new-logo

Тест: Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 2)

Тест

Онлайн тестът „Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли как да прилагате принципите на механиката при анализиране движението на едно тяло? Не забравяйте, че при взаимодействие на телата винаги възникват две сили - на действие и противодействие. Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тяло с маса m се движи с ускорение a, ако му действа сила:F:a=\fracFm .
2
Дадени са две двойки величина - формула и две двойки величина - мерна единица. На кой ред НЯМА съответствие?
3
Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние.
 • Вярно ли е, че това е формулировката на третия принцип на механиката?
4
Силата на триене винаги е насочена в посока:
5
Формулата v=v0-a.t  е валидна за равнозакъснително движение.
6
Човек бута сандък със сила 120 N. Сандъкът обаче остава в покой. Колко е силата на триене f при покой, с която хоризонталният под действа на сандъка?
 • Указание: При покой действащите сили се уравновесяват.
7
Тяло с маса m, на което действат означените сили, се движи с ускорение а. С коя от посочените формули може да се определи коефициентът на триене?
 • Указание: Използвайте формулите:
 • F-f=m.a
 • f=k.N
 • N=m.g
8
Тялото от фигурата е в покой върху хоризонтална опора. С насочени отсечки са представени силата на тежестта G, силата на реакция на опората N и теглото Р на тялото. Коя насочена отсечка, коя от силите представя?
 • Указание: G и N са приложени към тялото, а P е приложена към опората.
9
Два различни предмета са поставени на еднакви пружинени платформи, свити еднакво и завързани с въже. Сравнете ускоренията, които ще получат предметите след срязване на въжетата. Попълнете празните места, като използвате някои от посочените думи.
 • голяма, малка, голямо, малко
 • Указание: От втория принцип на механиката следва, че ускорението е обратнопропорционално на масата на тялото.
10
Момче бута сандък с маса m = 16 kg по хоризонтален под. Сандъкът се движи равномерно под действието на хоризонтална сила F = 40 N. Намерете коефициента k на триене. Приемете, че земното ускорение е 9,8\, \fracms^2 .
 • Указание: При равномерно движение F = f.
11
При тръгване тир с маса m = 20 000 kg за време t = 20 s достига скорост v = 10 m/s. Колко е равнодействащата на всички сили, приложени към тира?
 • Указание: Намерете първо ускорението, а след това пресметнете равнодействащата сила чрез втория принцип на механиката.
12
Количка с маса m = 40 kg започва да се движи по хоризонтален път под действие на постоянна хоризонтална сила F. След време t1=5s от началото на движението скоростта на количката е v1=4\fracms. В този момент силата F престава да действа и за време t2=10s  количката спира.
 • Определете силата на триене f.
 • Указание: Пресметенете първо ускорението, а след това намерете колко е силата на триене, като използвате втория принцип на механиката.
13
Тяло с маса m = 1 kg се движи равноускорително без начална скорост и за време t = 2 s изминава s = 10 m. Колко е големината на равнодействащата сила?
 • Указание: Използвайте закона за пътя при равноускорително движение без начална скорост, за да намерите ускорението. След това чрез втория принцип на механиката определете равнодействащата сила.
14
Космически кораб с маса m = 900 kg се издига вертикално нагоре на височина h = 2000 m за време t = 10 s. Колко е силата на тягата на двигателите (движещата сила)? Приемете земното ускорение за 9,8\fracms^2 . Запишете на празното място отговора с цяло число.
 • Указание: Височината h е равна на пътя s и затова може да се използва закона за пътя при равноускорително движение без начална скорост, за да се намери ускорението. След това от формулите  F - G =m.a   и G = m.g се определя движещата сила.
15
Деца искат да изстудят диня с маса m = 10 kg и я спускат с въже в кладенец. Определете големината на силата F, с която въжето действа на динята, ако тя се движи надолу равноускорително с ускорение a = 2,45 \fracms^2 . Приемете земното ускорение за 9,8\fracms^2 .
 • Указание: На динята действат две сили: силата на тежестта G, насочена надолу и силата F насочена нагоре.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се