logo

Тест: Лица на подобни триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отношението на лицата на два подобни триъгълника е равно на квадрата на коефициента им на подобие.
2
Дадени са два равностранни триъгълника със страни съответно 6 cm и 12 cm. Отношението на лицата им е равно на:
3
Хипотенузите на два равнобедрени правоъгълни триъгълника са 3 cm и 12 cm. Отношението на лицата им е равно на:
4
Лицата на два подобни триъгълника са 25 cm^2 и 49 cm^2. Кофициентът на подобие е равен на:
5
Триъгълник има периметър 24 cm и лице  24 cm^2. Триъгълник, подобен на първия, има лице 6 cm^2 и периметър, равен на:
6
Лицата на подобните триъгълници се отнасят както квадратите на техните страни.
7
Един равностранен триъгълник е със страна 1 dm, а друг - със страна 1 m. Колко пъти лицето на втория триъгълник е по-голямо от лицето на първия?
8
Дадени са \Delta A B C \sim \Delta A1 B1 C1, като AM и A1M1 са техни медиани и AM=7 cmA1M1=7\sqrt3 cmS\Delta A B C =50 cm^2. Намерете S\Delta A1 B1 C1 .
9
Лицата на два подобни триъгълника са 36 cm^2 и 144 cm^2 . Периметърът на по-малкия триъгълник е 10 cm. Намерете периметъра на по-големия триъгълник.
10
Една от страните на триъгълник ABC е 6 см, а съответната й страна в подобен триъгълник MNP е 15 см. Намерете отношението на периметрите и лицата на тези триъгълници.
11
Периметърът на един равностранен триъгълник е 3 пъти по-малък от периметъра на друг. Кое от посочените твърдения е вярно?
12
Дадени са \Delta A B C и \Delta A1 B1 C1. Радиусите на вписаните в \Delta A B C и в \Delta A1 B1 C 1 окръжности са съответно 2\sqrt7 cm и 7 cm и S\Delta A B C =15 cm^2. Намерете S\Delta A1 B1 C1 .
13
Периметрите на два подобни триъгълника се отнасят както 2:5, а разликата от лицата им е 84 cm^2. Намерете сумата от лицата на двата триъгълника.
14
Две съответни страни в подобни триъгълници са 8 cm и 12 cm, а сборът от лицата им е 52 cm^2. Намерете лицата на двата триъгълника. Въведете отговорите, като, ако е нужно, за разделител използвайте запетая, например 12,5 cm^2.
15
Дадени са \Delta A B C \sim \Delta A1 B1 C1, в които CH и C1H1 са височини и AB=8 cmCH=4 cm, S\Delta A1 B1 C1  = 64 cm^2. Ако A1H1=6 cm, намерете лицата на триъгълниците AHC, BHC, A1H1C1 и B1H1C1. Свържете елементите.

Описание на теста

Вече знаете за подобните триъгълници, за коефициента на подобие и отношението на съответните им елементи. Но поведението на лицата на подобните триъгълници е по-различно. Затова ви предлагаме упражнение по математика за 9. клас на тема "Лица на подобни тръгълници". Въпросите и задачите ще ви помогнат и вие да различавате отношението на лицата на подобните триъгълници от отношението на страни, височини, ъглополовящи, медиани, периметри, радиуси и други съответни елементи в подобни триъгълници.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се