Биология10. клас

Първи раздел

Равнища на организация на многоклетъчния организъм

 • 1
  Равнища на организация на живите системи.

Втори раздел

Наследственост и изменчивост на организмите

 • 2
  Генетика. Предмет, задачи и основни понятия
 • 3
  Монохибридно кръстосване
 • 4
  Дихибридно кръстосване
 • 5
  Анализиращо кръстосване
 • 6
  Взаимодействия на алели на един ген. Алелни взаимодействия
 • 7
  Взаимодействие между алели на различни гени. Неалелни взаимодействия
 • 8
  Полимерно и модифициращо взаимодействие. Неалелни взаимодействия
 • 9
  Модификационна изменчивост
 • 10
  Задачи по генетика. Част 1
 • 11
  Задачи по генетика. Част 2
 • 12
  Генетика на пола
 • 13
  Свързано унаследяване и кросинговър
 • 14
  Генотипна (мутационна) изменчивост. Генни мутации
 • 15
  Хромозомни мутации
 • 16
  Геномни мутации
 • 17
  Наследствени болести при човек
 • 18
  Човешки геном. Любопитни факти

Трети раздел

Индивидуално развитие при животните и човек

 • 19
  Размножаване при животните и човека
 • 20
  Образуване на полови клетки. Гаметогенеза
 • 21
  Оплождане при животните и човека
 • 22
  Онтогенеза. Зародишно развитие
 • 23
  Следзародишно развитие. Стареене. Смърт
 • 24
  Хомеостаза
 • 25
  Имунологични механизми на хомеостазата
 • 26
  Дразнимост и реакции при животните
 • 27
  Поведение при животните и човека

Четвърти раздел

Еволюция и произход на човека

 • 28
  Произход на живота
 • 29
  Дарвин. Теория за еволюцията. Наследственост и изменчивост с Ана-Мария Янакиева
 • 30
  Борба за съществуване. Естествен и изкуствен подбор
 • 31
  Съвременни представи за еволюция. Микроеволюция
 • 32
  Видообразуване
 • 33
  Вид и критерии за вид
 • 34
  Макроеволюция. Основни насоки и пътища на еволюцията
 • 35
  Доказателства за еволюцията от палеонтологията
 • 36
  Други доказателства за еволюцията
 • 37
  Антропогенеза и нейните двигатели
Върни се горе
feedback
feedback