане на двуцифрено число от двуцифрено с преминаване от вида (43 - 15)
 • 86
  Събиране на три числа с преминаване
 • 87
  Събиране на числа със сбор 100 от вида (76 + 24)
 • 88
  Изваждане от числото 100 от вида (100 - 24)
 • 89
  Текстови задачи. Събиране и изваждане с числата до 100
 • 90
  Обобщение и тест. Събиране и изваждане на числата до 100

Шести раздел

Годишен преговор

 • 91
  Числата до 100. Преговор
 • 92
  Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване
 • 93
  Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване
 • 94
  Таблично умножение
 • 95
  Действие деление
 • 96
  Триъгълник, правоъгълник, квадрат
 • 97
  Мерни единици
 • 98
  Изходно ниво по математика за 2. клас
feedback
feedback