Първи раздел

Планетата Земя

 • 1
  Форма и размери на Земята
 • 2
  Движение на Земята около оста ѝ
 • 3
  Движение на Земята около Слънцето

Втори раздел

География на природата

 • 4
  Геосферен строеж на Земята. Вътрешен строеж на системата Земя
 • 5
  Външни обвивки на системата Земя
 • 6
  Същност, значение и състав на атмосферата
 • 7
  Строеж на атмосферата
 • 8
  Изследвания на атмосферата
 • 9
  Топлинен режим в атмосферата
 • 10
  Изпарение и влажност на въздуха. Облаци
 • 11
  Валежи. Видове и разпределение
 • 12
  Атмосферно налягане
 • 13
  Ветрове
 • 14
  Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони
 • 15
  Климат. Климатообразуващи фактори
 • 16
  Климатични пояси и области. Пояс на екваториалния, субекваториалния и тропичен климат
 • 17
  Климатични пояси и области. Пояс на субтропичния, умерения, субполярния и полярния климат
 • 18
  Хидросфера. Световен океан
 • 19
  Свойства на океанската и морска вода
 • 20
  Движения на океанската и морска вода. Вълни
 • 21
  Движения на океанската и морска вода. Приливи, отливи и течения
 • 22
  Води на сушата. Подземни води
 • 23
  Води на сушата. Езера и блата
 • 24
  Води на сушата. Реки
 • 25
  Ледници. Значение на водите на сушата
 • 26
  Литосфера. Вътрешен строеж на Земята. Състав на земната кора
 • 27
  Тектоника на литосферните плочи
 • 28
  Тектонски движения. Ендогенни релефообразуващи процеси
 • 29
  Вулкани и земетресения. Ендогенни релефообразуващи процеси
 • 30
  Екзогенни релефообразуващи процеси. Изветряне и денудация
 • 31
  Дейност на вятъра
 • 32
  Дейност на течащата вода
 • 33
  Химично действие на водата. Карст и карстови форми
 • 34
  Дейност на ледниците
 • 35
  Дейност на океанската и морска вода
 • 36
  Почва. Същност и почвообразуване
 • 37
  Основни почвени типове
 • 38
  Биосфера. Обхват, екосистеми, фотосинтеза и биологичен кръговрат
 • 39
  Биосфера. Кръговрат на веществата и енергията
 • 40
  Природни компоненти и комплекси
 • 41
  Географска обвивка. Същност, обхват, закономерности
 • 42
  Природни зони на Земята
 • 43
  Природни зони на Земята. Савани. Пустини и полупустини
 • 44
  Природни зони на Земята. Степи. Гори в умерения пояс
 • 45
  Природноресурсен потенциал. Природоползване. Видове природни ресурси
 • 46
  Енергийни и минерални природни ресурси
 • 47
  Климатични, водни, поземлени и горски природни ресурси
 • 48
  Глобални проблеми на съвременността. Суровинно-енергиен проблем
 • 49
  Глобални проблеми на съвременността. Продоволствен проблем, тероризъм, отпадъци
 • 50
  Екологичен проблем
feedback
feedback