Упражнение: Лице на правилен многоъгълник


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Лице на правилен многоъгълник" по математика за 6 клас ще проверите как сте усвоили метода за намиране на правилен многоъгълник. Ще преговорите кой многоъгълник е правилен многоъгълник. Познавате ли правилни многоъгълници, на които вече знаете как да намирате лицето? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите формулата за намиране лице на правилен многоъгълник S=\frac12nba и да упражните приложението й в задачите. Работете, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
  • всеки правилен многоъгълник има равни страни и равни ъгли и
  • върховете му лежат на една окръжност с център точка О, която е и център на правилния многоъгълник?
5т. 2. Даден е правилен многоъгълник ABCDEF.
  • Апотема на правилния многоъгълник е
5т. 3. За правилния многоъгълник ABCDEF е вярно:
5т. 4. Даден е правилен многоъгълник ABCDEF със страна b и апотема a.
  • Лицето S на ΔABO e:
5т. 5. Даден е правилен n-ъгълник със страна b и радиус на окръжността, на която лежат върховете на многоъгълника, r.
  • Колко на брой равнобедрени триъгълника с основа b и бедра r  има всеки правилен n-ъгълник?
6т. 6. Отбележете вярното: Във формулата за лице на правилен многоъгълник S=\frac12nba
6т. 7. Даден е правилен n-ъгълник с дължина на страната b и апотема a.
  • Периметърът на многоъгълника е
6т. 8. Лицето на правилен четириъгълник със страна b=10 cm е
6т. 9. Правилен многоъгълник, за който n=3, страната b=10 cm и височината h=8,66 cm има лице S=
6т. 10. Намерете лицето на правилен осмоъгълник със страна 7 cm и апотема 8,4 cm.
6т. 11. Правилен десетоъгълник има страна 4 cm и апотема 6,16 cm.
  • Лицето на правилния десетоъгълник е
6т. 12. Периметърът на правилен петоъгълник е 40 cm, а апотемата му е 5,5 cm. Лицето на петоъгълника е
11т. 13. От кръг с радиус 15 cm е изрязан правилен шестоъгълник с апотема 13 cm, както е показано на чертежа.
  • Намерете лицето на всички отпаднали от кръга парчета (π=3,14).
11т. 14. Детска площадка с форма на правилен шестоъгълник има страна 3 m и апотема 2,6 m.
  • Върховете на шестоъгълника лежат на окръжност. Частта между окръжността и шестоъгълника трябва да се затреви.
  • Намерете каква площ трябва да се затреви (π=3,14).
11т. 15. Върховете на правилен четириъгълник лежат на окръжност с радиус 6 m. Намерете лицето на правилния четириъгълник.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!