Немски езикНиво B2

Първи раздел

Съществителни имена

 • 1
  Съществителни имена с различен определителен член и различно множествено число
 • 2
  Допълнителни знания за съществителни имена с различен определителен член и различно множествено число
 • 3
  Съществителни имена с непостоянен определителен член
 • 4
  Допълнителни знания за съществителни имена с непостоянен определителен член
 • 5
  Съществителни имена с наставката -nis
 • 6
  Събирателни понятия
 • 7
  Особени форми за множествено число на чужди думи в немския език
 • 8
  Съществителни имена с еднакъв определителен член, различно значение и различно множествено число
 • 9
  Антонимни двойки съществителни имена в немския език
 • 10
  Съществителни имена с наставките -tum, -sal, -sel в немския език
 • 11
  Съществителни имена в немски език с форма само за множествено число
 • 12
  Съществителни имена в немски език с форма само за единствено число
 • 13
  Особености на съществителни имена в немски език с форма само за единствено число
 • 14
  Nomen mit festen Präpositionen. Съществителни имена с постоянни предлози

Втори раздел

Местоимения

 • 15
  Местоимението man в различните падежи

Трети раздел

Лексика

 • 16
  Einleitung. Nomen-Verb-Verbindungen
 • 17
  Leichte Nomen-Verb-Verbindungen
 • 18
  Nomen-Verb-Verbindungen mit Präpositionen
 • 19
  Verben des Sagens. Глаголи на говоренето
 • 20
  Допълнителни знания. Verben des Sagens. Глаголи на говоренето
 • 21
  Трите глаголни форми и Perfekt на Verben des Sagens

Четвърти раздел

Изречения и съюзи

 • 22
  Мястото на Akkusativ- и Dativobjekt в изречението
 • 23
  Правилото tekamolo

Пети раздел

Глаголи и времена

 • 24
  Модалните глаголи и глаголното време Perfekt. Важно обобщение
 • 25
  Perfekt der Modalverben mit Vollverb
 • 26
  Perfekt der Modalverben ohne Vollverb
 • 27
  Значение и форми в сегашно време на Zustandspassiv
 • 28
  Допълнителни знания за Zustandspassiv
 • 29
  Verben mit festen Präpositionen. Глаголи с постоянни предлози
 • 30
  Ergänzung. Verben mit festen Präpositionen
 • 31
  Глаголи с Genitiv
 • 32
  Konjunktiv I. Образуване на Konjunktiv Präsens
 • 33
  Как се спрягат в Konjunktiv Präsens глаголите с промяна на коренната гласна?
 • 34
  Модалните глаголи и глаголите haben, sein, werden в Konjunktiv Präsens
 • 35
  Образуване на Konjunktiv Perfekt и Konjunktiv Futur I
 • 36
  Кога употребяваме Konjunktiv I?
 • 37
  Употреба на Konjunktiv I в непряката реч. Предаване на чужди думи и мисли
 • 38
  Кога използваме Konjunktiv II вместо Konjunktiv I в непряката реч
 • 39
  Кога използваме würde-Form в непряката реч
 • 40
  Глаголните времена в непряката реч
 • 41
  Как се променят местоименията и обстоятелствените пояснения в непряка реч
 • 42
  Съобщителни, въпросителни и заповедни изречения в непряка реч
 • 43
  Глаголните форми на редки глаголи
 • 44
  Глаголите backen, mahlen, salzen, melken, saugen
 • 45
  Глаголите weben, gären, weichen, schwellen
 • 46
  Глаголът erschrecken
 • 47
  Глаголите wiegen, erwägen, wägen, wagen
 • 48
  Глаголите schmelzen, schleifen, hauen, winken, spalten, glimmen
 • 49
  Прилагателни имена и глаголи с възвратно местоимение като заместител на Passiv
 • 50
  Nomen-Verb-Verbindungen и глаголите bekommen, erhalten, kriegen като заместител на Passiv
 • 51
  Заместване на Passiv чрез sich lassen+Infinitiv и sein, bleiben, es gibt+zu+Infinitiv
 • 52
  Objektive Bedeutung der Modalverben
 • 53
  Subjektive Bedeutung der Modalverben wollen und sollen
 • 54
  Gegenwart und Vergangenheit. Subjektive Bedeutung der Modalverben wollen und sollen

Шести раздел

Прилагателни имена и наречия

 • 55
  Adjektive mit festen Präpositionen. Прилагателни имена с постоянни предлози
 • 56
  Наречия за причина, следствие, условие, отстъпка, цел
 • 57
  Das Kausaladverb nämlich. Наречието за причина nämlich
 • 58
  Modaladverbien. Наречия за начин, степен, мярка, ограничение, допълнение
feedback
feedback