Немски език

Ниво A1

Първи раздел

Произношение и правопис

 • 1
  Немската азбука
 • 2
  Дифтонгите eu, äu, au
 • 3
  Дифтонгите ei, ai, ey, ay
 • 4
  Дифтонгите ei, ai и дългата гласна ie
 • 5
  Дълги и кратки гласни - част 1
 • 6
  Дълги и кратки гласни - част 2
 • 7
  Как четем sp, st, sch?
 • 8
  Как четем sp, st, sch? Упражнение
 • 9
  Как произнасяме S?
 • 10
  Кога пишем s, ss и ß?
 • 11
  Кога пишем и как произнасяме W, F и V?
 • 12
  ich-Laut und ach-Laut. Част 1
 • 13
  ich-Laut und ach-Laut. Част 2
 • 14
  ich-Laut und ach-Laut. Част 3
 • 15
  Как четем Ch- в началото на думата?
 • 16
  Как пишем /ks/ ?

Втори раздел

Глаголи и времена

 • 17
  Правилни глаголи в сегашно време
 • 18
  Правилни глаголи в сегашно време, чийто корен завършва на t, d, m, n
 • 19
  Правилни глаголи в сегашно време, чийто корен завършва на s, ß, z, x
 • 20
  Правилни глаголи в сегашно време - Задачи
 • 21
  Спрежение на глаголите stehen, gehen, verstehen в сегашно време
 • 22
  Неправилни глаголи в сегашно време
 • 23
  Спрежение в сегашно време на lesen и sehen
 • 24
  Глаголи с промяна на коренната гласна e в i. Упражнение
 • 25
  Глаголи с промяна на коренната гласна а и au - упражнения
 • 26
  Глаголът wissen
 • 27
  Глаголът nehmеn в сегашно време
 • 28
  Глаголите essen, fressen, vergessen, messen
 • 29
  Глаголът einladen
 • 30
  Глаголът anfangen
 • 31
  Глаголът съм (sein)
 • 32
  Глаголът съм (sein) в минало време (Präteritum)
 • 33
  Глаголът имам (haben) в сегашно време (Präsens)
 • 34
  Глаголът haben в минало време.
 • 35
  haben и sein в сегашно и минало време - упражнения
 • 36
  Смислови, спомагателни и модални глаголи
 • 37
  Модалният глагол können
 • 38
  Модалният глагол können - Задачи
 • 39
  Модалният глагол möchten
 • 40
  Модалният глагол möchten - Задачи
 • 41
  Модалният глагол wollen
 • 42
  Модалният глагол dürfen
 • 43
  Модалният глагол müssen - част 1
 • 44
  Модалният глагол müssen - част 2
 • 45
  Модалният глагол sollen (Част 1)
 • 46
  Модалният глагол sollen. Част 2
 • 47
  Модалният глагол sollen - Задачи
 • 48
  Глаголи с делима представка - част 1
 • 49
  Глаголи с делима представка - част 2
 • 50
  Делими и неделими глаголни представки
 • 51
  hätte gern
 • 52
  Глаголът werden в сегашно време - част 1
 • 53
  Глаголът werden в сегашно време - част 2
 • 54
  Трите глаголни форми
 • 55
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 1
 • 56
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 2
 • 57
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 1
 • 58
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 2
 • 59
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 3
 • 60
  Partizip Perfekt / Partizip II на смесените глаголи
 • 61
  Миналото време Perfekt. Уводен урок
 • 62
  Perfekt. Словоред на съобщително и въпросително изречение
 • 63
  Perfekt със спомагателния глагол sein - част 1
 • 64
  Perfekt със спомагателния глагол sein - част 2
 • 65
  Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (1)
 • 66
  Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (2)
 • 67
  Perfekt със спомагателния глагол sein - Задачи (3)
 • 68
  Perfekt със спомагателния глагол haben - част 1
 • 69
  Perfekt със спомагателния глагол haben - част 2
 • 70
  Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (1)
 • 71
  Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (2)
 • 72
  Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (3)
 • 73
  Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen
 • 74
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 1
 • 75
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 2
 • 76
  Заповедни изречения (ihr, Sie)
 • 77
  Заповедни изречения (du)
 • 78
  Оставям и оставам. Глаголите lassen и bleiben.

Трети раздел

Съществителни имена

 • 79
  Съществително име - част 1
 • 80
  Съществително име - част 2
 • 81
  Как записваме рода и множественото число на съществителните имена?
 • 82
  Сложни съществителни имена. Част 1
 • 83
  Сложни съществителни имена. Част 2

Четвърти раздел

Местоимения

 • 84
  Лични местоимения в именителен падеж
 • 85
  Лични местоимения в именителен падеж - упражнения
 • 86
  Лични местоимения във винителен падеж
 • 87
  Лични местоимения във винителен падеж - упражнения
 • 88
  Лични местоимения в дателен падеж
 • 89
  Притежателни местоимения в именителен падеж
 • 90
  Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 1
 • 91
  Притежателни местоимения в именителен падеж - упражнения 2
 • 92
  Местоимения, които бъркаме
 • 93
  Притежателни местоимения - поправка на грешки
 • 94
  Притежателни местоимения във винителен падеж (Akkusativ)
 • 95
  Притежателни местоимения във винителен падеж (Akkusativ) - упражнения
 • 96
  Възвратни местоимения във винителен падеж - част 1
 • 97
  Възвратни местоимения във винителен падеж - част 2
 • 98
  Възвратни местоимения в дателен падеж
 • 99
  Възвратни местоимения във винителен и дателен падеж
 • 100
  Отрицанието kein, keine - част 1
 • 101
  Отрицанието kein, keine - част 2
 • 102
  Отрицанието kein, keine - упражнения 1
 • 103
  Отрицанието kein, keine - упражнения 2
 • 104
  viel или viele

Пети раздел

Прилагателни имена и наречия

 • 105
  Антоними
 • 106
  Степенуване на прилагателните имена
 • 107
  Неправилно степенуване на прилагателните имена
 • 108
  Степенуване на прилагателните имена - съставяне на изречения

Шести раздел

Предлози

 • 109
  Месторабота
 • 110
  Предлози - градове и държави (част 1)
 • 111
  Предлозите für и ohne
 • 112
  zu Hause и nach Hause
 • 113
  Предлогът mit

Седми раздел

Падежи

 • 114
  Падежи - увод
 • 115
  Именителен падеж
 • 116
  Именителен падеж упражнения
 • 117
  Въпросите към подлога wer и was
 • 118
  Пряко допълнение (Akkusativobjekt)
 • 119
  Пряко допълнение (Akkusativobjekt) - упражнения
 • 120
  Die Fragen wer? wen? was?
 • 121
  Преходни /транзитивни/ глаголи
 • 122
  Дателен падеж (Dativ) - увод
 • 123
  Дателен падеж - определителен член
 • 124
  Дателен падеж - неопределителен член
 • 125
  Непряко допълнение (Dativobjekt) - част 1
 • 126
  Непряко допълнение (Dativobjekt) - част 2
 • 127
  Глаголите gefallen и schmecken - част 1
 • 128
  Глаголите gefallen и schmecken. Част 2

Осми раздел

Лексика

 • 129
  Как да се представим неофициално?
 • 130
  Как да се представим официално?
 • 131
  Телефон, адрес, електронен адрес на немски език
 • 132
  Как да представим някого?
 • 133
  Как да попълним формуляр на немски език?
 • 134
  Здравей! Довиждане!
 • 135
  Представяне и поздрави - упражнения
 • 136
  Как си? Как сте?
 • 137
  Какво да направим, когато не разбираме нещо на немски език?
 • 138
  Как благодарим на немски език?
 • 139
  Как да опишем дома си на немски език
 • 140
  Стаи и помещения у дома на немски език
 • 141
  Семейството и неговите членове
 • 142
  Числата от 0 до 20
 • 143
  Числата от 20 до 100
 • 144
  Числата от 0 до 100: Упражнения
 • 145
  Числата от 100 до 1 000 000 - част 1
 • 146
  Числата от 100 до 1 000 000 - част 2
 • 147
  Редни числителни имена - част 1
 • 148
  Редни числителни имена - част 2 (дати, етажи)
 • 149
  Как четем годините? - Част 1
 • 150
  Как четем годините? - Част 2
 • 151
  Дните на седмицата - част 1
 • 152
  Дните на седмицата - част 2
 • 153
  Сезони и месеци
 • 154
  Обобщителен урок - дни, месеци, сезони, години
 • 155
  Плодовете
 • 156
  Зеленчуците
 • 157
  Напитките
 • 158
  Храните. Част 1
 • 159
  Храните. Част 2
 • 160
  Да сложим масата. Прибори, посуда, аксесоари.
 • 161
  Закуска, обяд, вечеря. Къде се храним?
 • 162
  Хранителни навици. Какво обичаш да ядеш на закуска?
 • 163
  Вкусът
 • 164
  Диктовка. Храни, напитки, плодове и зеленчуци
 • 165
  Опаковки и количества на немски език
 • 166
  Парите в немския език
 • 167
  Цени, намаления, разговор в магазина на немски език
 • 168
  Магазините на немски език
 • 169
  Как да се ориентираме в мола на немски език?
 • 170
  Сградите в града на немски език
 • 171
  Часовникът - част 1
 • 172
  Часовникът - част 2
 • 173
  Часовникът - упражнения (1)
 • 174
  Часовникът - упражнения (2)
 • 175
  Как се уговаряме на немски език?
 • 176
  Как се извиняваме и как изразяваме съжаление и разочарование на немски език
 • 177
  Как да попитаме за пътя и как да опишем пътя на немски език. Част 1
 • 178
  Допълнителни знания. Как да попитаме за пътя и как да опишем пътя на немски език. Част 2
 • 179
  Как да изразим одобрение и неодобрение на немски език
 • 180
  Имена на градове и столици
 • 181
  Имената на страните - част 1
 • 182
  Имената на страните - част 2
 • 183
  Езиците - част 1
 • 184
  Езиците - част 2
 • 185
  Езиците - част 3 (упражнения)
 • 186
  Професии - част 1
 • 187
  Професии - част 2
 • 188
  Професии - част 3
 • 189
  Arbeit und Beruf. Изразни средства
 • 190
  Кратки думи
 • 191
  Цветовете
 • 192
  Значение на глаголите
 • 193
  Превозните средства и транспортът на немски език
 • 194
  Как да си купим билет за влак на немски език?
 • 195
  Eine Urlaubskarte schreiben. Как да напишем картичка на немски език?
 • 196
  Пътешествия и приготовления за път на немски език
 • 197
  Моето ежедневие на немски език
 • 198
  Хоби и свободно време. Важни думи и изрази на немски език
 • 199
  Как да напишем писмо за хобито и свободното време на немски език?
 • 200
  Домашните животни на немски език
 • 201
  Обяви за жилище и наем - съкращения
 • 202
  В хотела. Резервация, информация и оплаквания на немски език
 • 203
  Описание на външния вид на немски език

Девети раздел

Изречения и съюзи

 • 204
  Съобщително изречение
 • 205
  Въпросително изречение без въпросителна дума
 • 206
  Въпросително изречение с въпросителна дума
 • 207
  Въпросителни изречения - упражнения
 • 208
  Въпросителни изречения с wo, wohin, woher
 • 209
  Въпросителни изречения с wo, wohin, woher - част 2

Десети раздел

Практически умения

 • 210
  Упражнения с картинки - част 1
 • 211
  Упражнения с картинки - част 2
 • 212
  Упражнения с картинки - част 3

Ниво A2

Първи раздел

Произношение и правопис

 • 1
  Двойните съгласни в немски език. Комбинациите ck и tz.
 • 2
  Как пишем - dass или das?
 • 3
  Как пишем? Deutsch oder deutsch?

Втори раздел

Глаголи и времена

 • 4
  Сегашно време. Описание на настояще и бъдеще
 • 5
  Неправилни глаголи в сегашно време
 • 6
  Спрежение в сегашно време на lesen и sehen
 • 7
  Глаголи с промяна на коренната гласна e в i. Упражнение
 • 8
  Глаголи с промяна на коренната гласна a и au - упражнения
 • 9
  Глаголът wissen
 • 10
  Глаголът nehmen в сегашно време
 • 11
  Глаголите essen, fressen, vergessen, messen
 • 12
  Глаголът einladen
 • 13
  Глаголът anfangen
 • 14
  Глаголът съм (sein)
 • 15
  Глаголът съм (sein) в минало време (Präteritum)
 • 16
  Глаголът имам (haben) в сегашно време (Präsens)
 • 17
  Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen
 • 18
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 1
 • 19
  Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 2
 • 20
  Трите форми на глаголните двойки
 • 21
  Трите глаголни форми
 • 22
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 1
 • 23
  Partizip Perfekt / Partizip II на правилните глаголи. Част 2
 • 24
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 1
 • 25
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 2
 • 26
  Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 3
 • 27
  Partizip Perfekt / Partizip II на смесените глаголи
 • 28
  Миналото време Perfekt. Уводен урок
 • 29
  Perfekt. Словоред на съобщително и въпросително изречение
 • 30
  Das Präteritum - уводен урок
 • 31
  Das Präteritum - слаби /правилни/ глаголи
 • 32
  Das Präteritum - модални глаголи
 • 33
  Das Präteritum - смесени глаголи
 • 34
  Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 1
 • 35
  Das Präteritum. Делими и неделими глаголи. Част 2
 • 36
  Das Präteritum. Starke Verben. Teil 1
 • 37
  Das Präteritum. Starke Verben. Teil 2
 • 38
  Präteritum von haben, sein und werden
 • 39
  Infinitiv mit zu
 • 40
  Infinitiv mit zu - изрази със съществителни имена
 • 41
  Infinitiv mit zu - изрази с прилагателни имена и причастия
 • 42
  Infinitiv mit zu - глаголи
 • 43
  Infinitiv mit oder ohne zu?
 • 44
  Passiv und Aktiv
 • 45
  Passiv Präsens, Präteritum und Perfekt
 • 46
  Passiv mit Modalverb (Präsens und Präteritum)
 • 47
  Какво се случва в изречението в Passiv?
 • 48
  Модалният глагол sollen. Част 2
 • 49
  Глаголът lassen. Ситуации и примерни изречения.
 • 50
  Хайде да...! Нека да...! Глаголът lassen
 • 51
  Глаголите brauchen, brechen, brennen, bringen
 • 52
  Глаголи с предлози. Част 1
 • 53
  Глаголи с предлози. Част 2
 • 54
  70 глагола с предлози. Списък с предлози, падеж и превод. Идеи за учене.
 • 55
  Задачи за глаголи с предлози
 • 56
  Глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen
 • 57
  Формите sollte, könnte, würde

Трети раздел

Съществителни имена

 • 58
  Съществителни имена от женски род - част 1
 • 59
  Съществителни имена от женски род - част 2
 • 60
  Съществителни имена от женски род - част 3
 • 61
  Обобщение - съществителни имена от женски род
 • 62
  Сложни съществителни имена. Част 1
 • 63
  Сложни съществителни имена. Част 2

Четвърти раздел

Местоимения

 • 64
  Лични местоимения в дателен падеж
 • 65
  Притежателни местоимения в дателен падеж
 • 66
  Неопределителното местоимение man
 • 67
  Особености на местоимението man
 • 68
  Притежателни местоимения в Genitiv
 • 69
  Показателното местоимение der, die, das
 • 70
  Неопределителните местоимения einer, eines, keiner, keines
 • 71
  Показателното местоимение dieser, dieses, diese
 • 72
  Неопределителните местоимения jeder, jede, jedes, alle
 • 73
  Неопределителните местоимения jemand и niemand
 • 74
  Неопределителните местоимения ein paar, ein bisschen, ein wenig
 • 75
  Реципрочни местоимения и глаголи
 • 76
  Неопределителните местоимения etwas, nichts, alles, viel, wenig
 • 77
  Въпросителното местоимение welcher, welche, welches
 • 78
  Въпросителното местоимение was für ein

Пети раздел

Прилагателни имена и наречия

 • 79
  Наречия - всичко, което трябва да знаем
 • 80
  Наречия за време: Temporaladverbien
 • 81
  Степенуване на gern, bald, oft, wenig, viel, sehr
 • 82
  Oben-über, unten-unter, hinten-hinter, vorn-vor
 • 83
  Adjektivendungen im Singular nach der, dieser, welcher, jeder
 • 84
  Adjektivendungen im Singular nach ein, kein, mein
 • 85
  Adjektivendungen im Singular ohne Artikel
 • 86
  Adjektive im Plural
 • 87
  Особености на склонението на прилагателните имена
 • 88
  Представката un-

Шести раздел

Предлози

 • 89
  Предлози. Градове и държави. Част 2
 • 90
  Предлози. Градове и държави. Упражнение
 • 91
  Предлози с Dativ. Част 1
 • 92
  Предлози с Dativ. Част 2
 • 93
  Предлози с Dativ. Задачи
 • 94
  Къде отиваш?
 • 95
  Wechselpräpositionen. Част 1: Значение
 • 96
  Wechselpräpositionen. Част 2: Akkusativ oder Dativ?
 • 97
  Wechselpräpositionen. Обобщителни задачи.

Седми раздел

Падежи

 • 98
  Genitiv - уводен урок
 • 99
  Окончанията за Genitiv -es и -s
 • 100
  Genitiv - имена на държави, градове и хора
 • 101
  Genitiv - задачи
 • 102
  Непряко допълнение - чести грешки и въпроси
 • 103
  Глаголите gefallen и schmecken. Част 2
 • 104
  Глаголите gefallen и schmecken - как да избегнем типичните грешки?

Осми раздел

Лексика

 • 105
  Време и час
 • 106
  Das Wetter
 • 107
  Mein Zimmer: Как да опишем стаята си?
 • 108
  Feste feiern. Да празнуваме.
 • 109
  Как да напишем картичка за рожден ден на немски език?
 • 110
  11. ноември - празникът на свети Мартин
 • 111
  Der Nikolaus und der Nikolaustag
 • 112
  Как да напишем картичка за Коледа и Нова година?
 • 113
  Weihnachten. Drei Texte
 • 114
  Wer bringt die Geschenke? Nikolaus, Christkind, Weihnachtsmann
 • 115
  Advent, Heiligabend, Weihnachten, Silvester
 • 116
  Любовта
 • 117
  Der Valentinstag
 • 118
  Сватбата. Die Hochzeit.
 • 119
  Лесни поговорки (A-K)
 • 120
  Лесни поговорки (L-Z)
 • 121
  Посоките на света
 • 122
  Преглед при лекаря. Записване на час за лекар.
 • 123
  Частите на тялото
 • 124
  В аптеката. Лекарства.
 • 125
  Диктовка. На лекар.
 • 126
  Боли ме, имам болки. Schmerzen haben und wehtun.
 • 127
  Лекари специалисти и болести

Девети раздел

Изречения и съюзи

 • 128
  Съюзите aber, denn, und, sondern, oder (aduso)
 • 129
  Изречение за причина със съюза denn
 • 130
  Изречение за причина със съюза denn - упражнения
 • 131
  Изречение за причина със съюза weil
 • 132
  Изречение за причина със съюза weil. Упражнение
 • 133
  Съюзите weil и denn - упражнения
 • 134
  deshalb (затова)
 • 135
  Подчинено изречение със съюза dass
 • 136
  Относителни изречения. Относителни местоимения в Nom. и Akk.
 • 137
  Изречения с wenn, falls, sonst
 • 138
  Кога се употребяват als, wenn и wann?
 • 139
  Indirekter Fragesatz

Ниво B1

Първи раздел

Глаголи и времена

 • 1
  Кои глаголи (не) образуват persönliches Passiv?
 • 2
  Unpersönliches Passiv
 • 3
  "ES" im Passivsatz
 • 4
  Aktiv und Passiv, man und es
 • 5
  Задачи: man und es
 • 6
  Трите форми на глаголите. Част 1
 • 7
  Трите форми на глаголите. Част 2
 • 8
  Трите форми на глаголите. Част 3
 • 9
  Das Verb lassen mit Modalverb. Präsens und Präteritum.
 • 10
  Futur I. Бъдеще време
 • 11
  Plusquamperfekt
 • 12
  Глаголи с наставката -ieren
 • 13
  Наклонение. Indikativ, Imperativ, Konjunktiv
 • 14
  Der Konjunktiv. Уводен урок
 • 15
  Konjunktiv Präteritum. Силни, слаби и смесени глаголи
 • 16
  Konjunktiv Praeteritum. Модални глаголи
 • 17
  Würde-Form
 • 18
  Konjunktiv Plusquamperfekt
 • 19
  Konjunktiv Plusquamperfekt. Модални глаголи
 • 20
  Konjunktiv. Как да съставим учтиви молби и въпроси?
 • 21
  Konjunktiv. Изречение за нереално условие
 • 22
  Konjunktiv. Изречение за нереално желание
 • 23
  Konjunktiv. Изречение за нереално сравнение
 • 24
  Partizip I (Partizip Präsens)
 • 25
  Partizip I oder Partizip II?
 • 26
  Причастията като прилагателни имена
 • 27
  Причастията като съществителни имена. Част 1
 • 28
  Причастията като съществителни имена. Част 2
 • 29
  Спрежение на raten, braten, geraten, beraten, verraten
 • 30
  Значение и примери: braten, raten, geraten, beraten, verraten
 • 31
  Глаголите erlauben, verbieten, dürfen. Разлики и прилики.
 • 32
  Глаголите bitten, bieten, anbieten
 • 33
  Глаголът "предлагам" - anbieten или vorschlagen
 • 34
  Глаголът brauchen като смислов и модален глагол

Втори раздел

Съществителни имена

 • 35
  Съществителни имена с наставката -ung
 • 36
  Умалителната наставка -chen
 • 37
  Съществителни имена с предлози
 • 38
  Съществителни имена от n-Deklination. Teil 1
 • 39
  Съществителни имена от n-Deklination. Teil 2
 • 40
  Изключенията на n-Deklination
 • 41
  Съществителни имена от мъжки род. Как да ги разпознаваме? Част 1
 • 42
  Съществителни имена от мъжки род. Как да ги разпознаваме? Част 2
 • 43
  От кой род са съществителните имена с окончания -el и -en?
 • 44
  От кой род са съществителните имена с окончание -er?
 • 45
  Съществителни имена от среден род. Как да ги разпознаваме? Част 1
 • 46
  Съществителни имена от среден род. Как да ги разпознаваме? Част 2

Трети раздел

Местоимения

 • 47
  Важни изрази с местоимението ES

Четвърти раздел

Прилагателни имена и наречия

 • 48
  Наставката -ig
 • 49
  Наставката -lich
 • 50
  Коя е правилната наставка: -ig или -lich?
 • 51
  täglich - tägig, jährlich - jährig, wöchentlich - wöchig
 • 52
  Прилагателни имена с наставката -isch
 • 53
  Adjektive auf -bar
 • 54
  Adjektive auf -los
 • 55
  Съществителни имена, образувани от прилагателни имена
 • 56
  Съществителни имена, образувани от прилагателни имена. Задачи
 • 57
  Der Deutsche, die Deutsche, ein Deutscher, eine Deutsche
 • 58
  Прилагателни имена след das, alles, etwas, nichts
 • 59
  Прилагателни имена с предлози

Пети раздел

Предлози

 • 60
  Предлози. Градове и държави. Част 2
 • 61
  Предлози. Градове и държави. Упражнение
 • 62
  Предлози с Akkusativ: für, ohne, um, durch, gegen, bis
 • 63
  Предлози с имена на празници. Как да кажа на немски за и на рожден ден?
 • 64
  Предлози с Genitiv
 • 65
  Предлози с Genitiv. Задачи
 • 66
  Предлозите außerhalb, innerhalb, unterhalb, oberhalb
 • 67
  Предлозите ab, außer, nahe, gegenüber с Dativ

Шести раздел

Лексика

 • 68
  Поговорки
 • 69
  Предлози с Akkusativ - интересни изрази и поговорки
 • 70
  Глаголите lernen и studieren
 • 71
  Глаголите befehlen, empfehlen, stehlen, fehlen
 • 72
  Съкращения
 • 73
  Das Wetter. Допълнителни знания
 • 74
  Ръката и пръстите на ръката. Наименования и изрази.
 • 75
  Интересни изрази с частите на тялото
 • 76
  Храната. Интересни изрази
 • 77
  Как ядем? Плюскам, тъпча се, преяждам, сърбам, хрускам, мляскам

Седми раздел

Ситуации от ежедневието

 • 78
  Как да напишем извинителна бележка на детето си?

Осми раздел

Изречения и съюзи

 • 79
  deshalb
 • 80
  Изречение за причина със съюза weil. Упражнение
 • 81
  Trotzdem
 • 82
  Съюзът obwohl
 • 83
  Задачи: obwohl и trotzdem
 • 84
  Задачи: deshalb и trotzdem
 • 85
  Относителни изречения. Относителни местоимения в Dat. и Gen.
 • 86
  Zweitelige Konjunktionen
 • 87
  Finalsatz: um ...zu, damit
 • 88
  Изречения с ohne dass, ohne zu, anstatt dass, anstatt zu
 • 89
  Изречения с indem, durch, dadurch
 • 90
  Изречения за време. Уводен урок
 • 91
  Изречения с während и solange. Предлогът während
 • 92
  Изречения с nachdem
 • 93
  Изречения с nachdem, nach, danach, dann
 • 94
  Изречения със seitdem, seit, seither
 • 95
  Изречения с bevor, ehe, vor, davor, vorher, zuvor
 • 96
  Изречения с bis, bis zu, bis dahin
 • 97
  Изречения за време. Важни задачи

Ниво B2

Първи раздел

Съществителни имена

 • 1
  Съществителни имена с различен определителен член и различно множествено число
 • 2
  Допълнителни знания за съществителни имена с различен определителен член и различно множествено число
 • 3
  Съществителни имена с непостоянен определителен член
 • 4
  Допълнителни знания за съществителни имена с непостоянен определителен член
 • 5
  Съществителни имена с наставката -nis
 • 6
  Събирателни понятия
 • 7
  Особени форми за множествено число на чужди думи в немския език
 • 8
  Съществителни имена с еднакъв определителен член, различно значение и различно множествено число
 • 9
  Антонимни двойки съществителни имена в немския език
 • 10
  Съществителни имена с наставките -tum, -sal, -sel в немския език
 • 11
  Съществителни имена в немски език с форма само за множествено число
 • 12
  Съществителни имена в немски език с форма само за единствено число
 • 13
  Особености на съществителни имена в немски език с форма само за единствено число
 • 14
  Nomen mit festen Präpositionen. Съществителни имена с постоянни предлози

Втори раздел

Местоимения

 • 15
  Местоимението man в различните падежи

Трети раздел

Лексика

 • 16
  Einleitung. Nomen-Verb-Verbindungen
 • 17
  Leichte Nomen-Verb-Verbindungen