logo

Тест: Количество вещество

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи как се означава и в какво се измерва величината количество вещество.
2
Свържи величините със съответните им означения.
3
Посочи правилните твърдения за величината количество вещество.
4
Избери верните твърдения за числото (константата) на Авогадро.
5
Числото на Авогадро показва колко частици се съдържат в:
6
За веществото A свържи величините с правилните им мерни единици.
7
Общият брой частици N в дадено вещество се пресмята по формулата N=n.NA.
  • Посочи какво се означава с n и NA в дадената формула.
8
Свържи правилно елементите.
9
Мол (mol) е мерната единица за количество вещество.
  • 1 mol количество вещество е онова, което съдържа:
10
  • Означи количество вещество атоми водород 1mol.
  • Използвай латиница, арабски цифри, знак = и без интервали между буквите.
11
Посочи правилния математичен израз, който свързва величините количество вещество n и общия брой частици N за веществото A.
12
Свържи елементите така, че да се получат правилни матаматични изрази, като използваш връзката между общия брой частици, количество вещество и число на Авогадро.
13
В балон, пълнен с водород, има 30,1.10^2^3 броя молекули H2. Изчисли количеството вещество на водорода в балона. Отговора запиши с арабска цифра.
  • число на Авогадро: NA6,02.10^23
14
Пресметни броя кислородни атоми N(O), които се съдържат в 2mol калциева основа n(Ca(OH)2). Запиши числения отговор с точност до втори знак от десетичната запетая.
  • число на Авогадро: NA6,02.10^23
15
Пресметни общия брой на йоните N, които се съдържат в 1mol  разтвор на натриева основа n(NaOH). Запиши само числен отговор.
  • число на Авогадро: NA6,02.10^23

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас, чрез който ще провериш знанията си за количество вещество и число на Авогадро. Знаеш ли как се определя броят на частиците в един или повече мола от дадено вещество? A защо са важни мерните единици на величините и как те ни помагат при решаване на задачи? Направи теста и затвърди знанията си за тези толкова използвани в химичните изчисления величини. Тестът е и чудесен начин да се подготвиш за отличното си представяне в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се