Немски език

Ниво A1

Първи раздел

Произношение и правопис

Втори раздел

Глаголи и времена

Трети раздел

Съществителни имена

Четвърти раздел

Местоимения

Пети раздел

Прилагателни имена и наречия

Шести раздел

Предлози

Седми раздел

Падежи

Осми раздел

Лексика

Девети раздел

Изречения и съюзи

Десети раздел

Практически умения

Ниво A2

Първи раздел

Произношение и правопис

Втори раздел

Глаголи и времена

Трети раздел

Съществителни имена

Четвърти раздел

Местоимения

Пети раздел

Прилагателни имена и наречия

Шести раздел

Предлози

Седми раздел

Падежи

Осми раздел

Лексика

Девети раздел

Изречения и съюзи

Ниво B1

Първи раздел

Глаголи и времена

Втори раздел

Съществителни имена

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Прилагателни имена и наречия

Пети раздел

Предлози

Шести раздел

Лексика

Седми раздел

Ситуации от ежедневието

Осми раздел

Изречения и съюзи

Ниво B2

Първи раздел

Съществителни имена