Упражнение: Развитието на българското стопанство. Доосвобожденски и следосвобожденски период.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Развитието на българското стопанство. Доосвобожденски и Следосвобожденски период" по география за 10 клас ще проверите знанията си за годините, които бележат границите на периодите и за най-важните и значими събития, случили се в стопанското развитие на България във всеки един от тях. Ще отговаряте на въпроси за съдържанието и характеристиката на понятията протекционизъм и екстензивно стопанствоЩе проверите дали знаете какво произвеждат някои традиционни български занаяти. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете името на стопанския период с годините, през които протича.
5т. 2. Началото на промишленото производство в България се поставя с откриването на първата фабрика в:
5т. 3. Как се нарича типът стопанство, при което увеличаването на продукцията става с увеличаване на обработваемите площи и броя на животните?
5т. 4. През коя година е построена първата жп линия у нас?
5т. 5. Сто­пан­с­ка по­ли­ти­ка на дър­жа­ва­та, предназ­на­че­на за под­по­ма­га­не на раз­ви­ти­е­то на на­ци­о­нал­на­та про­миш­ле­ност и сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во чрез пок­ро­ви­тел­с­т­во­то на мес­т­но­то (националното) про­из­вод­с­т­во, се нарича:
6т. 6. Основни продукти, произвеждани до Освобождението, са:
6т. 7. Кои промишлени отрасли имат най-голям дял в националното стопанство в периода 1878-1939 година?
6т. 8. Кой подотрасъл на животновъдството в България  е най-добре развит в периода 1393-1878 година?
6т. 9. Кои от изброените фактори НЕ са виновни за спадовете в стопанското развитие в Следосвобожденския период?
6т. 10. Кои са характерните черти на националното стопанство на България преди Освобождението?
6т. 11. Кое от изброените НЕ е белег на протекционистична политика?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Знаете ли какво представляват споменатите занаяти и какво произвеждат?
  • Свържете името на занаята с описанието, което му съответства.
11т. 15. Свържете изреченията, за да получите верни твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!