Здравей! :) Актуализирахме общите условия за ползване на Уча.се.

Моля, съгласи се преди да продължиш към сайта!

Общи условия за използване на онлайн платформа за обучение ucha.se

Настоящите Общи условия са важни, защото регулират отношенията между Вас („Потребителя“) и „Уча.се“ ЕООД („Уча.се“), собственик на платформата за обучение www.ucha.se („Платформата“, ucha.se), ЕИК: 202294245, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ПК 1407, ул. „Сребърна“ № 14, ет. 2 („Уча.се“, „ние“, „наш“) във връзка с използване на Платформата. Преди да се потопите в света на Уча.се, моля, отделете време, за да прочетете внимателно тези условия. Фондация „Уча се“, Булстат: 176875831, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Сребърна“ № 14, ет. 2, е партньор в реализирането на отделни дейности на платформата за обучение ucha.se.

1. Определения

1.1. Софтуер – означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви чрез Платформата или приложението по силата на настоящите Общи условия независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба и състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код; собственост на „Уча.се“, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Вас и Платформата се осъществява посредством интернет. Понятието „Софтуер“ не включва софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

1.2. Платформа – образователна онлайн информационна система, собственост на „Уча.се“, с включеното в нея Съдържание, а именно: видео уроци, тестове, коментари и др. Платформата е достъпна чрез уебсайта ucha.se или мобилното приложение, собственост на „Уча.се“.

1.3. Документация – означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация, Общите условия или техническа информация във връзка с Платформата, Съдържанието, Софтуера. Същата е собственост на „Уча.се“.

1.4. Съдържание – означава всички видео уроци и включените в тях данни, видео записи, звукозаписи, текст, музика, тонове, фотография, графика, съобщение, ключови думи, описание на уроците, както и всички тестове, мисловни карти, учебни игри, преговори и всяка друга информация, предоставена в цифрова форма на Платформата.

1.5. Услуга/и на Платформата – персонализирана цифрова услуга, чрез която получавате достъп до Съдържанието, публикувано на Платформата – образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и всякакъв друг вид Съдържание, независимо дали сте регистриран потребител; както и възможност да използвате различните функционалности на Платформата (оставяне на коментари, участие в потребителски класации, участие в учебни игри и други). Услугата е достъпна през устройства с достъп до интернет, съвместими с техническите изисквания на „Уча.се“.

1.6. Функционалност – способността на Платформата да изпълнява функциите си с оглед на целта, за която са предназначени.

2. Права на интелектуална собственост

2.1. За да е възможно да използвате Платформата, Документацията и Софтуера, ние Ви предоставяме лично, ограничено, неизключително, непрехвърлимо право на достъп до Съдържанието на Платформата, което е само за Ваша лична, нетърговска цел. Извън това „Уча.се“ не Ви прехвърля никаква част от правото си на интелектуална собственост върху Платформата и публикуваното на нея Съдържание, което е изцяло собственост на „Уча.се“ или на наши лицензодатели и други праводатели.

2.2. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, прехвърляте, споделяте или да използвате по какъвто и да било друг начин (включително чрез преработка, превод и други) Съдържанието на Платформата, Софтуера, Документацията или части от тях за каквато и да било цел без изричното позволение на „Уча.се“.

3. Безплатен достъп

3.1. Достъп без регистрация

3.1.1. Ако нямате регистрация (потребителски профил) в ucha.se, ние Ви предоставяме ограничен достъп до Платформата и публикуваното на нея Съдържание и Документация. В такъв случай настоящите Общи условия са приложими към отношенията ни с Вас от момента, в който започнете да гледате първия видео урок или направите първия тест. Изборът кои видео уроци и функционалности са достъпни без регистрация, е наш, като си запазваме правото да променяме техния брой и конкретните видео уроци и функционалности, които са достъпни без регистрация. Достъпът до Платформата без регистрация може да бъде едностранно отменен, ограничен или променен във всеки един момент, по преценка на „Уча.се“.

3.2. Безплатна регистрация

3.2.1. Регистрацията на Платформата е безплатна. Регистрацията е завършена с приемането на настоящите Общи условия и натискането на бутона „Регистрирай се“. Със създаване на потребителски профил в Платформата Вие получавате възможност да персонализирате профила си, да трупате точки, да участвате в потребителски класации и др.

3.2.2. За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по регистрация и приемане на Общите условия се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

3.2.3. Имате право на една регистрация (с един профил). При установяване на повече от един профил, регистриран от едно лице, ние можем да изтрием всичките Ви потребителски профили, без да дължим обезщетения, неустойки или връщане на получени от Вас суми, респ. от изтритите профили.

3.2.4. При регистрация трябва да изберете измежду следните категории потребители – „ученик“, „родител“, „учител“, „българин в чужбина“, „друг тип потребител“. Нужно е да предоставите следните данни независимо от категорията потребител, която сте избрали: име, имейл, парола, мобилен телефон, тип потребител. В зависимост от избрания тип потребител е нужно да предоставите и допълнителни данни:
ученик – град, училище, клас, мобилен телефон на родител;
родител – град, училище/детска градина, клас/група, мобилен телефон;
учител – град, училище/детска градина, мобилен телефон;
друг тип потребител – мобилен телефон;
българин в чужбина – държава, град, училище, мобилен телефон.

3.2.5. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

3.2.6. След като завършите регистрацията си, можете да персонализирате профила си, като допълните данните в него и добавите профилна снимка и посочите пол.

4. Абонамент

4.1. Пълен достъп* до Съдържанието и функционалностите на ucha.se (достъп до всички видео уроци, тест след всеки урок, достъп до индивидуални учебни игри и др.) можете да получите, след като сключите допълнително споразумение за абонамент и заплатите определено възнаграждение. Информация за видовете предлагани абонаменти, тяхната продължителност, размера на възнаграждението и начините на плащане може да намерите на: https://ucha.se/subscription/. Там ще откриете и допълнителните общи условия, които може да са приложими спрямо конкретния вид абонамент, който сте избрали. Настоящите Общи условия се прилагат към абонамент с предплащане, по който дължимото възнаграждение за целия избран от Вас срок на абонамента се заплаща еднократно при сключване на допълнителното споразумение за абонамент. Възнагражденията са посочени в български лева с ДДС.

4.2. Допълнителното споразумение за абонамент се смята за сключено от момента, в който получим плащане за дължимото възнаграждение.

4.3. След като получим възнаграждението, ние ще Ви изпратим имейл с потвърждение с код за активация на Вашия абонамент и ще Ви осигурим пълен достъп до ucha.se за периода, за който сте заплатили. Периодът, за който се заплатили, започва да тече след изтичане на предходни абонаменти (ако има такива). Информация за датата, от която срокът на заплатения от Вас абонамент ще започне да тече, може да намерите в профила си в ucha.se в раздела „Моят абонамент“.

4.4. Ако деактивирате профила си преди изтичане на предплатения период или фактически спрете да използвате ucha.se, ние ще задържим заплатеното от Вас възнаграждение, независимо дали профилът Ви ще бъде използван активно, или не.

4.5. „Уча.се“ си запазва право да променя видовете абонаментни планове, техните срокове и дължими възнаграждения. Промените ще се прилагат занапред – от началото на следващия предплатен период, започващ след датата на промяна на дължимото възнаграждението, и няма да засягат настоящия абонамент.

4.6. Имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключеното допълнително споразумение за абонамент в срок от 14 дни, считано от сключването му, като изразите желанието си в имейл до [email protected]

* Достъп до раздела „Химия за кандидат-студенти“ се предоставя след закупуване на т.нар. „ключове“ срещу заплащане на допълнително възнаграждение. Закупуването на ключове не е обвързано със сключването на допълнително споразумение за абонамент. Информация за дължимото възнаграждение и видовете пакети с ключове, както и сроковете, за които може да използвате закупените ключове, може да намерите на: https://ucha.se/keys/.

5. Автоматично подновяване

5.1. В случай че сте заплатили избрания абонамент чрез кредитна/дебитна карта или самостоятелно сте активирали автоматично подновяване на вашия абонамент, като сте избрали опцията от раздела „Абонамент“ във Вашия профил, ние ще продължим абонамента Ви автоматично след изтичане на избрания от Вас абонаментен срок, считано от датата на плащането, като Ви таксуваме със сумата, дължима за същия период на избрания от вас абонамент. Ако не желаете да подновяваме абонамента Ви автоматично, трябва да изключите опцията за автоматично подновяване най-късно в деня преди датата, посочена в профила ви, в секция „Абонамент“ като дата, на която ще бъдете таксувани автоматично. В случай че не изключите опцията за автоматично подновяване на вашия абонамент, ще считаме, че сте съгласни с неговото подновяване от наша страна.

6. Права и задължения на потребителя

6.1. Нямате право да предоставяте достъп до Платформата и Софтуера чрез разпространение на код(ове) за активация на абонамент за достъп до Платформата или по друг начин. Ако се установи ползване на регистриран профил от повече от един потребител, „Уча.се“ има право да блокира/изтрие профила и да заличи всички точки или други активи, натрупани на съответния профил, без да дължи заплащането на обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от блокираните профили. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя.

Вие се задължавате да спазвате добрите нрави, докато използвате ucha.se, включително, но не само – да не обиждате други потребители, да не обиждате, увреждате доброто име и авторитет на ucha.se и нейния собственик, както и на отделни елементи на нейното Съдържание.
С приемането на настоящите общи условия Вие се съгласявате да използвате адекватни мерки за защита на съдържанието, публикувано на Платформата. Препоръчително е използването на последна версия на интернет браузъра и стабилна интернет връзка. Може да използвате и приложението на „Уча се“, което е достъпно в GooglePlay, Apple Store и AppGallery и е съвместимо с операционни системи Android, iOS и HarmonyOS.

7. Права и задължения на Уча.се

7.1. Можем да се свържем с Вас по имейл, по телефон, чрез SMS или директно посредством Платформата с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите (включително изпращане на напомняне за изтичане срока на банковата карта, с която имате активирано автоматично подновяване на абонамент) и Съдържанието на Платформата. Ако сте дали изрично съгласие, „Уча.се“ може също да се свърже с Вас по имейл, по телефона, чрез SMS или директно посредством Платформата във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Платформата.

7.2. „Уча.се“ не носи отговорност и не дължи връщане на получено възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията (включително, но не само ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта) от страна на Потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, „Уча.се“ има право да изтрие профила на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на полученото възнаграждение.

7.3. „Уча.се“ има право изцяло или частично да прехвърли своите права и задължения по настоящите общи условия на трети лица, като това няма да доведе до намаляване на гаранциите за Потребителя. „Уча.се“ има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията. Всички такива промени, касаещи Вашите права и обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с законовите изисквания, както и с Политиката за защита на личните данни на „Уча.се“.

7.4. При нарушение на настоящите общи условия или приложими законови разпоредби от страна на Потребител, „Уча.се“ има право ограничи участието им в потребителски класации или достъпа им до други функционалности на Платформата, да блокира или изтрие регистрацията на съответния Потребител. Преценката е на „Уча.се“, като във всеки случай „Уча.се“ запазва платеното възнаграждение като неустойка.

7.5. „Уча.се“ си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност „Уча.се“ да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация.

7.6. „Уча.се“ има право да санкционира Потребители, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Платформата.

7.7. „Уча.се“ има правото да актуализира Платформата и нейните функционалности, като това може да е свързано с временно ограничаване или спиране на достъпа до Платформата. Уведомление за предстоящите актуализации заедно с инструкции за използването им, ако се налагат такива, ще ви бъдат предоставени своевременно чрез имейл, директно чрез Платформата или по друг подходящ начин.

8. Срок и прекратяване

8.1. Настоящите Общи условия се прилагат за Вас от момента на първото гледане на видео урок или решаване на тест на Платформата или от момента, в който регистрирате потребителски профил в ucha.se, сключите допълнително споразумение за абонамент, осъществите достъп до Платформата чрез интернет браузър или приложението или от момента, в който по друг начин осъществите достъп до или използвате Съдържанието, Софтуера и/или Документацията, публикувани на Платформата или в приложението, до:

    • момента, в който изберете да изтриете или деактивирате профила си (в случай че сте регистриран потребител);
    • момента, в който „Уча.се“ прекрати съществуването или функционирането на Платформата;
    • прекратяване на използването от някоя от страните поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

9. Отговорност на „Уча.се“

9.1. „Уча.се“ гарантира, че Услугата и Съдържанието са годни за целите, за които обичайно се използват и отговорят на качеството, което Потребителят може разумно да очаква. Това не гарантира, че Платформата и Софтуерът ще функционират без прекъсвания. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от „Уча.се“ в обхват, обем и срок по преценка на същия. Необходимостта от поправки на Платформата, Софтуера или Документацията не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Потребителя.

9.2. Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия тези съобщения могат да бъдат преглеждани от „Уча.се“. „Уча.се“ не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти, нито при измами, възникнали във връзка с продажби на потребителски профили, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени в т. 7.4. по-горе, спрямо участващите в спора лица. „Уча.се“ не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителски акаунт, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

9.3. При проблем с плащането, който се дължи на неизправност извън контрола на „Уча.се“ (например, но не само, проблем при наш сътрудник, доставчик на платежни услуги, който обработва плащанията), „Уча.се“ не Ви дължи компенсация.

10. Общи разпоредби

10.1. Ние обработваме личните Ви данни съгласно Политиката за защита на личните данни на „Уча.се“, с която може да се запознаете тук.

10.2. Имаме право да изменяме настоящите общи условия, като ще Ви уведомим за това най-късно в срок от 7 дни след въвеждане на измененията. Ако не сте съгласни с промените, можете да се откажете от Услугата, без да дължите неустойка или обезщетение, или да продължите да използвате Услугата при действащите преди изменението общи условия.

10.3. В случай на спор между „Уча.се“ и Потребител, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София 1000, пл. „Славейков“ 4A, kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.

10.4. Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: [email protected]

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се