logo

Тест: Идеален газ. Решаване на задачи. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Топлинен процес, при който налягането p остава постоянно, се нарича изобарен.
2
Законът при изотермен процес описва процес с идеален газ, при който не се изменя:
3
Подреди правилно частите от изречението, така че да получиш вярно твърдение.
4
Законът при изобарен процес може да се запише във вида:
5
Законът при изотермен процес се записва във вида p.V = const.
6
На графиките е показана зависимостта на налягането на идеален газ от абсолютната температура за различни процеси. На коя графика е представен изобарен процес?
7
При изотермен процес налягането на идеален газ нараства 2 пъти. Вярно ли е, че обемът на газа нараства 2 пъти?
8
Възможно ли е налягането на дадена маса газ да се увеличи 3 пъти, при което температурата му да се запази?
9
Газ увеличава изотермно обема си от 2 литра до 6 литра. Налягането при това се понижава до 10 Ра. Колко е било първоначалното налягане на газа?
10
Газ увеличава обема си с \Delta V=0,02m^3 при постоянно налягане p=20000Pa. Колко е работата A' на газа?
11
Обемът на газ, в който протича изобарен процес, се увеличава три пъти (\boldsymbolV2= \mathbf3\mathbfV1 ). Отношението между температурите на газа в началното и крайното състояние е \mathbf\fracT\mathbf2\mathbfT1= \mathbf3.
12
Какви са процесите, показани на pV- диаграмата?
13
Мехурче въздух изплува от дълбочина h=20m на повърхността на езеро. Пресметни отношението \fracV2V1 на обема V2 на мехурчето на повърхността и обема му V1 в началния момент.
  • Указание: Приеми, че температурата на въздуха в мехурчето не се изменя. Атмосферното налягане е pa= 1.10^5Pa. Плътността на водата е \rho =1.10^3kg/m^3. Земното ускорение е g= 10m/s^2. Запиши отговора си като число.
14
На pV - диаграмата е представен графично процес с идеален газ. Определи:
  • 1. вида на процеса (изобарен, изохорен, изотермен или адиабатен)
  • 2. работата A' на газа
  • 3. началната температура T1 на газа, ако крайната е T2= 100K
  • Указание: Отговорите на 2. и 3. въпрос запиши като числа. При отговора на 2. въпрос постави знак + или -  пред числото.
15
На pV - диаграмата е представен графично процес с идеален газ. Определи:
  • 1. вида на процеса( изохорен, изобарен, изотермен или адиабатен)
  • 2. работата A' на газа
  • 3. началната температура T1 на газа, ако крайната е T2= 700K
  • Указание: Отговорите на 2. и 3. въпрос запиши като числа.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще упражниш законите за изобарен и изотермен процес. Научи ли как се работи с pV- диаграма? Как чрез диаграмата можеш да определиш вида на процеса, който протича? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се