Стани и ти част от образователен сайт №1 на България заедно с още 619194 регистрирани!

Отнема само 30 секунди.

условията на Уча.се!

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ „УЧА.СЕ“

Платформата за обучение “УЧА.СЕ” (www.ucha.se) е собственост на Фондация “УЧА СЕ”, БУЛСТАТ: 176875831, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Столична; ПК 1608; Район Витоша; ул. КАЗБЕК 59, оф. 10.

“УЧА.СЕ” ООД, ЕИК: 202294245, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Столична; ПК 1608; Район Витоша; ул. КАЗБЕК 59, оф. 10 („Уча.се“ или „Титуляр“) е партньор в реализирането на отделните дейности на платформа за обучение “УЧА.СЕ”, включително, но не само на стопанската дейност.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично ("Вие") и „УЧА.СЕ“ ООД, ЕИК: 202294245, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Столична; ПК 1608; Район Витоша; ул. КАЗБЕК 59, оф. 10. („Уча.се“).

Уча.се изразява волята си да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:
1/ Вие сте Потребител на Уча.се и сте приели Общите Условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на Уча.се по начините, предвидени в тях;
2/ Правното съглашение между Вас и Уча.се е в сила, не е прекратено и докато същото действа.

Вашето приемане на Общите Условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „РЕГИСТРИРАМ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите Условия, като в този случай Уча.се си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица, действията по приемане на общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните, със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес feedback@ucha.se.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи Условия („Общи Условия") представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Ви“ или „Ползвател") и „УЧА.СЕ“ ООД, ЕИК: 202294245, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Столична; ПК 1608; Район Витоша; ул. КАЗБЕК 59, оф. 10. („Уча.се“ или „Титуляр“)

ЧЛЕН 1—ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения.Използваните термини в Общите Условия имат следните значения:

a. „Документация" означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация, общите условия или техническа информация и брифинги във връзка с Платформата, Съдържанието, Софтуера. Документацията не е предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи Условия. Същата е собственост на Титуляра.

б. „Софтуер" означава цялата или която и да е част от софтуерна технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи Условия, независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на Уча.се, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет. Понятието" Софтуер" не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

в. „Платформа“ означава образователна онлайн информационна система – собственост на Уча.се, с включеното в нея съдържание, а именно: видео уроци, упражнения, коментари и дискусии добавени от потребители. Материалите в Платформата са разпределени по предмети, изучавани в системата на българското образование или допълнителни предмети, както и по класове, като подредбата следва официалната програма в основните и средните училища и изискванията на Министерството на образованието и науката. Видът на Платформата и нейното структуриране или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

г. "Съдържание" означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата.

д. "Услуга/и" на Платформата включват:

- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Платформата след регистрация и заплащане на дължимото възнаграждение;

- възможност за участие чрез коментари в Платформата;

- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

- възможност за ползване на платени услуги;

- получаване на email бюлетини.

е."Партньор" е всяко лице, с което Уча.се се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните потребители на Платформата допълнителна информация за предоставяни от партньорa стоки и услуги.

ЧЛЕН 2—ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

а. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на лицензия, а не на продажба. Разрешението да използвате Съдържанието на Платформата, Софтуера или Документацията зависи от плащането на приложимото възнаграждение, ако такова се дължи.

б. Уча.се е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

в. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. Уча.се си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи Условия, включително правото да променя и подобрява Платформата, Софтуера и Документацията. Уча.се не предоставя на Ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки, или информацията, която е търговска тайна на Уча.се или неговите лицензодатели.

ЧЛЕН 3—ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА.

а. Съгласно настоящите Общи Условия, Уча.се предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо, право на използване на част от Съдържанието на Платформата и по-конкретно – право върху включените в Платформата видеозаписи за обучение и упражнения за обучение, както и друг вид материали за обучение, като разрешава на Ползвателя да осъществяват позволената употреба съгласно Общите Условия.

б. Предоставеното право по-конкретно включва: право на Ползвателя да използва Съдържанието на Платформата по б.“а“ по-горе, единствено за лична употреба и в съответствие с Обхвата на използването съгласно чл.4 от тези Общи Условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от Уча.се, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателя. Препоръчително е използването на последна версия на интернет браузъра.

ЧЛЕН 4—ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО.

4.1. Регистрация.

a. Ползвателят има право да се регистрира в Платформата. Регистрацията в Платформата е условие за ползване на Съдържанието на Платформата по Член 3, б. „а“.

б. Всеки Ползвател има право на една регистрация /с един профил/. При установяване на повече от един профил /акаунт/, регистриран от едно лице, Уча.се има право да изтрие всички профили /акаунти/ на съответния потребител без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили /акаунти/.

в. В случай на установяване от страна на Уча.се на ползване на регистриран профил от повече от един потребители, Уча.се има право да блокира профила и да изтрие всички активи, точки или други, натрупани на съответния профил. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите Условия.

г. Регистрацията е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи Условия.

д. При регистрация Ползвателят попълва формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват са, както следва:

 • Име
 • Имейл
 • Парола
 • Мобилен телефон
 • Тип потребител
  • Ученик
   • Град
   • Училище
   • Клас
  • Учител
   • Град
   • Училище
  • Родител
  • Студент
  • Друг
  • Българин в чужбина
   • Държава, Град
   • Училище

При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите Условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съглaсява с Общите Условия.

е. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи Условия са приети и подписани.

ж. След регистрацията и подписването на Общите Условия Ползвателят има право да:

ж.1. допълни профилните си данни чрез избор на:

  • профилна снимка;
  • град/село;
  • училище;
  • клас;
  • любими предмети;
  • сподели нещо за себе си;
  • брой ученици, на които преподава;
  • предмети, по които преподава

ж.2. гледа видео уроци след заплащане на дължимите суми към Титуляря;

ж.3. участва в дискусии под видео уроците;

ж.3. попълва тестове и прави упражнения след заплащане на дължимите суми към Титуляря;

ж.4. оценява коментарите на други потребители чрез положителен (+) или отрицателен (-) глас. Всеки коментар може да се оцени само по един път. Собствените коментари не могат да се оценяват.

ж.5. събира точки, с които участва в класации на база активност;

ж.6. Ползвателят може да ползва, копира или изготвя производни материали от Документацията, предоставена в цифров формат, след което да възпроизвежда преработената документация само за собствена употреба. Ползвателят няма право да възпроизвежда и разпространява Документацията, Съдържанието на Платформата или отделни техни части.

4.2. Възнаграждение.

а. Всеки Ползвател има право да получи абонамент чрез интернет до включените видео уроци и упражнения в Съдържанието на Платформата (без раздел "Химия" за кандидат-студенти) срещу заплащане на Възнаграждение.

б. Възнаграждението по б. „а“ се определя в следните размери:

 • Абонамент за 31 календарни дни до видео уроците = 29,95 лв с ДДС.
  • Плащането на възнаграждението може да бъде извършено чрез epay, easypay, кредитни/дебитни карти;
 • Абонамент за 6 месеца (183 дни) до видео уроците и упражненията = 77,70 лв с ДДС
  • Плащане чрез epay, easypay, кредитни/дебитни карти;
 • Абонамент за 12 месеца (366 дни) до видео уроците и упражненията = 99,00 лв с ДДС
  • Плащане чрез epay, easypay, кредитни/дебитни карти;

Само абонамент от 6 месеца или 12 месеца дава право на достъп до упражненията.

в. Сроковете за ползване по б. „б“ по-горе започват да текат от момента в който е получено плащането на дължимото възнаграждение. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, за което Ползвателят получава съобщение да попълнения от Ползвателя имейл.

г. Подробностите за разплащателните методи са обявени на https://ucha.se/subscription/

д. Относно раздел „Химия за кандидат-студенти“: Ползвателят ще получи абонамент до този раздел след закупуване на т.нар. „ключове“ срещу заплащане на възнаграждение в полза на Титуляра. Един ключ предоставя абонамент /„отваря“/ един видеоурок от секцията. Наличието на „ключове“ се отбелязва в профила на Ползвателя. Възнаграждението се определя в следните размери:

 • За получаване на 3 ключа = 6,00 лв с ДДС
  • Плащане чрез epay, easypay, кредитни/дебитни карти;
 • За получаване на 20 ключа = 30 лв с ДДС
  • Плащане чрез epay, easypay, кредитни/дебитни карти;
 • За получаване на 60 ключа = 60 лв с ДДС
  • Плащане чрез epay, easypay, кредитни/дебитни карти;

Всяко отключено видео може да се гледа неограничен брой пъти в рамките на 3 месеца.

е. Сроковете за ползване по б. „д“ по-горе започват да текат от деня, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, за което Ползвателят, за което Ползвателят получава съобщение.

ж. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент до платените от него услуги, Ползвателят няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на ползването, платеното от него възнаграждение се задържа от Титуляра и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите условия.

з. Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Титуляря нарушение на Общите Условия и последвало санкциониране от страна на Титуляря чрез изтриване на профила на Ползвателя, Титулярят не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Титуляря, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

и. Титулярът не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение, в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Титулярът има право да изтрие профила на съответния потребител без да дължи обезщетение на същия.

4.3. Достъп без регистрация.

а. Всеки потребител има право да гледа без регистрация избраните от Титуляра 5 първи видео записи от всеки предмет и клас, както и други материали, които Титулярът подбере /“Право на Достъп без регистрация“/.

б. Правото на Достъп без регистрация може да бъде отменено, ограничено или променено във всеки един момент от Уча.се, като отмяната, ограничаването или промяната влизат в сила от дена на тяхното извършване, без да е необходимо предварителното уведомяване, волеизявление или каквото и да било съгласие от страна или към потребителите.

в. При упражняване на Правото на достъп без регистрация за потребителите важат всички клаузи, предвидени в настоящия договор, като се счита, че същите са приети от момента на зареждане на първия видео запис за възприятие от съответния потребител.

4.4. Непозволена употреба.

a. С изключение на предвиденото в настоящите Общи Условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуер и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата, Софтуера и Документацията.

б. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки;

в. Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

г. С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Ползвателят, няма право да разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на Уча.се.

4.5. Ползвателят се задължава, респ. се съгласява да /че/:

а. Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само - да не обижда други потребители, да не обижда, уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Титуляря или отделни елементи на нейното съдържание;

б. Получава допълнителна информация по посочени от него email от страна на Титуляря. Видът на информацията зависи от преценката на Титуляря;

в. Участва в класация, провеждана от Титуляря с натрупаните от Ползвателя точки, описани по-горе в раздел „Позволена употреба“. Класацията е на база „активност“ и не отразява пряко натрупаните знания.

г. Титулярят да има право да води и съхранява статистика за всеки Ползвател, респ. потребител, относно:

  • Изгледани видео уроци;
  • Продължителност на гледан урок;
  • Написани коментари или въпроси;
  • Взети тестове;
  • Правилни и неправилни отговори на тестовете;
  • Време и дата на засеченото събитие.

д. За целите на статистиката, Ползвателят се съгласява, че Титулярят има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

е. Ползвателят няма право да рекламират продукти, марки или географски означения, принадлежащи на Ползвателя или на трети лица.

ж. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи Условия, Титулярят има право да: изключи нарушителите от Платформата, да ограничи участието им в класации или други; да заличи регистрацията на съответния Ползвател; да прекрати настоящите Общи Условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Титуляря. В тези случаи се прилага Раздел 4.2., б. „з“ по-горе.

з. Ползвателят се съгласява, че Титулярят има право да изпраща кратки текстови съобщения (SMS) с информация и промоции за Платформата до него, в случай че е платил Възнаграждението чрез SMS. Титулярят има право да изпраща електронни писма на Ползвателя с информация за Платформата и Съдържанието на Платформата.

ЧЛЕН 5 — СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ.

5.1. Правата по това съглашение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи Условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:

  • момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията чрез формата за изтриване на профила;
  • момента, в който Титулярът по негова преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или
  • прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите Условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

5.2. При прекратяване Ползвателят е длъжен да: а/ преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията; и б/ да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

5.3. При преустановяване на използване на услугата от Ползвателя чрез формата за изтриване на профила Титулярят запазва информацията, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя и има право да я използва за целите по смисъла на тези Общи условия.​

5.4. Независимо от причината за прекратяване, Титулярят не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

5.5. Титулярят си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Титулярят да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите не се дължи компенсация.

5.6. Титулярят има право да санкционира участници, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Платформата. Санкционирането може да стане по начините, предвидени в Раздел 4.5., б. „ж“ по-горе, по преценка на Титуляра.

ЧЛЕН 6—ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

6.1. Отказ от отговорност.Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията се предоставят "както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел, или друга гаранция. Титулярят не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe), или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Титулярят не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. Титулярят отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

6.2. Права на Ползвателя.Цялата отговорност на Титуляря ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Титуляря, до поправка, корекция или обработка на съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от Титуляря в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Титуляря по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Титуляря. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

6.3. Титулярят не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението, ако възникналият проблем не е в системата на Платформата. Титулярят ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

6.4. Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия, тези съобщения могат да бъдат преглеждани от Титуляря. Титулярят не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти между потребители срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени в Член 4.5., б. „ж“ по-горе., спрямо участващите в спора лица Титулярят не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самия потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

ЧЛЕН 7—ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

7.1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. Уча.се не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото лицензионно споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали Уча.се е бил уведомен за възможността за такива вреди.

7.2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване Уча.се бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на Уча.се, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на една месечна такса, заплатена от Ползвателя по силата на този договор за Платформата, Софтуера или Документацията съгласно настоящите Общи Условия. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни – отговорността се носи от Ползвателя.

7.3. Приложимост на отказ от отговорност и ограничения. Страните се съгласяват, че Титуляряте сключил настоящите Общи Условия, основавайки се на отказа от отговорност и ограниченията, постановени тук и че същите отразяват разпределянето на риска между страните и че същите съставляват основна част на сделката между страните.

ЧЛЕН 8 - СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕНАСЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.

8.1. Ползвателят се съгласява, че поради начина на действие и използване на Платформата, Софтуера и Документацията, Титулярят може да има право на достъп до лична на Ползвателя информация. Инсталацията и/или използването на Софтуера (или част от него), както и услуги, предоставяни от Уча.се или свързани с тях, е възможно да доведат до събиране, използване или обработката на лична информация, от Уча.се. Ползвателят се съгласява, че Уча.се има право да събира, използва лична информация, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя.

8.2. Ползвателят се съгласява, че Уча.се има право да пренася и съхранява лична информация за Ползвателя за целите на използването по смисъла на този Общи Условия.

8.3. Титулярят има право да разкрива лични данни на Ползвателя на държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Доставчикът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

8.4. Обработването на личната информация от Титуляря може да бъде е свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Ползвателя на подобрения и актуализации, или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на Титуляря.

ЧЛЕН 9 —ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ УЧА.СЕ.

9.1. Начини на доставка. Доставката се осъществява чрез куриерска фирма Спиди, която доставя поръчката Ви на посочения от Вас адрес.

Задължително трябва да попълните две имена, актуален телефон и адрес за доставка.

9.2. Срокове на доставка. Срокът за доставка е от до 7 работни дни от датата на потвърждение на поръчката по имейл. Срокът зависи от натовареността ни или от графика за доставки на куриерската фирма за съответното населено място. По-малките населени места се обслужват само в някои определени дни от седмицата. Можете да проверите графика за обслужване на Вашето населено място.

а. Уча.се си запазва правото да забави доставката на поръчан артикул повече от определеното време в случай на временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, модел или разцветка. Вие ще бъдете информирани на посочения от Вас телефонен разговор или по имейл.

б. Уча.се не носи отговорност за забавяне на доставката поради некоректно подадена информация от потребителя като адрес, телефон и др., както и при забавяне по вина на куриерската фирма.

в. Уча.се си запазва правото да променя срока на доставка, както и да отказва изпълнение на поръчки, за което потребителя ще бъде уведомяван.

9.3. Цена на доставката. Доставката на стоките е включена в цената на крайния продукт, освен ако това не е допълнително упоменато за конкретен продукт или при определени условия.

9.4. Начини на плащане. Наложен платеж – заплаща се директно на куриера при доставката на стоката.

9.5. Условия за връщане. В случай, че поръчаният от Вас продукт не отговаря на очакванията Ви или размерът е неподходящ, може да го замените с друг размер или продукт. Ако в момента нямаме необходимата наличност, сумата ще Ви бъде възстановена.

Според Закона за защита на потребителите, клиента има право на рекламация и възможност да върне продукта в срок до 14 дена след получаването му, нашето единствено условие е да сте запазили търговският вид на продукта.

При условие, че продуктът не е употребяван, няма следи по тъканта, има запазен етикет и оригинална опаковка и добър търговски вид замяната може да бъде осъществена. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

9.6. Авторски права. Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста, графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Уча.се, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права. Никой няма право да ги използва без писменото съгласие на Уча.се.

Уча.се има право да използва и публикува дизайни по идея на потребителя, но реализирани от Уча.се.

Уча.се ще публикува лични снимки на потребителите си, или на артикули, направени по поръчка на потребителя, съдържащи лични снимки или данни, само след изричното съгласие на конкретния потребител. За съгласие ще се счита и публикуването на снимката в сайта ни или в официалната ни фейсбук страница от самия потребител.

ЧЛЕН 10 —ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

10.1. Бъдещи актуализации. Титулярят има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

10.2. Титулярят има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи Условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения могат да доведат до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Титуляря.

10.3. Титулярят има право да изменя размера на Възнаграждението. Промените влизат в сила в деня на тяхното публикуване на страницата на Платформата в интернет. Промените влизат в сила занапред, като не засягат придобити права преди датата на публикуването им в интернет.

10.4. Промяна или прекратяване на използването. Ползвателят се съгласява, че Уча.се има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

10.5. Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, Уча.се си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че Уча.се може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по- друг начин да преустановява услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

10.6. Разпоредби за контрол на износа. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

10.7. Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка. Уча.се или неговите Титуляри не дължат заплащането на такива.

10.8. Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи Условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби оттук нататък.

10.9. Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

10.10. Правоприемник и приобретатели. Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи Условия без предварително писмено съгласие от страна на Уча.се и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи Условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи Условия.

10.11. Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите Условия. Разпоредбите на чл. 5,6,7,8 и 9 от настоящите Общи Условия ще останат в сила след изтичането или прекратяването на Общите Условия.

10.12. Приложимо право. Арбитраж.
Настоящите Общи Условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България.
Освен, ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи Условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри.
Тези Общи Условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

10.13. Цялост на Общите Условия. Настоящите Общи Условия, включващи приложение 1, съставлява единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменя всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Титуляря.

10.14. Уча.се ООД, не притежава каквито и да е било права върху марки, използвани в информационната платформа, като същите са с цел идентифициране на произведения, учебници и др. от потребителя. Произведенията са собственост на техните автори. Тяхното акцентиране или идентифициране чрез снимков материал е със съпътстваща и образователна цел.