Биология9. клас

Първи раздел

Биологията наука за живата материя

 • 1
  Равнища на организация на живите системи с Мино Караджов

Втори раздел

Организъм и среда

 • 2
  Среда на Живот. Екологични фактори
 • 3
  Светлината като екологичен фактор
 • 4
  Температурата като екологичен фактор
 • 5
  Водата като екологичен фактор
 • 6
  Водата като среда на живот
 • 7
  Почвата като екологичен фактор и като среда на живот
 • 8
  Въздухът като част от наземно-въздушната среда на живот
 • 9
  Парников ефект
 • 10
  Популация. Видове, състав и структура
 • 11
  Численост и свойства на популациите
 • 12
  Биоценози. Природни съобщества
 • 13
  Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Екологична ниша
 • 14
  Взаимоотношения между популациите в биоценозата
 • 15
  Екосистеми. Структура и продуктивност. Поток на енергия в екосистемите
 • 16
  Биогеохимичен кръговрат на веществата
 • 17
  Изменчивост и развитие на екосистемите
 • 18
  Биосфера. Произход, структура и развитие

Трети раздел

Клетката - основна структурно-функционална единица на организмите

 • 19
  Химичен състав на клетката
 • 20
  Неорганични съединения. Вода и соли
 • 21
  Въглехидрати. Монозахариди, полизахариди
 • 22
  Разпространение и функция на въглехидратите
 • 23
  Глюкоза, инсулин, диабет
 • 24
  Липиди. Мазнини и восъци
 • 25
  Липиди. Фосфолипиди, каротиноиди и стероиди
 • 26
  Белтъци. Полипептидни вериги
 • 27
  Структура и свойства на белтъците
 • 28
  Биологични катализатори
 • 29
  Фактори на ензимната активност
 • 30
  Нуклеинови киселини
 • 31
  Дезоксирибонуклеинова киселина. ДНК
 • 32
  Рибонуклеинова киселина. РНК
 • 33
  Вируси. Видове и устройство
 • 34
  Вируси. Причинители на заболявания
 • 35
  Прокариотни клетки. Строеж и функции
 • 36
  Устройство на еукариотните клетки
 • 37
  Обмяна на вещества между клетката и околната среда
 • 38
  Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката
 • 39
  Осигуряване на клетката с белтъци
 • 40
  Осигуряване на клетката с енергия
 • 41
  Клетъчно ядро. Структура и функции
 • 42
  Клетъчна повърхност
 • 43
  Други цитоплазмени органели
 • 44
  Анаболитни процеси
 • 45
  Нарушения на метаболизма при човек
 • 46
  Хромозоми. Носителите на клетъчната програма

Четвърти раздел

Процеси, протичащи в клетката

 • 47
  Роля на аденозинтрифосфата (АТФ) в клетката
 • 48
  Фотосинтеза. Светлинна фаза
 • 49
  Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Цикъл на Калвин
 • 50
  Гликолиза
 • 51
  Цикъл на Кребс
 • 52
  Биологично окисление. Електронтранспортна верига
 • 53
  Окислително фосфорилиране
 • 54
  Репликация. Биосинтеза на ДНК
 • 55
  Транскрипция. Биосинтез на РНК
 • 56
  Tранслация. Биосинтезa на белтъци

Пети раздел

Възпроизвеждане на клетката

 • 57
  Жизнен път на клетката
 • 58
  Клетъчно делене. Митоза
 • 59
  Мейоза
Върни се горе
feedback
feedback