new-logo

Тест: Енергетика. Същност, значение и фактори за развитие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от изброените дейности са присъщи за отрасъл енергетика?
2
Кои от изброените енергийни ресурси са изчерпаеми - невъзобновяеми?
3
Защо производството и потреблението на електроенергия трябва да съвпадат по време?
4
Кой от изброените енергийни ресурси е вносен за енергетиката на страната?
5
Кои месеци в годината определяме като пиково натоварване в енергопотреблението?
6
Кой фактор оказва влияние при построяването на ВЕЦ?
7
Кое от твърденията за осигуреността на България с енергийни ресурси е вярно?
8
Коя от изброените видове електроцентрали е с най-висока екологоемкост?
9
Кой от изброените фактори е повлиял за извеждането от експлоатация на енергийни мощности в ТЕЦ "Бобовдол"?
10
Кой от изброените райони е с най-голям хидроенергиен потенциал?
11
Кой от изброените фактори е добра предпоставка за изграждане на тръбопроводи, чрез които през територията ни да се пренася към нефт и природен газ за Европа?
12
Наличието на енергийни суровини и ресурси, тяхното количество и качество, НЕ оказват съществено влияние върху местоположението на енергийните централи.
13
Групирай правилно факторите за развитие на енергетиката в България.
14
Енергетиката е структуроопределящ отрасъл на националната ни икономика, който се нуждае от висококвалифицирана работна сила. В нея са заети около 30 хиляди души.
15
Кои са предизвикателствата и проблемите пред българската енергетика?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за същността и особеностите на отрасъл енергетика. Можеш ли да разпознаеш факторите, които оказват влияние върху енергийното ни развитие? Какво знаеш за проблемите, пред които е изправен този сектор? А какви перпсективи за развитие и иновация има в начина, по който добиваме и използваме нергията? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се