new-logo

Тест: Приложение на принципите на механика. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тяло с маса m се движи с ускорение a, ако му действа сила:F:a=\fracFm .
2
Дадени са две двойки величина - формула и две двойки величина - мерна единица. На кой ред НЯМА съответствие?
3
Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние.
 • Вярно ли е, че това е формулировката на третия принцип на механиката?
4
Силата на триене винаги е насочена в посока:
5
Формулата v=v0-a.t  е валидна за равнозакъснително движение.
6
Човек бута сандък със сила 120 N. Сандъкът обаче остава в покой. Колко е силата на триене f при покой, с която хоризонталният под действа на сандъка?
 • Указание: При покой действащите сили се уравновесяват.
7
Тяло с маса m, на което действат означените сили, се движи с ускорение а. С коя от посочените формули може да се определи коефициентът на триене?
 • Указание: Използвайте формулите:
 • F-f=m.a
 • f=k.N
 • N=m.g
8
Тялото от фигурата е в покой върху хоризонтална опора. С насочени отсечки са представени силата на тежестта G, силата на реакция на опората N и теглото Р на тялото. Коя насочена отсечка, коя от силите представя?
 • Указание: G и N са приложени към тялото, а P е приложена към опората.
9
Два различни предмета са поставени на еднакви пружинени платформи, свити еднакво и завързани с въже. Сравнете ускоренията, които ще получат предметите след срязване на въжетата. Попълнете празните места, като използвате някои от посочените думи.
 • голяма, малка, голямо, малко
 • Указание: От втория принцип на механиката следва, че ускорението е обратнопропорционално на масата на тялото.
10
Момче бута сандък с маса m = 16 kg по хоризонтален под. Сандъкът се движи равномерно под действието на хоризонтална сила F = 40 N. Намерете коефициента k на триене. Приемете, че земното ускорение е 9,8\, \fracms^2 .
 • Указание: При равномерно движение F = f.
11
При тръгване тир с маса m = 20 000 kg за време t = 20 s достига скорост v = 10 m/s. Колко е равнодействащата на всички сили, приложени към тира?
 • Указание: Намерете първо ускорението, а след това пресметнете равнодействащата сила чрез втория принцип на механиката.
12
Количка с маса m = 40 kg започва да се движи по хоризонтален път под действие на постоянна хоризонтална сила F. След време t1=5s от началото на движението скоростта на количката е v1=4\fracms. В този момент силата F престава да действа и за време t2=10s  количката спира.
 • Определете силата на триене f.
 • Указание: Пресметенете първо ускорението, а след това намерете колко е силата на триене, като използвате втория принцип на механиката.
13
Тяло с маса m = 1 kg се движи равноускорително без начална скорост и за време t = 2 s изминава s = 10 m. Колко е големината на равнодействащата сила?
 • Указание: Използвайте закона за пътя при равноускорително движение без начална скорост, за да намерите ускорението. След това чрез втория принцип на механиката определете равнодействащата сила.
14
Космически кораб с маса m = 900 kg се издига вертикално нагоре на височина h = 2000 m за време t = 10 s. Колко е силата на тягата на двигателите (движещата сила)? Приемете земното ускорение за 9,8\fracms^2 . Запишете на празното място отговора с цяло число.
 • Указание: Височината h е равна на пътя s и затова може да се използва закона за пътя при равноускорително движение без начална скорост, за да се намери ускорението. След това от формулите  F - G =m.a   и G = m.g се определя движещата сила.
15
Деца искат да изстудят диня с маса m = 10 kg и я спускат с въже в кладенец. Определете големината на силата F, с която въжето действа на динята, ако тя се движи надолу равноускорително с ускорение a = 2,45 \fracms^2 . Приемете земното ускорение за 9,8\fracms^2 .
 • Указание: На динята действат две сили: силата на тежестта G, насочена надолу и силата F насочена нагоре.

Описание на теста

Онлайн тестът „Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли как да прилагате принципите на механиката при анализиране движението на едно тяло? Не забравяйте, че при взаимодействие на телата винаги възникват две сили - на действие и противодействие. Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се