МатематикаИзпити след 10. клас

Първи раздел

Решени изпити

Втори раздел

Основни комбинаторни понятия

Трети раздел

Вектори

Четвърти раздел

Триъгълник и трапец

Пети раздел

Квадратен корен

Шести раздел

Квадратни уравнения

Седми раздел

Окръжност

Осми раздел

Рационални изрази

Девети раздел

Вписани и описани многоъгълници

Десети раздел

Класическа вероятност

Единайсети раздел

Функции

Дванайсети раздел

Системи линейни уравнения с две неизвестни

Тринайсети раздел

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

Четиринайсети раздел

Подобни триъгълници

Петнайсети раздел

Рационални неравенства

Шестнайсети раздел

Метрични зависимости между отсечки

Седемнайсети раздел

Рационални изрази. Рационални уравнения

Осемнайсети раздел

Тригонометрични функции на остър ъгъл

Деветнайсети раздел

Ирационални изрази. Ирационални уравнения

Двайсети раздел

Прогресии

Двайсет и първи раздел

Статистика и обработка на данни

Двайсет и втори раздел

Решаване на триъгълник

Двайсет и трети раздел

Елементи от стереометрията

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се