Немски език

Ниво A1

Първи раздел

Защо да уча...

Втори раздел

Произношение и правопис

Трети раздел

Глаголи и времена

Четвърти раздел

Съществителни имена

Пети раздел

Местоимения

Шести раздел

Прилагателни имена и наречия

Седми раздел

Предлози

Осми раздел

Падежи

Девети раздел

Лексика

Десети раздел

Изречения и съюзи

Единайсети раздел

Практически умения

Ниво A2

Първи раздел

Произношение и правопис

Втори раздел

Глаголи и времена

Трети раздел

Съществителни имена

Четвърти раздел

Местоимения

Пети раздел

Прилагателни имена и наречия

Шести раздел

Предлози

Седми раздел

Падежи

Осми раздел

Лексика

Девети раздел

Изречения и съюзи

Ниво B1

Първи раздел

Глаголи и времена

Втори раздел

Съществителни имена

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Прилагателни имена и наречия

Пети раздел

Предлози

Шести раздел

Лексика

Седми раздел

Ситуации от ежедневието

  • 78