logo

Тест: Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Oбществено-икономически, научно-технически, демографски и екологични

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Социално - икономическите фактори, влияещи на стопанството, са резултат от:
2
Към групата на социално - икономическите фактори се отнася един от посочените. Кой е той?
3
Трудовите ресурси са фактор от групата на:
4
Към групата на научно - техническите фактори, влияещи на развитието на стопанството, се отнасят:
5
Дъл­гос­роч­ното  вла­га­не на ка­пи­тал в сто­пан­с­ка дей­ност (биз­нес) в стра­на­та или в чуж­би­на, с цел получаване на печалба, се нарича:
6
Вътрешните и външните пазари влияят върху производството, предимно чрез равнището на:
7
Кой фактор НЕ се отнася към групата на социално - икономическите фактори?
8
Кой от социално - икономическите фактори за развитие на стопанството влияе с природните условия, размерите и изградената инфраструктура?
9
За кой от факторите за развитие на стопанството се отнася следното:
  • Тя е материална система, ко­я­то не се включ­ва в един или друг сто­пан­с­ки от­ра­съл, има спо­ма­га­те­лен характер и оси­гу­ря­ва нор­мал­на­та дей­ност на ико­но­ми­ка­та и населението. Не произвежда материални блага, но без нея е невъзможно съществуването на производството и нормалния живот на населението.
10
Попълнете пропуските в текста.
11
Коя стопанска дейност НЕ е традиционна за българите?
12
Коя група фактори има водещо място в условията на прехода към пазарна икономика?
13
Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
14
Кой промишлен отрасъл ще разположи предприятие на място, където има висококвалифицирана работна ръка?
15
Свържете предпоставката с последицата от нея.

Описание на теста

С онлайн теста "Условия и фактори за развитие на българското стопанство. Обществено - икономически, научно - технически, демографски и екологични" по география за 10 клас ще проверите знанията си същността на всеки един от социално - икономическите фактори и начина, по който влияе на развитието на националното ни стопанство. Ще проверите дали сте запомнили съдържанието на понятията инвестиция, инфраструктура и международно разделение на труда. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се