logo

Тест: Изопроцеси при идеален газ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изопроцесите представляват топлинни процеси, при които една от основните величини е постоянна, а другите две се променят.
2
Кой процес се нарича изобарен?
  • Процес, протичащ при:
3
При изохорен процес (V = const) е валиден законът на:
4
Законът при изотермен процес може да се запише във вида:
5
Законите при изопроцесите се изпълняват точно:
6
На графиките е показана зависимостта на налягането на идеален газ от абсолютната температура за различни процеси. На коя графика е представен изохорен процес? 
7
На фигурата е показана електрическа лампа с нагряваща се нишка. Стъкленият ѝ балон е пълен със смес от газове. Какъв процес протича след изключване на лампа, светила дълго време? Кои величини се изменят?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • изотермен, изохорен, налягането, обемът
 
8
На фигурата е показан съд, в който е затворен газ чрез подвижно бутало. Съдът се нагрява на котлон и буталото се премества нагоре, а налягането остава равно на атмосферното. Кое уравнение се отнася за процеса, който се извършва с газа?
9
Газ увеличава изотермно обема си от 3 литра до 9 литра. Налягането при това се понижава до 20 Ра. Колко е било първоначалното налягане на газа?
10
На графиката са представени четири изобари на газ. Кой процес се извършва при най-голямо налягане?
11
Обемът на газ, в който протича изобарен процес, се увеличава два пъти (V2=2.V1). Какво е отношението между температурите на газа в началното  и крайното състояние?
12
Метален съд е напълнен с газ при налягане p1=40 кРа. Температурата на газа намалява 4 пъти (T2=\fracT14). Какво е налягането p2 на газа след охлаждането?
13
Балон, пълен с въздух, има обем  V1=1,5\, dm^3  при температура t1=27\, ^0C на сянка. След преместването му на слънце температурата му се увеличава до t2=57\, ^0C . Колко става неговият обем V2? Налягането в балона е постоянно.
  • Указание: Превърнете температурата в келвини.
14
При изохорно нагряване на дадено количество идеален газ, налягането на газа нараства 2 пъти (p2=2.p1), а температурата му се повишава с 10 К (T2=T1+10) . Колко е началната температура T1 на газа?
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.
15
При нормални условия (температура 0^0C и налягане p1=1\, atm) плътността на въздуха е  \rho 1=1,29\, \frackgm^3. Намерете плътността \rho 2 на въздуха при налягане p2=7\, atm (такова е приблизително налягането в гумите на автобусите) и същата температура 0^0C .
  • Указание: Използвайте формулата за плътност \rho =\fracmV , откъдето ще изразите обемите V1 и V2 при една и съща маса. След това ги заместете в закона за изотермен процес.

Описание на теста

Онлайн тестът „Изопроцеси при идеален газ“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои са изопроцесите? Можете ли да ги описвате? Какво гласят законите за изопроцесите? Как се изобразяват графично? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Идеален газ“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се