Физика7. клас

Първи раздел

Електричество и магнетизъм

 • 1
  Електричен заряд и електричен ток
 • 2
  Електрично напрежение
 • 3
  Закон на Ом
 • 4
  Закон на Ом. Задачи
 • 5
  Последователно свързване на източници на напрежение
 • 6
  Успоредно свързване на източници на напрежение
 • 7
  Последователно свързване на консуматори
 • 8
  Успоредно свързване на консуматори
 • 9
  Електрически вериги. Задачи - част 1
 • 10
  Електрически вериги. Задачи - част 2
 • 11
  Електрична енергия
 • 12
  Закон на Джаул-Ленц
 • 13
  Мощност на електричния ток
 • 14
  Пестене и безопасно използване на електроенергия
 • 15
  Електрична енергия и мощност. Задача. Част 1
 • 16
  Електрична енергия и мощност. Задача. Част 2
 • 17
  Магнитно действие на тока, който тече по намотка
 • 18
  Електромотор

Втори раздел

Светлина и звук

 • 19
  Светлина
 • 20
  Отражение и пречупване на светлината
 • 21
  Пълно вътрешно отражение
 • 22
  Спектър на светлината
 • 23
  Светът на цветовете
 • 24
  Плоско огледало
 • 25
  Сферични огледала. Вдлъбнати огледала
 • 26
  Сферични огледала. Изпъкнали огледала
 • 27
  Лещи
 • 28
  Построяване на образ на предмет от събирателна леща
 • 29
  Действителен и недействителен образ
 • 30
  Огледала и лещи. Решаване на задачи
 • 31
  Окото като оптичен уред
 • 32
  Лупа и фотоапарат
 • 33
  Трептения
 • 34
  Звук
 • 35
  Звук и слух
 • 36
  Приложения на звука и ултразвука

Трети раздел

От атома до космоса

 • 37
  Строеж на атома и атомното ядро
 • 38
  Радиоактивност
 • 39
  Използване на ядрената енергия
 • 40
  Слънчева система
 • 41
  Слънце и звезди
 • 42
  Галактики
 • 43
  Развитие на вселената
feedback
feedback