new-logo

Тест: Почви на България. Основни почвени типове

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На колко почвени области се поделя територията на България?
2
Как се нарича дейността, която хората извършват, за да знаят във всеки момент какво е състоянието на почвата?
3
Долината на р. Велека е единственият район в България на разпространение на:
4
В какви форми на релефа се проявява вертикалната (височинна) зонираност на почвите?
5
Разположението на кой почвен тип е обозначено с цифрата 1?
6
Кое от предложените допълнения прави ГРЕШНО твърдението?
  • Черноземните почви се срещат само в Дунавската равнина, защото се образуват:
7
Това са най-широко разпространените почви в страната (заемат 22% от общата площ на България). Срещат се само в Южна България. Развити са върху равнинни и хълмисти земи и до 800 м надморска височина в планините. Съдържанието на хумус е от 2 до 4 %.
  • Характеристиката се отнася за:
  • ключови думи: черноземнитe почви (chernozems), сивитe горски почви (luvisols), канеленитe горски почви (cambisols), смолниците (vertisols)
8
В каква последователност от подножието към билата са разпространени почвите във високите планини?
9
Ако си млад земеделски стопанин и искаш да отглеждаш зеленчуци, върху кой тип почва ще избереш да ги засееш?
10
В коя двойка "почвен тип - отглеждани растения" има несъответствие?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: геосфери, ресурс, хумуса, влажност, микроорганизмите, условие, плодородие
12
В коя двойка "почвена област - характерен тип почва" има несъответствие?
13
На картата с цифри са обозначени някои от почвените типове в България. Свържи цифрата с името на почвения тип.
14
Като използваш картата на почвите в България и знанията, които вече имаш за релефните форми, свържи посочените места с видовете почви, характерни за тях.
15
Като използваш картата на почвите в България и знанията, които вече имаш за релефните форми, свържи посочените места с видовете почви, характерни за тях.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за зоналните и азоналните почвени типове, образувани по територията на България. Ще отговаряш на въпроси за начина, по който са образувани почвите; за техни важни характеристики; за местата, където са разпространени, за културните растения, отглеждани върху тях. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се