logo

Тест: Построяване на точка по дадени координати

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Точка А има абсциса -4 и ордината +6. Точка А лежи...
2
Вярно ли е, че...
 • Точките с ордината 0 лежат на оста Ох?
3
Точка В с абсциса 0 и ордината +6 лежи...
4
Вярно ли е, че всички точки с равни абсциси лежат на права, успоредна на оста Оу?
5
Точките А(2;5) и В(4;5) имат равни ординати. Точките лежат...
6
Построй точките
 • А(3;3), В(3;-5),
 • D(1;3), C(1;-5)
 • Отбележи вярното:
7
В декартова координатна система са построени точките
 • А(3;3), В(3;-5),
 • D(1;3), C(1;-5)
 • Вярно ли е, че DA || CB?
8
В декартова координатна система с единична отсечка, равна на 1 cm, са построени точките
 • А(3;3), В(3;-5),
 • D(1;3), C(1;-5)
 • Намери дължините на отсечките AB и CB.
9
Ако единичната отсечка е 1 cm, по данните от чертежа намери обиколката на ABCD.
10
Ако една мерна единица е 1 cm, намери лицето на ABCD.
11
Ако една мерна единица е 1 cm, намери лицата на ΔADC и ΔBDC.
12
Ако една мерна единица е 1 cm, намери лицето на ΔABC.
13
В декартова координатна система, с единична отсечка 1 cm, построй точките А(0;-3), В(0;4), С(-2;2), М(-2;-2).
 • Намери дължините на отсечките АВ и МС.
14
В декартова координатна система, с единична отсечка 1 cm, построй точките А(0;-3), В(0;4), С(-2;2), М(-2;-2).
 • Намери лицето на АВСМ.
15
Ако единичната отсечка е 1 cm, по данните от чертежа намери лицето на ΔАВС.

Описание на теста

В онлайн теста "Построяване на точка по дадени координати" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли как да построите точка, ако знаете нейните координати. Къде лежат всички точки с равни абсциси? А къде лежат всички точки с равни ординати? Можете ли да намирате лица на фигури, ако знаете координатите на върховете им? Решете задачите от теста, за да упражните знанията си и станете уверени по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се