Упражнение: Структура на населението – етническа и религиозна структура


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Структура на населението - етническа и религиозна структура" по география за 10 клас ще проверите знанията си за същността на понятието етнос, за етносите в България, за тяхната численост и особености. Ще отговаряте и на въпроси за официалната религия у нас и религиозната структура на населението. Ще усъвършенствате уменията си да прилагате наученото и да извличате информация от таблици и графики. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са най-важните белези, които отличават един етнос от друг?
5т. 2. Коя е най-голямата етническа група в България?
5т. 3. Кои етнически групи са първите три по относителен дял в България?
5т. 4. Групирането на населението според вероизповеданието е характерно за:
5т. 5. Официалната религия у нас е:
6т. 6. Относителният дял на турското население е най-нисък в област:
6т. 7. Вярно ли е, че всички роми изповядват ислям?
6т. 8. Запишете за коя етничека група се отнася характеристиката:
  • Делът на етническата група е около 5% от населението на България. Отличава се с по-висок естествен прираст. Основната част от нея живее в градовете."
6т. 9. Подберете думата, която прави твърдението вярно.
  • По време на преброяването всеки се ......... към коя етническа група принадлежи.
6т. 10. Върху кое от изброените НЕ оказва влияние етническата принадлежност?
6т. 11. Кое от следващите твърдения НЕ е вярно?
6т. 12. През последните сто години броят на ромите у нас се е увеличил над четири пъти. На какво се дължи това?
11т. 13. Попълнете пропуските в текста като използавате таблицата.
11т. 14. Подредете посочените области по брой на ромското население в тях, като започнете с областта, в която има най-голям процент от тази етническа група. 
11т. 15. Попълнете пропуските в текста, като използвате графиката. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!